Przetarg 9904112 - Przebudowa Budynków I i II Państwowego Instytutu...

   
Analizuj Zamówienie 9904112 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-08-29
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa Budynków I i II Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Wesołej Numer refere
ncyjny: PIMMSWIA-2375/24/07/01/2023
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynków I i II Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Wesołej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SWZ
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa Budynków I i II Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Wesołej
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 186-583299 z dnia 2023-09-27:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 27/12/2023
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 06/01/2024
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 09/10/2023
Czas lokalny: 14:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 14:30
Powinno być:
Data: 09/10/2023
Czas lokalny: 14:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 196-612645 z dnia 2023-10-11:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 27/12/2023
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 05/02/2024
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 08/11/2023
Czas lokalny: 14:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 14:30
Powinno być:
Data: 08/11/2023
Czas lokalny: 14:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 206-647925 z dnia 2023-10-25:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 27/12/2023
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 20/02/2024
Numer sekcji: II.2.7
Zamiast:
Okres w dniach: 420
Powinno być:
Okres w dniach: 805
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że w okresie 5 lat przed terminem składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej:
- 2 zamówienia (na podstawie odrębnych umów) obejmujące swoim zakresem zaprojektowanie oraz realizację prac budowlanych i instalacyjnych w obiektach kat. XI o wartości min. 20 mln zł brutto każde. Określona
kwota 20 mln zł musi dotyczyć wartości wykonanych prac budowlanych i instalacyjnych z wyłączeniem kosztu zakupów urządzeń medycznych i wyposażenia ruchomego, o ile było to częścią zamówienia oraz
- co najmniej jednego zamówienia w zakresie zaprojektowania oraz realizacji prac budowlanych, które wymagało uzgodnienia projektu z konserwatorem zabytków.
W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia wykażą osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia spełniające wymagania:
Projektant - branża budowlana: min. 1 osoba posiadająca od min. 5 lat uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w branży architektonicznej i/lub budowlanej oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku projektanta, w tym co najmniej 2 projektów dot. obiektów kat. XI o wartości inwestycji min. 20 mln zł brutto każde z wyłączeniem kosztu zakupów urządzeń medycznych i wyposażenia ruchomego.
Projektant - branża sanitarna: min. 2 osoby posiadające od min. 5 lat uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku projektanta. Projektant - branża elektryczna: min. 1 osoba posiadająca od min. 5 lat uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku projektanta.
Kierownik budowy: jedna osoba posiadająca od min. 5 lat uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający wymaga złożenia dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji kierownika budowy w min. 2 projektach dotyczących budowy lub przebudowy obiektów kubaturowych o wartości min. 20 mln zł brutto każda, z wyłączeniem kosztu zakupów urządzeń medycznych i wyposażenia ruchomego, o ile było to częścią zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
warunki zostaną spełnione jeżeli co najmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek lub wykonawcy wykażą spełnienie warunku łącznie
Powinno być:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że w okresie 5 lat przed terminem składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej:
- 2 zamówienia (na podstawie odrębnych umów) w zakresie realizacji lub zaprojektowania oraz realizacji prac budowlanych i instalacyjnych w obiektach kat. XI  o wartości min. 20 mln zł brutto każde. Określona kwota 20 mln zł  musi dotyczyć wartości wykonanych prac budowlanych i instalacyjnych z wyłączeniem kosztu zakupów urządzeń medycznych i wyposażenia ruchomego, o ile było to częścią zamówienia oraz
- jednego zamówienia w zakresie zaprojektowania oraz realizacji prac budowlanych, które wymagało uzgodnienia projektu z konserwatorem zabytków.
W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia wykażą osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia spełniające wymagania:
Projektant - branża budowlana: min. 1 osoba posiadająca od min. 5 lat uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w branży architektonicznej i/lub budowlanej oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku projektanta, w tym co najmniej 2 projektów dot. obiektów kat. XI o wartości inwestycji min. 20 mln zł brutto każde z wyłączeniem kosztu zakupów urządzeń medycznych i wyposażenia ruchomego.
Projektant - branża sanitarna: min. 2 osoby posiadające od min. 5 lat uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku projektanta. Projektant - branża elektryczna: min. 1 osoba posiadająca od min. 5 lat uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku projektanta.
Kierownik budowy: jedna osoba posiadająca od min. 5 lat uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający wymaga złożenia dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji kierownika budowy w min. 2 projektach dotyczących budowy lub przebudowy obiektów kubaturowych o wartości min. 20 mln zł brutto każda, z wyłączeniem kosztu zakupów urządzeń medycznych i wyposażenia ruchomego, o ile było to częścią zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
warunki zostaną spełnione jeżeli co najmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek lub wykonawcy wykażą spełnienie warunku łącznie
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 23/11/2023
Czas lokalny: 14:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 14:30
Powinno być:
Data: 23/11/2023
Czas lokalny: 14:30
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10099033 2023-12-07
godz. 10:00
URZĄD MIASTA JEDLNIA-LETNISKO Budowa obiektów infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Jedlnia - Letnisko Zadanie polegać będzie na budowie obiektów infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Jedlnia – Letnisko:1. B...
10103889 2023-12-08
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W KOLBUSZOWEJ „Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kolbuszowskiego” Zadanie obejmuje trzy obiekty: 1) Modernizację budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej: a) pr...
10099632 2023-12-08
godz. 12:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa parterowego pawilonu pod potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy Domowym Szpitalu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej ...
10055009 2023-12-08
godz. 12:00
URZĄD GMINY STRACHÓWKA Przedmiot zamówienia stanowi: „ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RÓWNE”Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku OSP o świetlicę wiejską...
10106102 2023-12-12
godz. 10:00
URZĄD GMINY ŁAPSZE NIŻNE Budowa budynku socjalnego na boisku sportowym w Łapszach Wyżnych wraz z infrastrukturą techniczną 1. Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku socjalnego na boisku sportowym w Łapszach Wyż...
10065580 2023-12-13
godz. 10:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W JASTRZĘBIU ZDROJU Zakup angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do funkcjonowania Pracowni Hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju -...
10114402 2023-12-13
godz. 12:00
STAROSTWO POWIATOWE W OPOCZNIE Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Szkoły (Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie) - realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Branżowego Centrum Umi...
10110553 2023-12-19
godz. 10:00
URZĄD MIASTA STARY SĄCZ 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą „Budowa żłobka w Starym Sączu”, zgodnie z jego opisem zawartym w specyfikacji warunkó...
10051240 2023-12-21
godz. 12:00
URZĄD MIASTA TORUŃ Budowa Szkoły Podstawowej pry ul. Graserów w Toruniu Numer referencyjny: 134/2023 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Grasera w Toruniu ...
10078422 2024-01-15
godz. 14:00
GEOVITA S.A Realizacja w formule Zaprojektuj i Wybuduj polegająca na wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego, aranżacji wnętrz oraz robót budowlanych i wykończeniowych związanych z remontem i przebudo...