Przetarg 9931568 - „PRZEBUDOWA BOISKA NA STADIONIE MIEJSKIM ORAZ UTWORZENIE...

   
Analizuj Zamówienie 9931568 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-11
przedmiot ogłoszenia
„PRZEBUDOWA BOISKA NA STADIONIE MIEJSKIM ORAZ UTWORZENIE POLA NAMIOTOWEGO Z INFRASTRUKTURĄ SANITARNĄ I STANOWISKA DLA KAMPERÓW”


Zakres zamówienia obejmuje realizację dwóch zadań: 1) Budowę boiska treningowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach realizacji zadania budżetowego „Przebudowa boiska na stadionie miejskim” oraz 2) Budowę pola biwakowego i stanowisk dla kamperów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą w ramach realizacji zadania budżetowego „Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów”. Opis przedmiotu zamówienia w SWZ i w zał.

ZP.271.58.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00407647/01 z dnia: 2023-09-21
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2023/BZP 00010879/26/P
Po zmianie:
2023/BZP 00010879/27/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-26 11:00
Po zmianie:
2023-10-03 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-26 11:20
Po zmianie:
2023-10-03 11:20


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00418444/01 z dnia: 2023-09-28
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-03 11:00
Po zmianie:
2023-10-06 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-03 11:20
Po zmianie:
2023-10-06 11:20


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00423224/01 z dnia: 2023-10-02
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych Przed zmianą:
Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych
Po zmianie:
Zamawiający wymaga wniesienia niżej wymienionych przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia, które należy dołączyć do oferty:
Dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów, dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:
a) autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;
b) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej, maty amortyzującej oraz wypełnienia poświadczona przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
c) Świadectwo higieny (Atest PZH) dla trawy, wypełnienia i maty amortyzującej;
d) Kompletny raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni ( trawa wypełnienie typu korek prefabrykowany shockpad) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO;
e) Raport z badań na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 przeprowadzony przez specjalistyczne i akredytowane laboratorium (np. Labosport lub ISASport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej (trawa wypełnienie typu korek prefabrykowany shockpad)
f) aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer lub FIFA Licencee Producer wystawiony dla producenta trawy;
g) raport wykonany przez niezależne laboratorium zgodności z normą EN 71-3 kategoria III na zawartość metali ciężkich dla wypełnienia
h) raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna monofilowego trawy syntetycznej przeprowadzony przez akredytowane i niezależne laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że nawierzchnia po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.9. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych Przed zmianą:
NIE
Po zmianie:
TAK
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu Przed zmianą:

Po zmianie:
Dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów, dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:
a) autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;
b) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej, maty amortyzującej oraz wypełnienia poświadczona przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
c) Świadectwo higieny (Atest PZH) dla trawy, wypełnienia i maty amortyzującej;
d) Kompletny raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni ( trawa wypełnienie typu korek prefabrykowany shockpad) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO;
e) Raport z badań na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 przeprowadzony przez specjalistyczne i akredytowane laboratorium (np. Labosport lub ISASport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej (trawa wypełnienie typu korek prefabrykowany shockpad)
f) aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer lub FIFA Licencee Producer wystawiony dla producenta trawy;
g) raport wykonany przez niezależne laboratorium zgodności z normą EN 71-3 kategoria III na zawartość metali ciężkich dla wypełnienia
h) raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna monofilowego trawy syntetycznej przeprowadzony przez akredytowane i niezależne laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że nawierzchnia po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów Przed zmianą:
Do oferty należy dołączyć m.in.:
1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do SWZ. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, należy
złożyć pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Formularz cenowy oferty (załącznik nr 5 do SWZ) - w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.2.4., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 4 do SWZ).
4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10.3., zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
(załącznik nr 5a do SWZ).
Oświadczenia oraz oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę (z zastrzeżeniem odrębnych
postanowień, w tym wskazanych w pkt 8.9. SWZ). Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca
ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty.
Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oddzielnym pliku w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona
do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego) w postaci elektronicznej.
Dowód wniesienia wadium na zasadach i w wysokości określonej w pkt 20 SWZ
Po zmianie:
Do oferty należy dołączyć m.in.:
1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do SWZ. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, należy
złożyć pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Formularz cenowy oferty (załącznik nr 5 do SWZ) - w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.2.4., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 4 do SWZ).
4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10.3., zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
(załącznik nr 5a do SWZ).
Oświadczenia oraz oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę (z zastrzeżeniem odrębnych
postanowień, w tym wskazanych w pkt 8.9. SWZ). Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca
ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty.
Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oddzielnym pliku w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona
do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego) w postaci elektronicznej.
Dowód wniesienia wadium na zasadach i w wysokości określonej w pkt 20 SWZ
Przedmiotowe środki dowodowe wskazane w pkt 5.8.) niniejszego ogłoszenia o zamówieniu


