Przetarg 9904112 - Przebudowa Budynków I i II Państwowego Instytutu...

   
Analizuj Zamówienie 9904112 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-08-29
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa Budynków I i II Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Wesołej Numer refere
ncyjny: PIMMSWIA-2375/24/07/01/2023
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynków I i II Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Wesołej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SWZ
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa Budynków I i II Państwowego Instytutu Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Wesołej
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 186-583299 z dnia 2023-09-27:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 27/12/2023
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 06/01/2024
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 09/10/2023
Czas lokalny: 14:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 14:30
Powinno być:
Data: 09/10/2023
Czas lokalny: 14:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 196-612645 z dnia 2023-10-11:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 27/12/2023
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 05/02/2024
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 08/11/2023
Czas lokalny: 14:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 14:30
Powinno być:
Data: 08/11/2023
Czas lokalny: 14:30

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 206-647925 z dnia 2023-10-25:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 27/12/2023
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 20/02/2024
Numer sekcji: II.2.7
Zamiast:
Okres w dniach: 420
Powinno być:
Okres w dniach: 805
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że w okresie 5 lat przed terminem składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej:
- 2 zamówienia (na podstawie odrębnych umów) obejmujące swoim zakresem zaprojektowanie oraz realizację prac budowlanych i instalacyjnych w obiektach kat. XI o wartości min. 20 mln zł brutto każde. Określona
kwota 20 mln zł musi dotyczyć wartości wykonanych prac budowlanych i instalacyjnych z wyłączeniem kosztu zakupów urządzeń medycznych i wyposażenia ruchomego, o ile było to częścią zamówienia oraz
- co najmniej jednego zamówienia w zakresie zaprojektowania oraz realizacji prac budowlanych, które wymagało uzgodnienia projektu z konserwatorem zabytków.
W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia wykażą osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia spełniające wymagania:
Projektant - branża budowlana: min. 1 osoba posiadająca od min. 5 lat uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w branży architektonicznej i/lub budowlanej oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku projektanta, w tym co najmniej 2 projektów dot. obiektów kat. XI o wartości inwestycji min. 20 mln zł brutto każde z wyłączeniem kosztu zakupów urządzeń medycznych i wyposażenia ruchomego.
Projektant - branża sanitarna: min. 2 osoby posiadające od min. 5 lat uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku projektanta. Projektant - branża elektryczna: min. 1 osoba posiadająca od min. 5 lat uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku projektanta.
Kierownik budowy: jedna osoba posiadająca od min. 5 lat uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający wymaga złożenia dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji kierownika budowy w min. 2 projektach dotyczących budowy lub przebudowy obiektów kubaturowych o wartości min. 20 mln zł brutto każda, z wyłączeniem kosztu zakupów urządzeń medycznych i wyposażenia ruchomego, o ile było to częścią zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
warunki zostaną spełnione jeżeli co najmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek lub wykonawcy wykażą spełnienie warunku łącznie
Powinno być:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że w okresie 5 lat przed terminem składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej:
- 2 zamówienia (na podstawie odrębnych umów) w zakresie realizacji lub zaprojektowania oraz realizacji prac budowlanych i instalacyjnych w obiektach kat. XI  o wartości min. 20 mln zł brutto każde. Określona kwota 20 mln zł  musi dotyczyć wartości wykonanych prac budowlanych i instalacyjnych z wyłączeniem kosztu zakupów urządzeń medycznych i wyposażenia ruchomego, o ile było to częścią zamówienia oraz
- jednego zamówienia w zakresie zaprojektowania oraz realizacji prac budowlanych, które wymagało uzgodnienia projektu z konserwatorem zabytków.
W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia wykażą osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia spełniające wymagania:
Projektant - branża budowlana: min. 1 osoba posiadająca od min. 5 lat uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w branży architektonicznej i/lub budowlanej oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku projektanta, w tym co najmniej 2 projektów dot. obiektów kat. XI o wartości inwestycji min. 20 mln zł brutto każde z wyłączeniem kosztu zakupów urządzeń medycznych i wyposażenia ruchomego.
Projektant - branża sanitarna: min. 2 osoby posiadające od min. 5 lat uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku projektanta. Projektant - branża elektryczna: min. 1 osoba posiadająca od min. 5 lat uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku projektanta.
Kierownik budowy: jedna osoba posiadająca od min. 5 lat uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający wymaga złożenia dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji kierownika budowy w min. 2 projektach dotyczących budowy lub przebudowy obiektów kubaturowych o wartości min. 20 mln zł brutto każda, z wyłączeniem kosztu zakupów urządzeń medycznych i wyposażenia ruchomego, o ile było to częścią zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
warunki zostaną spełnione jeżeli co najmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek lub wykonawcy wykażą spełnienie warunku łącznie
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 23/11/2023
Czas lokalny: 14:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 14:30
Powinno być:
Data: 23/11/2023
Czas lokalny: 14:30
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10576855 2024-06-26
godz. 08:00
Śląskie MODERNIZACJA APTEKI W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. „BUDOWA ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ”...
10600986 2024-06-26
godz. 09:00
Pomorskie Rozbudowa, nadbudowa i wyposażenie budynku Zespołu Szkół w Parchowie w systemie zaprojektuj i wybuduj Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji i wykonanie robót w zakresie...
10620420 2024-06-28
godz. 10:00
Wielkopolskie „Adaptacja budynku gminnego z przeznaczeniem na przedszkole oraz świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Januszewice.” Przedmiotem inwestycji jest przebudow...
10621930 2024-07-01
godz. 09:00
Opolskie Budowa wiatrołapu przy budynku B3 Brzeskiego Centrum Medycznego przy ul. Mossora 1 w Brzegu A. Zakres robót obejmuje: 1. budowę wiatrołapu przy budynku B3;2. zamurowanie okna pomieszcze...
10583308 2024-07-02
godz. 09:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych wraz z niezbędnymi opracowaniami projektowymi w budynkach 1A, 1BC, 14, 16, 20C przy ul. Rydygiera 8 w Warszawie...
10628964 2024-07-05
godz. 10:00
Dolnośląskie Przebudowa i modernizacja SOR wraz z niezbędnymi pomieszczeniami towarzyszącymi w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Świdnicy w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach dot...
10632001 2024-07-08
godz. 09:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont budynku Gajówki w Rudzie Milickiej ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej związany z edukacją przyrodniczo-l...
10629404 2024-07-08
godz. 11:30
Lubuskie Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Trzebowie wraz z adaptacją części pomieszczeń na świetlicę wiejską Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ocho...
10631384 2024-07-12
godz. 10:00
Małopolskie Budowa budynku remizy OSP Raciechowice wraz ze świetlicą gminną Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę prac związanych z budową budynku remizy OSP Raciechowice wraz ze...
10611483 2024-07-24
godz. 10:00
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego:1 - modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej 2 - modernizacja instalacji elektro-e...