Zlecenie 8893967 - Produkcja innowacyjnych drobnowymiarowych wyrobów...

   
Zamówienie 8893967 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-10
przedmiot zlecenia
Produkcja innowacyjnych drobnowymiarowych wyrobów betonowo-geopolimerowych (kostka brukowa)

Wózki widłowe 5 szt. Obligatoryj
ne parametry techniczne/funkcjonalne, które muszą być bezwzględnie spełnione - specyfikacja techniczna, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 1. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych i wariantowych. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty obejmujące pełny zakres przedmiotu zamówienia. 2. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 3. Nie dopuszcza się składania ofert na urządzenia używane. 4. Cena netto podana w ofercie, musi obejmować wszystkie koszty i składniki, związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 5. Cenę za urządzenia składające się na przedmiot zamówienia należy podać w PLN lub EURO. Zamawiający wskazuje, że rozliczenie za poszczególne urządzenia na etapie realizacji umowy nastąpi w oparciu o ceny i w odniesieniu do waluty określonej w specyfikacji cenowej dla poszczególnych urządzeń określonych przez Oferenta. 6. Oferent zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. 7. W przypadku wyrażenia ceny w walucie obcej na potrzeby oceny oferty zostanie ona przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji zapytania ofertowego. 8. Każdy z Oferentów może złożyć jedną ofertę. 9. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie jedno lub więcej kryteriów oferta zostanie uznana za nieważną. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 11. W przypadku unieważnienia postępowania, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy na realizację ww. zadania inwestycyjnego bez podania przyczyny. 13. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie. 14. Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie, a Oferent ma obowiązek takie dokumenty przedstawić do wglądu na wezwanie Zamawiającego. 15. Wybrany Oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 16. W przypadku, gdy Oferent odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu o udzielenia zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 17. Podsumowanie oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego kryterium (kryterium1 kryterium2). Zostanie wybrana oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów. 18. Jeżeli w wyniku oceny ofert okaże się, że dwie lub więcej ofert posiadają taką samą liczbę przyznanych punktów, zamawiający spośród ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 19. Zamawiający odrzuci oferty z rażąco niską ceną. 1. Oferty można składać drogą elektroniczną (email lub Baza Konkurencyjności), za pośrednictwem poczty, kuriera lub w siedzibie zamawiającego. 2. Oferty składane osobiście mogą być składane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego (9:00-15:00). 3. Oferty nadesłane pocztą lub kurierem będą przyjęte do badania ofert pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę lub kuriera w terminie składania ofert. 4. Oferty składane osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być opisane: Jadar Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Marii Fołtyn 6b Oferta do zapytania ofertowego nr 6/05/2022. 5. Oferty składane drogą e-mail należy wysłać na adres: jadar@jadar.pl. Wiadomość z ofertą musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, w formie plików, w formacie PDF. W temacie wiadomości należy wpisać „Oferta do zapytania ofertowego nr 6/05/2022”. 6. Zamawiający może wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym. 7. Oferty niekompletne tzn. nie zawierające wszystkich wymaganych załączników będą odrzucane za niespełnienie kryteriów dostępu. 8. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. 9. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę, za wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez Oferenta, a stanowi część składową oferty, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta (w tym przypadku upoważnienie do podpisywania dokumentów musi być dołączone do oferty). 10. Dopuszcza się podpisanie składanych dokumentów podpisem elektronicznym/kwalifikowalnym. 11. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wykazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 12. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 13. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być zaparafowane przez Oferenta. 14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Oferent zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Oferenta złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Oferent nie może zastrzec informacji odczytywanych podczas otwarcia ofert. 15. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Oferent nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Stosowne zastrzeżenie Oferenta winien złożyć wraz z ofertą, w przeciwnym razie cała oferta może zostać ujawniona. 16. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 17. Każdy Oferent może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Oferenta zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie (tj. konsorcjum). 18. Zaleca się, aby wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia kierować do Zamawiającego bezpośrednio poprzez Bazę Konkurencyjności.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny i sprzęty inne
kody CPV 42410000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: maszyny i sprzęty inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8974048 2022-07-13
godz. 23:59
ARKONA LABORATORIUM FARMAKOLOGII STOMATOLOGICZNEJ GRZEGORZ KALBARCZYK Wdrożenie innowacji technologicznej w działalności firmy Arkona Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowej Linii przygotowania produkt...
9015638 2022-07-14
godz. 10:30
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE Dostawa zestawów naprawczych zaworów firmy HARTMANN dla jednostek terenowych PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze
8958037 2022-07-15
godz. 11:00
WIELOBRANŻOWY ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY I HANDLOWY SPOMER SP. Z O.O. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozdrabniacza z separatorem magnetycznym w ramach projektu pn. Zakup usług doradczych oraz środków trwałych na potrzeby wdrożenia strategii wzorn...
9008319 2022-07-20
godz. 12:00
PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Sukcesywna dostawa materiałów branży AKPiA dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ.
8988629 2022-07-22
godz. 12:00
EUROWAGON SP. Z O.O. Dostawa zestawów kołowych bez maźnic- 360 szt (X, XI, XII 2022) / Supply of wheelsets without axle-boxes -360 pcs (X, XI, XII 2022) 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 zestawów k...
9005721 2022-07-25
godz. 10:00
ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. Remont RKK pompy 2PZ2 dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/ZWG/00581/2022 Remont RKK pompy 2PZ2 dla Zespołu Elektrociepłowni Wroc...
9002562 2022-07-25
godz. 11:00
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAŁ W TARNOWIE Dostawa części zamiennych do silników gazowych WAUKESHA Numer referencyjny: ZP/2022/05/0095/TAR Przedmiotem Zamówienia jest dostawa części zamiennych do silników gazowych WAUKESHA. Pr...
9011049 2022-08-01
godz. 23:59
YUTON SP. Z O.O. Hybrydowy gwóźdź śródszpikowy z napędem magneto-mechanicznym przeznaczonym do wydłużania kości długich człowieka Przedmiotem zamówienia jest : Usługa pomocnicza celem wykonania...
9010248 2022-08-02
godz. 10:00
ŻWIR-BUD SP. Z O.O. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w produkcji wysokiej jakości betonu o właściwościach fotokatalitycznych poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w Spółce „Żwir ...
8488403 2022-12-30
godz. 15:00
TAURON WYTWARZANIE S.A. Wybrane pozycje planu postępowań o udzielanie zamówień na rok 2022 TAURON Wytwarzanie S.A. - usługi, roboty budowlane