Przetarg 8871367 - Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg...

   
Analizuj Zamówienie 8871367 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-28
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Świlcza oraz Gminy Błażowa – z podziałem
na 4 zadania:

Część 1: Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1333R Czarna Sędziszowska - Bratkowice - Miłocin w km od 16540 do 16840 w miejscowości Rudna WielkaPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika o długości 84mb, szerokości 1,5m oraz wyniesionego pobocza o długości 216 mb o szerokości 1,5 m wraz z odwodnieniem drogi. Nawierzchnia chodnika jest zaprojektowana z kostki betonowej, grubości 6cm. Nawierzchnia wyniesionego pobocza jest zaprojektowana z kruszywa naturalnego o grubości 15 cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

Część 2: Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1335R Będziemyśl - Klęczany - Bratkowice w km od 8735 do 9157 w miejscowości BratkowicePrzedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika o długości 451mb, szerokości 1,5m, wraz z odwodnieniem drogi. Nawierzchnia chodnika jest zaprojektowana z kostki betonowej, grubości 6cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

Część 3: Zadanie Nr 3 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana - Nosówka - Zwięczyca w km od 5435 do km 5725 w miejscowości Błędowa ZgłobieńskaPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika o długości 290mb, szerokości 1,5m, wraz z odwodnieniem drogi. Nawierzchnia chodnika jest zaprojektowana z kostki betonowej, grubości 6cm. Odwodnienie wgłębne z rur PVC o sztywności obwodowej SN8. Poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 5,5m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

Część 4: Zadanie Nr 4 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1411R Babica - Lubenia – Błażowa – w km od 15220 do 15443 w miejscowości LeckaPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika o długości 223 mb, szerokości 1,5m, wraz z odwodnieniem drogi. Nawierzchnia chodnika jest zaprojektowana z kostki betonowej, grubości 6cm. Odwodnienie wgłębne z rur PVC o sztywności obwodowej SN8. Poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 5,5m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

ZDP-6-DZ-373/3/2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00151304/01 z dnia: 2022-05-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 9.1. Informacje dodatkowe Przed zmianą:
1. Zamawiający wykluczy wykonawcę którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 834) zwanej dalej „ustawą sankcyjną”.
2. Powyższe wykluczenie następować będzie na czas trwania ww. okoliczności.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego w związku z okolicznościami określonymi w ust. 4 na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Po zmianie:
1. Zamawiający wykluczy wykonawcę którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 834) zwanej dalej „ustawą sankcyjną”.
2. Powyższe wykluczenie następować będzie na czas trwania ww. okoliczności.
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego w związku z okolicznościami określonymi w ust. 4 na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Zgodnie z art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów w/w ustawy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-13 10:00
Po zmianie:
2022-05-18 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-13 10:40
Po zmianie:
2022-05-18 11:40
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-11
Po zmianie:
2022-06-16
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233141, 45233142, 45233222
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8918405 2022-06-03
godz. 15:00
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOBRZAN ZŁOTY SZPON Budowa wiaty i ułożenie kostki brukowej w ramach projektu Na dworze, ale pod dachem. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa jednej wiaty konstrukcji drewnianej, pokryt...
8922262 2022-06-06
godz. 10:00
URZĄD GMINY SITNO Przebudowa drogi gminnej nr 116275 L na odcinku 400 mb w m. Boży Dar
8920155 2022-06-07
godz. 11:00
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE 1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa nawierzchni parkingu przy budynku Dedal w Malborku.2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233140-2 – roboty drogowe.3. ...
8923513 2022-06-08
godz. 11:00
URZĄD GMINY LUBICHOWO Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 226178G w Szteklinie, ul. Za Bocianami, która obejmuje ułożenie nawierzchni z płyt wielootworowych podwójnie zbrojonych z korytowaniem...
8924213 2022-06-08
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY LIDZBARK Przebudowa drogi Wąpiersk-Koty 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowy drogi gminnej dojazdowej nr 184009N na dz. nr 36, 382 obr. Wąpiersk oraz 100 obr. Koty, gm. Lidzbark, pow. działdows...
8919223 2022-06-09
godz. 10:00
URZĄD GMINY POTOK GÓRNY 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 109368L w miejscowości Lipiny Dolne”, której zakres obejmuje modernizację drogi dojazdowej do grun...
8880811 2022-06-09
godz. 10:50
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W SZCZECINIE Poprawa BRD na przejściach dla pieszych na DK10 w gm. Recz i gm. Kalisz Pomorski – projekt i budowa oświetlenia dedykowanego oraz sygnalizacji świetlnej z podziałem na 4 części Numer referen...
8901616 2022-06-13
godz. 12:00
URZĄD MIASTA NIESZAWA Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka wraz z częściami ulic przyległych oraz budowa kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu. 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz...
8896551 2022-06-14
godz. 08:00
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50”– nr postępowania 076/22 Numer refe...
8906898 2022-06-28
godz. 11:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OLSZTYNIE Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK16 i DK65 w gm. Ełk (miejska i wiejska), Gołdap i Kowale Oleckie w woj. warmińsko-mazurskim Numer referencyjny: O/OL.D-3.2421.30.2022 Przedmiotem...