Przetarg 7382165 - PRZEBUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 1244F W M....

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7382165 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-11
przedmiot ogłoszenia
PRZEBUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 1244F W M. LUBRZA
Numer referencyjny: ZP.271.2.2020

1.Przedmiotem zamówienia
jest przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1244F w miejscowości Lubrza (działka nr ew. 14/1, obręb 0003 Lubrza, jedn. ewidencyjna 080801_2 Lubrza, powiat świebodziński). 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 4.Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg, 45200000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 6.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. 8.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia związanych z robotami budowlanymi. 9.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 10.Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga od wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o prace (stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy) pracowników fizycznych, którzy będą realizować roboty związane w wykonywaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz roboty brukarskie. Zamawiający w związku z wymaganiami określonymi powyżej, w okresie obowiązywania umowy, przeprowadzi w obecności kierownika budowy wyrywkową kontrolę zatrudnienia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy do wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ czynności. Wzór protokołu kontroli stanowi załącznik nr 4 do umowy. Za każdorazowy przypadek stwierdzenia wykonywania czynności wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę zostanie naliczona kara umowna w wysokości 5 tysięcy złotych.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000, 45200000, 45233120
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się