Przetarg 8860265 - Przebudowa budynku byłego Domu Opatki wraz z Zespołem...

   
Analizuj Zamówienie 8860265 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-22
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa budynku byłego Domu Opatki wraz z Zespołem Klasztornym w Lubomierzu oraz zagospodarowanie terenu w tym parku przyklas
ztornego - etap 1

Część 1: Budowa łącznika wraz z przebudową klatki schodowej- przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić badania stratygraficzne,-roboty rozbiórkowe: wyburzenie starego łącznika, wyburzenie wskazanych ścian wewnętrznych, wykucie otworów, wyburzenie schodów prowadzących na drugi poziom poddasza (poziom 2),- zakres prac budowlanych: wymiana tynków ściennych, renowacja sklepień i ich tynkowanie, wymiana zasypki nad sklepieniami, wzmocnienie istniejącej konstrukcji stropów, wypełnienie ubytków, wymiana posadzki historycznej na parterze i piętrze, wykonanie izolacji i wylanie posadzki w piwnicy, renowacja schodów (wymiana stopnic drewnianych, renowacja i zabezpieczenie podstopnic tynkowanych, w przypadku schodów do piwnicy czyszczenie , spoinowanie i konserwacja stopnic kamiennych ), budowa balustrad i pochwytów towarzyszących schodom, budowa nowego łącznika, poszerzenie ostatniego biegu schodów (poziom 2), - montaż stolarki okiennej (trzyszybowa) u=0,9 i drzwiowej (drzwi zewnętrzne u=1,1),- wykonanie instalacji elektrycznej,- wykonanie: instalacji co, instalacji wody ciepłej i cyrkulacji, instalacji wody zimnej, instalacji sanitarnej, instalacji wentylacjiSzczegółowy opis zakresu prac oraz technologia wykonania robót, a także zakres zostały określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki nr 2a dla 1 części opracowanej przez: REWIZJA Grupa projektowa Krzysztof Grześków ul. B. Prusa 37, 50-319 Wrocław, na którą składa się projekt budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z opiniami, uzgodnieniami i decyzjami.Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamówienia znajdują się w IV rozdziale SWZ

Część 2: Wymiana instalacji elektrycznych oraz montaż systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w zespole klasztornym w Lubomierzu,- Przedmiotem opracowania jest wymiana instalacji elektrycznych oraz montaż systemu sygnalizacji przeciwpożarowej we wnętrzu budynków Zespołu Klasztornego (Internat Zespołu Szkół w Lubomierzu).- Instalacje objęte opracowaniem: rozdzielnice i wewnętrzne linie zasilające, zasilanie pod oprawy oświetlenia podstawowego, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, instalacja gniazd, instalacje niskoprądowe, system sygnalizacji przeciwpożarowej-Zasilanie: Zespół klasztorny posiada dwa istniejące złącza. W budynku projektuje się wyminę WLZ-ów i rozdzielnic. Z rozdzielnic piętowych projektuje się zasilanie obwodów gniazd i oświetleniowych. Nie przewiduje się zwiększenia mocy szczytowej. Projektuje się rozdzielnicę główną budynku RGnn z rozdzielnicy projektuje się obwody do zasilania gniazd i opraw oświetleniowych. - Wyłączniki Przeciwpożarowe: w zespole klasztornym istnieją wyłączniki pożarowe.- Instalacja oświetlenia: Dobór opraw oświetlenia podstawowego dla zespołu Klasztornego – poza zakresem opracowania. Projektuje się tylko przewody do punktów oświetleniowych. Sterowanie w pomieszczeniach poprzez łączniki oświetleniowe, a w komunikacji, toalety, łazienki – poprzez czujniki obecności.Uwaga: Instalacje elektryczne i ppoż zostały wykonane w 2021r. w dwóch salach teatralnych poziom 0 i poziom 1 (budynek B). Należy odjąć od zakresu całego zadania.Szczegółowy opis zakresu prac oraz technologia wykonania robót, a także zakres zostały określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki nr 2b dla 2 części opracowanej przez: REWIZJA Grupa projektowa Krzysztof Grześków ul. B. Prusa 37, 50-319 Wrocław, na którą składa się projekt budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z opiniami, uzgodnieniami i decyzjami.Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamówienia znajdują się w IV rozdziale SWZ.

