Zlecenie 7589730 - Projekt techniczno-wykonawczy na remont śluzy na dopływie...

   
Zamówienie 7589730 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-15
przedmiot zlecenia
Projekt techniczno-wykonawczy na remont śluzy na dopływie z polderu z Ługów Górzyckich.
Zakres zamówienia - Opis przedmiotu
zamówienia:
Charakterystyka obiektu:
Nazwa obiektu: śluza,
Lokalizacja obiektu: Dopływ z polderu z Ługów Górzyckich w km 0220, miejscowość Chyrzyno, działka nr 8/12, obręb 0001 Górzyca, gmina Górzyca, powiat słubicki.
Dane ogólne: konstrukcja murowana z cegły pełnej, wrota dwudzielne drewniane, belki łączące stalowe i drewniane, kładka techniczna stalowa, światło śluzy - 6 m, wysokość piętrzenia 2,5 m, klasa budowli II.
Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie kompletnej dokumentacji w skład której wchodzą następujące elementy:
a) projekt wykonawczy w ramach którego należy przeprowadzić inwentaryzację budowlaną w celu określenia zakresu prac remontowych uwzględniającą, remont głów budowli, renowację wrót grawitacyjnych z przywróceniem ich pierwotnej sprawności, zainstalowanie aparatury kontrolno-pomiarowej, reprofilację oraz rekultywację skarp oraz przeprowadzenie badań geotechnicznych i innych niezbędnych prac. Projekt wykonawczy należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1935) w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału oraz 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym z zapisem na CD/DVD w formacie ogólnodostępnym - opracowania tekstowe w formacie pdf.
b) kosztorys inwestorski i ślepy dla całości prac - w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału oraz 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym z zapisem na CD/DVD w formacie ogólnodostępnym - opracowania tekstowe w formacie pdf - wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389);
c) przedmiar robót dla całości prac - w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału oraz 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym z zapisem na CD/DVD w formacie ogólnodostępnym - opracowania tekstowe w formacie pdf - wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);
d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału oraz 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym z zapisem na CD/DVD w formacie ogólnodostępnym - opracowania tekstowe w formacie pdf - wykonana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).
Przedmiot zamówienia obejmuje również:
ajprzeniesicnie autorskich praw majątkowych do opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na zamawiającego;
b)sprawowanie nadzoru autorskiego;
cjudzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne zapytania skierowane przez oferentów w prowadzonym postępowaniu przetargowym na remont śluzy.
branża Projektowanie
podbranża projekt wod-kan
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się