Przetarg 7731780 - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Rejowiec Fabryczny Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7731780 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-02
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa dróg gminnych w Gminie Rejowiec Fabryczny
Numer referencyjny: Rpi.271.3.2020

Przedmiotem zamówienia jest przebud
owa dróg gminnych w gminie Rejowiec Fabryczny tj: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasne (115760L).
Zakres umowy obejmuje między innymi: zrealizowanie robót w oparciu o dokumentację techniczną , obsługę geodezyjną prowadzonych robót, wykonanie w niezbędnym zakresie robót związanych z przebudową bądź zabezpieczeniem urządzeń obcych kolidujących z przebudową, uporządkowanie terenu inwestycji, wykonanie niezbędnych prób i badań, pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, prowadzenie dziennika budowy jeżeli jest wymagane, przygotowanie rozliczeń końcowych robót i sporządzenie operatów kolaudacyjnych, które mają zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w formie gis/cad i wersji papierowej, dziennik budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz dokumenty niezbędne do przekazania obiektu do użytkowania, przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi oraz właściwym dysponentom. uzyskanie dopuszczenia do pracy przez PGE Dystrybucja S.A oraz innych gestorów sieci napotkanych na terenie inwestycji. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki: dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wzór umowy.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233000, 45233120, 45233320
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się