Część 3: Przebudowa placu frontowego wraz z przebudową sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej z przyłączami,Zagospodarowanie terenu zakłada przede wszystkim uporządkowanie istniejącego zagospodarowania, przywrócenie jego wartości użytkowych, walorów krajobrazowych, oraz wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowego zespołu kościelno-klasztornego. Funkcjonalnie przewiduje się obsługę budynku poprzez istniejące wjazdy i wejścia, bez konieczności ich przebudowy. Powierzchnie przewidziane dla ruchu samochodów oraz place zostaną wykonane z kostki bazaltowej (typu “kocie łby). Zagospodarowanie przewiduje pozostawienie największej możliwej liczby drzew istniejących. Teren zostanie oświetlony oprawami na słupach, niskimi oprawami parkowymi oraz oprawami wbudowanymi w posadzkę. Nawierzchnie utwardzone zostaną skanalizowane z wykorzystaniem istniejących kanałów odwadniających i wpustów drogowych (z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej), część wody, za pomocą spadków, zostanie odprowadzona w grunt. W ramach zagospodarowania przewiduje się wykonanie instalacji zewnętrznej elektrycznej. Przewiduje się przebudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej, sieci wodociągowej oraz przyłącza.- Rozbiórka-Zagospodarowanie: niwelacje terenu zgodnie z rysunkiem pzt, rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, rozbiórka nawierzchni z płyt ażurowych, rozbiórka krawężników, rozbiórka pozostałości muru kamiennego, prace związane z korytami do przeniesienia, wywóz nadmiaru ziemi i materiałów z rozbiórek.- zakres prac: wykonanie nawierzchni utwardzonych wraz z krawężnikami zgodnie z rysunkiem pzt, renowacja istniejącego koryta odwadniającego, renowacja muru kamiennego, wymiana wpustów kanalizacyjnych ulicznych, wykonanie drenażu oraz opasek żwirowych przy ścianach fundamentowych budynków graniczących z placem, wykonanie studni doświetlających okna piwniczne, renowacja stref wejściowych, renowacja mostka do Sali teatralnej, wykonanie i montaż granitowych płyt z grawerunkiem przed elewacją kościoła, wykonanie i montaż kamiennej tablicy informacyjnej przy pomniku przyrody, wykonanie i montaż kamiennego poidełka, wykonanie i montaż ławek kamiennych z polerowanego piaskowca oraz betonowych koszy parkowych, oczyszczenie historycznego pręgierza, zlokalizowanie parkingu rowerowego w miejscu oznaczonym na pzt, montaż nowoprojektowanego oświetlenia placu wg dokumentacji rysunkowej, doprowadzenie instalacji elektrycznych do projektowanego oświetlenia, wykonanie elementów małej architektury zgodnie z częścią rysunkową, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej wraz z przyłączami, przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, nasadzenia nowych drzew wg dokumentacji rysunkowej, nasadzenia kwietników bylinami, wykonanie trawników dywanowychSzczegółowy opis zakresu prac oraz technologia wykonania robót, a także zakres zostały określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki nr 2c dla 3 części, opracowanej przez: REWIZJA Grupa projektowa Krzysztof Grześków ul. B. Prusa 37, 50-319 Wrocław, na którą składa się projekt budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z opiniami, uzgodnieniami i decyzjami.Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamówienia znajdują się w IV rozdziale SWZ.

Część 4: Rewitalizacja parku miejskiego w zespole kościelno-klasztornym przy pl. Kościelnym w Lubomierzu,Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja parku miejskiego w zespole kościelno-klasztornym przy ul. Plac Kościelny w Lubomierzu. Obiekt zlokalizowany jest w centrum miasta przy Kościele Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa i plebani w Lubomierzu, na działce nr 44 i 53; obręb nr 1 miasta Lubomierz; gmina Lubomierz.Inwestycja polega na przebudowie ścieżek parkowych oraz drogi wewnętrznej w obrębie podjazdu do plebani. W parku projektuje się nasadzenie nowych drzew i krzewów. Projektuje się nową szatę roślinną.Przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić badania stratygraficzne.Zakres robót budowlanych:- ogrodzenie i zabezpieczenie terenu,- nasadzenie nowych drzew i krzewów,- nasadzenie roślinności niskiej,- zniwelowanie i ukształtowanie terenu,- rozbiórka istniejącej nawierzchni ścieżek parkowych,- wykonanie nowych ścieżek parkowych,- przebudowa rynny ściekowej przy drodze dojazdowej,Uwaga: Część robót opisanych w dokumentacji projektowej została wykonana w 2019r. i nie należy ich wliczać do zakresu tj. - wycinka drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem korzeni istniejących,- montaż ławek parkowych i śmietników,- wykonano nasadzenia przy krzyżu i przy wejściu do plebani, Dla części 4 szczegółowy opis zakresu prac oraz technologia wykonania robót, a także zakres zostały określony w dokumentacji projektowej stanowiącej 2 d do SWZ opracowanej przez: InKonst Sławomir Tabański, ul. Stogryna 6/3, 59-623 Lubomierz, na którą składa się projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i decyzjami i projekt szaty roślinnej przygotowany przez Panią Anetę Latarowską.Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamówienia znajdują się w IV rozdziale SWZ

