Przetarg 9013982 - „Przebudowa, budowa i rozbudowa trzech dróg gminnych w...

   
Analizuj Zamówienie 9013982 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-07-01
przedmiot ogłoszenia
„Przebudowa, budowa i rozbudowa trzech dróg gminnych w miejscowości Wyryki – Kolonia na łącznym odcinku 2150 metrów”


Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Wyryki – Kolonia na łącznym odcinku 2150 metrów”. Przebudowa drogi gminnej nr 104197L na odcinku od km 0000 do km 0823,70, rozbudowa drogi gminnej o oznaczeniu B1-B2 na odcinku od km 0000 do km 0755,50 oraz rozbudowa drogi gminnej nr 104196L na odcinku od km 0000 do km 0570,67 według założonego lokalnie kilometrażu realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w skład którego, wchodzi: opracowanie dokumentacji technicznej tj. projektów budowlanych (lub materiałów do zgłoszenia) i projektów technicznych, uzyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych a następnie wykonanie robót budowlanych, związanych z przebudową ww. dróg gminnych.

ZP.271.7.2022.MK


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00243022/01 z dnia: 2022-07-07
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 1) Przed zmianą:
80
Po zmianie:
60,00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 2) Przed zmianą:
20
Po zmianie:
40,00
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 9.1. Informacje dodatkowe Przed zmianą:

Po zmianie:
1. Zmianie ulega zapis w Rozdziale 6 SWZ, pkt 6.2 otrzymuje brzmienie:
„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego na okres trwania tych okoliczności.”
Pozostałe punkty Rozdziału 6 pozostają bez zmian.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-07-22 10:00
Po zmianie:
2022-07-25 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-07-22 12:00
Po zmianie:
2022-07-25 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-08-20
Po zmianie:
2022-08-23
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45230000, 45232400, 45233142, 71320000, 71355000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9102733 2022-08-29
godz. 12:30
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŻŁOBKU MIEJSKIM „SKARBIEC SKRZATA” W BIAŁEJ PODLASKIEJ 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu ter...
9107227 2022-08-30
godz. 09:00
NADLEŚNICTWO DĄBROWA TARNOWSKA . Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania „Remonty szlaków i dróg leśnych w Leśnictwach Bielcza i Wierzchosławice” w następującym zakresie:A) Remonty cząstkowe tłuczniowy...
9103368 2022-08-30
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY KOWARY Przedmiotem zamówienia jest: „Remont ulicy Izerskiej w Kowarach”Adres inwestycji: miejscowość Kowary, działki nr 587/1, 570, 558/1, obręb geodezyjny Kowary 0001.Opis przedmiotu zam...
9103396 2022-08-30
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO PIASKI Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Piaski Część 1: Zakres zamówienia obejmuje: Dostawę kruszywa naturalnego na dany odcinek drogi w ilości zgodnej z tabelą zestawienie zakres...
9102458 2022-08-30
godz. 11:00
URZĄD GMINY MILEJÓW „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Milejów poprzez przebudowę ciągów dróg gminnych i wewnętrznych” 4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rama...
9107226 2022-08-30
godz. 12:00
URZĄD GMINY CZARNIA Przebudowa drogi gminnej Michałowo, Gmina Czarnia 1. Przedmiotem zamówienia jest:Przebudowa drogi gminnej Michałowo. Gmina CzarniaZamówienie obejmuje:Przebudowę drogi gminnej Michałow...
9105738 2022-09-01
godz. 12:00
STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE 1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 7+648 – 8+646 w miejscowości Wróblowa”, przy czym: 1) Zakres podstawowy ...
9088322 2022-09-05
godz. 11:30
URZĄD MIASTA TUREK BUDOWA ZESPOŁU DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK Przedmiot zamówienia obejmuje budowę zespołu dwóch b...
9100477 2022-09-14
godz. 08:00
KATOWICKIE INWESTYCJE S.A. Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice Numer referencyjny: KISA/ZIR/PN/23/2022 Budowa nowych układów dro...
9100467 2022-09-15
godz. 10:00
URZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA BUDOWA ZESPOŁU SZEŚCIU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM I UZBROJENIEM TERENU PRZY ul. WAPIENNEJ i ul. L. SOLSKIEGO w BIELSKU-BIAŁEJ Numer referencyjny: ZP.2...