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00427984/01 z dnia: 2023-10-04
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2023/BZP 00010879/27/P
Po zmianie:
2023/BZP 00010879/28/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu Przed zmianą:
Dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów, dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:
a) autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;
b) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej, maty amortyzującej oraz wypełnienia poświadczona przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
c) Świadectwo higieny (Atest PZH) dla trawy, wypełnienia i maty amortyzującej;
d) Kompletny raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni ( trawa wypełnienie typu korek prefabrykowany shockpad) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO;
e) Raport z badań na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 przeprowadzony przez specjalistyczne i akredytowane laboratorium (np. Labosport lub ISASport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej (trawa wypełnienie typu korek prefabrykowany shockpad)
f) aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer lub FIFA Licencee Producer wystawiony dla producenta trawy;
g) raport wykonany przez niezależne laboratorium zgodności z normą EN 71-3 kategoria III na zawartość metali ciężkich dla wypełnienia
h) raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna monofilowego trawy syntetycznej przeprowadzony przez akredytowane i niezależne laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że nawierzchnia po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń.
Po zmianie:
Dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów, dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:
a) autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;
b) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej, maty amortyzującej oraz wypełnienia poświadczona przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
c) Świadectwo higieny (Atest PZH) dla trawy, wypełnienia i maty amortyzującej;
d) Kompletny raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni ( trawa wypełnienie typu korek prefabrykowany shockpad lub mata typu e-layer)potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO;
e) Raport z badań na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 przeprowadzony przez specjalistyczne i akredytowane laboratorium (np. Labosport lub ISASport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej (trawa wypełnienie typu korek prefabrykowany shockpad)
f) aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer lub FIFA Licencee Producer wystawiony dla producenta trawy;
g) raport wykonany przez niezależne laboratorium zgodności z normą EN 71-3 kategoria III na zawartość metali ciężkich dla wypełnienia
h) raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna monofilowego trawy syntetycznej przeprowadzony przez akredytowane i niezależne laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że nawierzchnia po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-06 11:00
Po zmianie:
2023-10-09 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-06 11:20
Po zmianie:
2023-10-09 11:20


