Przetarg 7904772 - Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i...

   
Analizuj Zamówienie 7904772 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-30
przedmiot ogłoszenia
Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia
Numer referencyjny: I.7013.15.2020

Opi
s przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn.: „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia”.
Na przedmiot zamówienia składają się 2 etapy:
- etap 1 – obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych warunków, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji oraz przekazanie praw autorskich. Należy opracować dokumentację projektową niezbędną do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych robót (m.in.: projektu budowlanego, projektu wykonawczego, kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami, badań geologicznych, stwior) i uzyskanie dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń.
- etap 2–obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy –Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333, z późn. zm.) wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m.in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
2. Zakres przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót,
który jest konieczny z punktu widzenia PFU stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na ewentualnie występujące trudności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji.
3. Jeżeli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.
Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w PFU, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.
W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w PFU, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy tj.: „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego” oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność, takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu.
Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią podmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.
4. Wszelkie materiały związane z prawidłowym i pełnym wykonaniem przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca na własny koszt.
5. Wykonawca wykona na własny koszt wszelkie niezbędne badania i próby oraz przekaże Zamawiającemu dokumenty wymagane w tym m.in.: inwentaryzację powykonawczą, dokumentację powykonawczą.
6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp, Zamawiający, w zakresie wszystkich robót budowlanych objętych zamówieniem wymaga zatrudnienia, przez wykonawcę (odpowiednio podwykonawców), na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących prace fizyczne, w tym operatorów sprzętu, kierowców i montażystów. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy.
7. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także innych czynności polegających na sprawowaniu nadzoru nad wykonywanymi robotami.
8. Dokładne określenia dot. zatrudnienia osób zawiera rozdział VII siwz.
9. Zgodnie z art. 30 ust. 8 pkt 1 Pzp przedmiot zamówienia należy zrealizować
z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.
branża Budowlana - obiekty, Projektowanie
podbranża obiekty użyteczności publicznej, projekt budowlany
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się