RT.271.25.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00150166/01 z dnia: 2022-05-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 9.1. Informacje dodatkowe Przed zmianą:

Po zmianie:
Na podstawie art 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. O szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. Poz 835) z
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 756/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. O szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (DZ. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r. , o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środowiska, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994r. o rachunkowości (DZ. U. z 2021r. poz. 217,2105 i 2106) jest podmiot wymieniony wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Wykluczenie Wykonawcy o którym mowa powyżej następuje zgodnie z art. 7 ust 2 i 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-11 12:00
Po zmianie:
2022-05-20 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-11 13:00
Po zmianie:
2022-05-20 13:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-11
Po zmianie:
2022-06-19UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00161383/01 z dnia: 2022-05-17
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-20 12:00
Po zmianie:
2022-06-03 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-20 13:00
Po zmianie:
2022-06-03 13:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-19
Po zmianie:
2022-07-03UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00172719/01 z dnia: 2022-05-23
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-07-03
Po zmianie:
2022-07-02UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00188203/01 z dnia: 2022-06-01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00022538/04/P
Po zmianie:
2022/BZP 00022538/05/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-03 12:00
Po zmianie:
2022-06-09 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-03 13:00
Po zmianie:
2022-06-09 13:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-07-02
Po zmianie:
2022-07-08
branża Budowlana - obiekty, Drogownictwo, Energoelektryczna, Ochrona, Wodno - kanalizacyjna, Tereny zielone
podbranża obiekty użyteczności publicznej, drogi, ulice, autostrady, obwodnice, instalacje wewnętrzne, sprzęt i instalacje p-poż, zieleń, mała architektura, sieci zewnętrzne
kody CPV 45000000, 45100000, 45111200, 45111291, 45111300, 45231000, 45232451, 45233200, 45233253, 45262210, 45300000, 45310000, 45311000, 45316000, 45320000, 45321000, 45330000, 45331100, 45332000, 45400000, 45420000, 45442100, 45443000, 45453000, 77211500, 77310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej , drogi, ulice, autostrady, obwodnice , instalacje wewnętrzne , sprzęt i instalacje p-poż , zieleń , mała architektura , sieci zewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9013982 2022-07-22
godz. 10:00
URZĄD GMINY WYRYKI „Przebudowa, budowa i rozbudowa trzech dróg gminnych w miejscowości Wyryki – Kolonia na łącznym odcinku 2150 metrów” Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa, budowa i rozbudo...
8986229 2022-07-27
godz. 10:30
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W KRAKOWIE „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie” - budowa Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych - Numer referencyjny: TZ/EG/9/2022 Przedmiotem zamówienia jest: 1) zaprojektowanie t...
9009479 2022-07-28
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie miasta Białobrzegi, gmina Białobrzegi”.Zakres robót realizowanych w ramach zamówienia o...
9005106 2022-07-29
godz. 10:00
URZĄD MIASTA SOPOT Budowa zadaszonego parkingu rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Haffnera 55 w Sopocie oraz dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i elementów małej arch...
8999407 2022-08-02
godz. 12:00
METRO WARSZAWSKIE SP. Z O.O. Konserwacja i naprawa systemów sygnalizacji pożaru, stałych urządzeń gaśniczych gazowych i wodnych, bram pożarowych oraz kurtyn dymowych na I i II linii Metra Warszawskiego oraz STP K...
8961259 2022-08-04
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Wykonanie drogi,chodników z kostki betonowej,krawężników i obrzeży Wykonanie prac z zakresu zagospodarowania terenu. Nawierzchnie dróg, chodniki z kostki betonowej, krawężniki i ob...
9000229 2022-08-20
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę montaż instalacji hydrulicznej ppoż Nawiążemy wspólpracę z firmami podwykonawczymi w zakresie instalacji tryskaczowych i hydrantowych.
9000254 2022-08-21
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Układanie kostki brukowej bruki, drogi przy fabrykach, korytka, krawężniki przy budynkach, sama robocizna Andrychów od zaraz
9003601 2022-08-24
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Obsadzenie ogrodu wraz z całoroczną pielęgnacją Zlecę obsadzenie ogrodu roślinami, w skład którego wchodzi duża skarpa. Wielkość całego terenu to około 500m2. Interesuje mnie t...
9006643 2022-08-25
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** wykonanie ogrodu Zlecę wykonanie robót ogrodniczych polegających na wykonaniu nawadniania automatycznego, nowego trawnika, sadzenie krzewów i drzewek, montaż obrzeży trawnikowych, ce...