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00428990/01 z dnia: 2023-10-05
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu Przed zmianą:
Dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów, dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:
a) autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;
b) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej, maty amortyzującej oraz wypełnienia poświadczona przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
c) Świadectwo higieny (Atest PZH) dla trawy, wypełnienia i maty amortyzującej;
d) Kompletny raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni ( trawa wypełnienie typu korek prefabrykowany shockpad lub mata typu e-layer)potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO;
e) Raport z badań na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 przeprowadzony przez specjalistyczne i akredytowane laboratorium (np. Labosport lub ISASport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej (trawa wypełnienie typu korek prefabrykowany shockpad)
f) aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer lub FIFA Licencee Producer wystawiony dla producenta trawy;
g) raport wykonany przez niezależne laboratorium zgodności z normą EN 71-3 kategoria III na zawartość metali ciężkich dla wypełnienia
h) raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna monofilowego trawy syntetycznej przeprowadzony przez akredytowane i niezależne laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że nawierzchnia po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń.
Po zmianie:
Dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów, dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:
a) autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;
b) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej, maty amortyzującej oraz wypełnienia poświadczona przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
c) Świadectwo higieny (Atest PZH) dla trawy, wypełnienia i maty amortyzującej;
d) Kompletny raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni ( trawa wypełnienie typu korek prefabrykowany shockpad lub mata typu e-layer)potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO;
e) Raport z badań na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 przeprowadzony przez specjalistyczne i akredytowane laboratorium (np. Labosport lub ISASport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej ( trawa wypełnienie typu korek prefabrykowany shockpad lub mata typu e-layer)
f) aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer lub FIFA Licencee Producer wystawiony dla producenta trawy;
g) raport wykonany przez niezależne laboratorium zgodności z normą EN 71-3 kategoria III na zawartość metali ciężkich dla wypełnienia
h) raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna monofilowego trawy syntetycznej przeprowadzony przez akredytowane i niezależne laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że nawierzchnia po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń.
branża Budowlana - obiekty, Drogownictwo, Energoelektryczna, Tereny zielone
podbranża obiekty sportowe, drogi, ulice, autostrady, obwodnice, boiska, oświetlenie, mała architektura
kody CPV 31527200, 45110000, 45111200, 45212000, 45212200, 45316110
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty sportowe , drogi, ulice, autostrady, obwodnice , boiska , oświetlenie , mała architektura

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10126500 2023-12-20
godz. 12:00
WOJCIECH SWOBODA RESTAURACJA, HOTEL BIAŁY DOM II Przedmiotem zamówienia jest budowa trzech budynków gastronomicznych (KOB XVII) i dwóch wiat rekreacyjnych (KOB XVII) wraz z elementami małej architektury oraz podziemnego zbiornika na paliwo...
10134798 2023-12-21
godz. 10:00
URZĄD MIASTA KARTUZY Bieżące remonty dróg gruntowych w 2024 r. Część 1: Wykonywanie usług w zakresie bieżących remontów gminnych dróg gruntowych z wykorzystaniem maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską na...
10133530 2023-12-22
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY IŁOWA 1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont drogi gminnej ul. Drzymały w Iłowej”.2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV): 45233120-63. W ramach zamówienia wykonane zost...
10142114 2023-12-27
godz. 09:00
URZĄD GMINY ADAMÓWKA Przebudowa drogi gminnej Nr 110509R Krasne – Capłapy – Pawłowa w miejscowości Krasne oraz Pawłowa Planowana inwestycja ma na celu poprawę parametrów technicznych i użytkowych przedmiotowej ...
10113042 2023-12-28
godz. 09:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Elblągu (2024-2026) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej dróg wojewódzkich na terenie działania RD...
10132884 2024-01-03
godz. 10:00
ZAKŁAD KOMUNALNY PGM W CHORZOWIE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót awaryjnych oraz innych robót wynikających z bieżących kontroli celem prawidłowego utrzymania obiektów - paczka nr 12 – naprawa nawierzchni i chodn...
10136163 2024-01-04
godz. 11:00
URZĄD GMINY WAŁBRZYCH „Wspólne podwórko – rewitalizacja rekreacyjnego placu zabaw i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP 6 dla mieszkańców Wałbrzycha” – Wałbrzyski Budżet Obywatelski – edycja 2022. Prze...
10098215 2024-01-08
godz. 09:00
PORT LOTNICZY LUBLIN S.A. Wykonanie kompleksowej modernizacji oświetlenia lotniczego, ulicznego oraz wewnętrznego w Porcie Lotniczym Lublin S.A. Opis: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej modernizacj...
10140903 2024-01-17
godz. 09:00
PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU Roboty budowlane związane z inwestycją o nazwie: „Juszkowy Gród – Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 687 oraz Tarnopol – Siemianówka – budowa drogi wojewódzkiej Nr 688” –...
10115777 2024-01-22
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY NOWA SÓL Budowa drogi gminnej na terenie inwestycyjnym przy ul. Śląskiej w Nowej Soli wraz z budową oświetlenia drogowego. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej o długości 403 m na tereni...