Przetarg 8927143 - Przebudowa drogi gminnej Nr 107951L ul. Parkowa od km...

   
Analizuj Zamówienie 8927143 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-24
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa drogi gminnej Nr 107951L ul. Parkowa od km 0003,00 do km 0195,40 w m. Góra Puławska

Przedmiotem zamówienia są
roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej nr 107951L ul. Parkowa od km 0003,00 do km 0195,40 w miejscowości Góra Puławska.Zakres przedmiotu zamówienia m. in. obejmuje:a) roboty przygotowawcze i pomiarowe;b) rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni;c) wykonanie na projektowanym odcinku nowej konstrukcji nawierzchni asfaltowej poprzez wykonanie:• warstwy podbudowy z piasku stabiliz. cem. Rm=2,5 MPa gr. 15 cm;• warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabiliz. mech. gr. 20 cm;• warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm;• warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm;d) wykonanie lewostronnego chodnika z kostki brukowej bet. na odcinku od km 0003,00 do km 0195,40 o szer. 2,15m przy jezdni za krawężnikiem betonowym;e) wykonanie prawostronnego chodnika z kostki brukowej bet. na odcinkach od km 0003,00 do km 0029,00 oraz od km 0082,60 do km 0105,70 o szer. 2,15m przy jezdni za krawężnikiem betonowym;f) wykonanie prawostronnego chodnika z kostki brukowej bet. na odcinkach od km 0029,00 do km 0071,90 o szer. 1,65m przy jezdni za krawężnikiem betonowym;g) budowę wyspy dzielącej środkowej (azylu dla pieszych) na włączeniu drogi gminnej do DG nr 107522L (ul. Długa) o szer. 2,4m obramowanej krawężnikiem betonowym 15x30cm;h) wykonanie zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej;i) wykonanie palisady betonowej za chodnikiem na odcinku od km 0036 do km 0044 po stronie lewej;j) przebudowę skrzyżowań asfaltowych z drogami: DG nr 107949L (ul. Poprzeczna) i DG nr 107950L (ul. Dębowa);k) wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu z płyt ażurowych bet. o szer. 5,0m na odcinku od km 0139,60 do km 0180,40 po stronie prawej;l) regulację wysokościową istniejącej kostki brukowej w obrębie zjazdów i chodnika z kostki brukowej;m) wykonanie pobocza gruntowego za krawężnikiem bez chodnika;n) wykonanie odwodnienia liniowego przy krawężniku na odcinku od km 0183,90 do km 0195,40 po stronie lewej i prawej;o) wykonanie balustrady ochronnej z rur stalowych ocynkowanych U-12a z poręczą za chodnikiem na odcinku od km 0110,60 do km 0167,70;p) wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego;q) budowę oświetlenia ulicznego wyposażonego w złącza „NEMA” oraz sterowniki pozwalające na sterowanie oprawami przez system indywidualnego sterowania oświetleniem ulicznym wraz z uruchomieniem.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną cena ofertową obejmuje także:a) organizację i zagospodarowanie placu budowy;b) oznakowanie i zabezpieczenie wykonywanych robót oraz zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy;c) zastosowanie opraw oświetlenia z zasilaczami wyposażonymi w złącza „NEMA” pozwalające na sterowanie oprawami zdalnie przez system kontroli;d) dostosowanie układu pomiarowo – rozdzielczego umożliwiające podłączenie wybudowanego oświetlenia do systemu sterowania indywidualnego przy pomocy transmisji bezprzewodowej;e) wszystkie koszty związane ze zbieraniem, przesyłaniem danych pomiędzy elementami systemu oraz serwerem oraz ich archiwizowanie w okresie minimum 10 lat licząc od daty odbioru końcowego robót. Oznacza to, że Wykonawca nie ma prawa obciążać Zamawiającego kosztami związanymi ze zbieraniem, przesyłaniem danych oraz ich archiwizacją w okresie minimum 10 lat od daty odbioru końcowego robót;f) opisanie w systemie wszystkich punktów zwizualizowanych, tj. opraw oświetlenia i punktów zasilania. Opis oprawy będzie zakodowany w sposób następujący:- pierwszy człon – nr stacji, z której zasilana jest oprawa;- drugi człon – nr obwodu, z którego jest zasilana oprawa;- trzeci człon – na słupa, na którym jest zainstalowana oprawa;- czwarty człon – na oprawy w obwodzie licząc od szafy zasilającej.Opis punktu zasilania będzie zakodowany w następujący sposób:- pierwszy człon – miejscowość;- drugi człon – nr stacji zasilającej;- trzeci człon – ilość obwodów zasilanych z szafy SO;- czwarty człon – wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego.g) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez właściwe organy projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych;h) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia;i) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie w terenie oraz inwentaryzacje powykonawczą;j) realizację zaleceń z protokołu Zespołu ds. Koordynacji usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu;k) ewentualne inne nie wymienione prace, konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną;l) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu.

IF.271.9.2022
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9018413 2022-07-20
godz. 09:30
NADLEŚNICTWO ROKITA „Naprawa istniejącej drogi w Nadleśnictwie Rokita w Leśnictwie Samlino, oddziały leśne nr 33, 34, 35, 36 na odcinku 1800 mb – II postępowanie” Celem przedsięwzięcia jest napra...
9021168 2022-07-20
godz. 10:00
URZĄD GMINY ZELÓW Modernizacja - remont drogi gminnej w miejscowości Bujny Księże w ramach zadania: "Wykonanie nawierzchni drogi Bujny Księże" 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie nawierzchni na dr...
9020790 2022-07-20
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn „Remonty nawierzchni chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnogórskiego w roku 2022” ,...
9021129 2022-07-20
godz. 10:00
URZĄD MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI Przedmiotem zamówienia jest „Budowa drogi dz. nr 1180 i 1208 w m. Stoczek Łukowski . Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi w km 0+257,50 – 0+585,85 w szczególności:1. Roboty p...
9022222 2022-07-20
godz. 11:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BEŁCHATOWIE Wykonanie robót budowlanych polegających na odcinkowym odtworzeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1902E na odc. Nowy Janów - Kluki 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robó...
9012048 2022-07-22
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY MIKOŁÓW Przebudowa ul Plebiscytowej w Mikołowie - budowa chodnika wraz z wymianą nawierzchni jezdni 4.1. Zakres prac:• kompleksowa przebudowa jezdni wg dokumentacji ZRID od km 0+290 do km 0+530...
8932019 2022-07-22
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Prace brukarskie Wykonanie prac z zakresu zagospodarowania terenu( nawierzchnie dróg, chodników z kostki betonowej) ułożenie krawężników, obrzeży betonowych w Karpaczu od zaraz. ok...
9002400 2022-07-28
godz. 09:30
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZAMOŚCIU RDW w Zamość Remonty chodników. Numer referencyjny: R8.ST.371.10.2022eb Zakres robót obejmuje przeprowadzenie remontu; ścieków podchodnikowych i naskarpowych, istniejącej nawierzchni...
9012399 2022-08-27
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Pomocnik do prac brukarsko-ogrodowych Zlecę, szukam pomocnika do prac brukarsko-grodowych * naprawa murka oporowego * opaska wokół budynku * prace ogrodowe budżet do ustalenia
9005417 2022-08-30
godz. 10:00
MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW W TARNOWSKICH GÓRACH Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ulicy Polnej w Tarnowskich Górach (I orazII etap realizacyjny), w ramach inwestycji „Rozbudowa ulicy Polnej w Tarnowskich Górach”. Zakres budowy ...