Przetarg 10054529 - Przebudowa boiska przy PSP nr 8 2.3. Przedmiotem...

   
Analizuj Zamówienie 10054529 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-02
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa boiska przy PSP nr 8

2.3. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa boiska wielofunkcyjnego PSP nr 8 w zakresie:a) wymi
any nawierzchni trawiastej boiska wielofunkcyjnego na poliuretanową,b) wykonania nawierzchni poliuretanowej na boisku asfaltowym wraz z odwodnieniem,c) budowy bieżni i skoczni o nawierzchni poliuretanowej,d) remontu istniejącego ogrodzenia boiska oraz piłkochwytów,e) remontu wyposażenia sportowego, f) wyposażenia w stałe elementy małej architektury,g) wykonania siłowni terenowej,Wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi związanymi z wykonaniem wszystkich robót budowlanych oraz wywozem i utylizacją odpadów budowlanych. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań oraz minimalne wymagania dotyczące nawierzchni poliuretanowych dla bieżni i boisk określa dokumentacja projektowa składająca się z projektów architektoniczno - budowlanych, projektów technicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót poszczególnych branż oraz dokumentów pomocniczych, którymi są przedmiary robót budowlanych dla poszczególnych części i branż.Zamawiający posiada wszelkie decyzje i zezwolenia niezbędne do prawidłowej realizacji Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Za wszelkie uszkodzenia wyrządzone podczas realizacji zadań odpowiada Wykonawca. Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawienia, w przypadku odmowy Zamawiający zleci wykonanie napraw na koszt Wykonawcy. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania wyłącznie takich wyrobów budowlanych, które zapewnią realizowanemu obiektowi budowlanemu spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.1) ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 poz. 2351 z późn. zm. ) i które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2023 poz. 682 z późn. zm) i rozporządzeń wykonawczych oraz odpowiadają wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegółowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli w SWZ, dokumentacji projektowej, przedmiarach robót pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty równoważne” , a obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 101 ust. 4,5,6 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy na etapie składania oferty.

OR.IV.042.3.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00494776/01 z dnia: 2023-11-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-17 08:30
Po zmianie:
2023-11-22 08:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-17 09:00
Po zmianie:
2023-11-22 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-16
Po zmianie:
2023-12-21
branża Drogownictwo
podbranża boiska
kody CPV 43327000, 45100000, 45111000, 45212200, 45220000, 45232000, 45233200, 45450000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: boiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10100770 2023-12-11
godz. 10:00
URZĄD GMINY CZUDEC Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Pstrągowa 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pstrągowa na działkach nr ewid. 4...
10077220 2023-12-12
godz. 10:00
URZĄD MIASTA KOSTRZYN 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Przebudowa boiska do piłki nożnej na boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w Kostrzynie”.2. Zakres prac będzie obejmował wykonanie w miej...
10103062 2023-12-12
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE „Budowa boiska wielofunkcyjnego, piłkochwytów, trybun i bieżni z elementami małej architektury, przy Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce” 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa boiska wiel...
10050376 2023-12-15
godz. 09:45
URZĄD GMINY SOKOŁY Przedmiotem zamówienia jest:- budowa kompleksu boisk sportowych,- przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej,- rozbudowa sali gimnastycznej o salę ćwiczeń i magazyn sprzętu sportowego w...
10120963 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY ROPCZYCE „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lubzinie wraz z modernizacją placu zabaw” 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na budowie placu zabaw, budowie boiska wielofunkcyjne...
10120384 2023-12-15
godz. 10:00
ŚREMSKI SPORT SP. Z O.O. Budowa boiska sportowego na terenie Śremskiego Sportu przy ul. Staszica w formie zaprojektuj i wybuduj – II postępowanie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:Zakres zamówienia stanowić bę...
10121328 2023-12-15
godz. 12:00
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU Modernizacja boiska do koszykówki na terenie sportowo rekreacyjnym przy ul. Krokusowej. 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja boiska do koszykówki na terenie sportowo rekreacyjnym prz...
10128563 2023-12-20
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY KCYNIA Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Kcynia Realizacja zamówienia obejmuje zakres robót budowlanych i instalacyjnych, zgodnie z dokumentacją projektową oraz czynności formalno-pra...
10087237 2023-12-20
godz. 09:00
URZĄD GMINY I MIASTA CZĘSTOCHOWA Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Limanowskiego 83 - II Etap Przedmiotem zamówienia jest: Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie przebudowa...
10134868 2023-12-21
godz. 11:15
URZĄD MIASTA TRZEBNICA Budowa boiska wielofunkcyjnego w Skoroszowie. Modernizacja boisk typu Orlik w Gminie Trzebnica Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest:• Zadanie I - Modernizacja dwóch obiektów sportowych t...