Przetarg 8871367 - Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg...

   
Analizuj Zamówienie 8871367 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-28
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Świlcza oraz Gminy Błażowa – z podziałem
na 4 zadania:

Część 1: Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1333R Czarna Sędziszowska - Bratkowice - Miłocin w km od 16540 do 16840 w miejscowości Rudna WielkaPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika o długości 84mb, szerokości 1,5m oraz wyniesionego pobocza o długości 216 mb o szerokości 1,5 m wraz z odwodnieniem drogi. Nawierzchnia chodnika jest zaprojektowana z kostki betonowej, grubości 6cm. Nawierzchnia wyniesionego pobocza jest zaprojektowana z kruszywa naturalnego o grubości 15 cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

Część 2: Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1335R Będziemyśl - Klęczany - Bratkowice w km od 8735 do 9157 w miejscowości BratkowicePrzedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika o długości 451mb, szerokości 1,5m, wraz z odwodnieniem drogi. Nawierzchnia chodnika jest zaprojektowana z kostki betonowej, grubości 6cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

Część 3: Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana - Nosówka - Zwięczyca w km od 5435 do km 5725 w miejscowości Błędowa ZgłobieńskaPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika o długości 290mb, szerokości 1,5m, wraz z odwodnieniem drogi. Nawierzchnia chodnika jest zaprojektowana z kostki betonowej, grubości 6cm. Odwodnienie wgłębne z rur PVC o sztywności obwodowej SN8. Poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 5,5m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

Część 4: Zadanie Nr 4 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1411R Babica - Lubenia – Błażowa – w km od 15220 do 15443 w miejscowości LeckaPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika o długości 223 mb, szerokości 1,5m, wraz z odwodnieniem drogi. Nawierzchnia chodnika jest zaprojektowana z kostki betonowej, grubości 6cm. Odwodnienie wgłębne z rur PVC o sztywności obwodowej SN8. Poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 5,5m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

ZDP-6-DZ-373/3/2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00151304/01 z dnia: 2022-05-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 9.1. Informacje dodatkowe Przed zmianą:
1. Zamawiający wykluczy wykonawcę którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 834) zwanej dalej „ustawą sankcyjną”.
2. Powyższe wykluczenie następować będzie na czas trwania ww. okoliczności.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego w związku z okolicznościami określonymi w ust. 4 na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Po zmianie:
1. Zamawiający wykluczy wykonawcę którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 834) zwanej dalej „ustawą sankcyjną”.
2. Powyższe wykluczenie następować będzie na czas trwania ww. okoliczności.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego w związku z okolicznościami określonymi w ust. 4 na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Zgodnie z art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów w/w ustawy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-13 10:00
Po zmianie:
2022-05-18 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-13 10:40
Po zmianie:
2022-05-18 11:40
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-11
Po zmianie:
2022-06-16
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233141, 45233142, 45233222
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9713406 2023-06-20
godz. 10:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów Piechotne, Gmina Zagnańsk. 1 Przedmiot i zakres zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiat...
9723804 2023-06-20
godz. 10:00
URZĄD GMINY KRASNE Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krasne. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowainfrastruktury drogowej na ...
9722094 2023-06-20
godz. 10:30
URZĄD GMINY ZBUCZYN 1. Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Tchórzew”.Planowane roboty polegać będą na wykonaniu przebudow...
9722399 2023-06-21
godz. 09:00
PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 684 Bielsk Podlaski-Narew w m. Klejniki, w km 17+630-17+800. RDWSI.2511.3.2023
9725285 2023-06-21
godz. 12:00
URZĄD GMINY BEŁCHATÓW „Przebudowa drogi powiatowej nr 1911E polegająca na budowie chodnika w msc. Myszaki (etap III)” Zakres zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1911E polegająca na budowie...
9725271 2023-06-22
godz. 10:00
URZĄD GMINY OSIĘCINY 1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej nr 180316C Borucin-Borucin. Zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej na długości 900,0 mb.Projektowane zagospodar...
9721866 2023-06-23
godz. 09:00
WROCŁAWSKIE INWESTYCJE SP. Z O.O. 05800 BUDOWA TRASY ROWEROWEJ ŁĄCZĄCEJ GMINĘ KĄTY WROCŁAWSKIE Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ROWEROWĄ NA UL. MOKRONOSKIEJ WE WROCŁAWIU 4.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa trasy ...
9722396 2023-06-23
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄ Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją infrastrukt...
9718634 2023-06-23
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W KOSZALINIE III Postępowanie "Wyniesienie przejść dla pieszych w Koszalinie" Część 1: Część I: „Wyniesienie przejść dla pieszych ul. Wańkowicza i Jagoszewskiego” realizowane w ramach pr...
9719483 2023-07-04
godz. 10:00
URZĄD MIASTA LESZNO „Modernizacja Pływalni „Akwawit” -Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców ” Numer referencyjny: IN.271.10.2023 1.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja obiektu pływalni ...