Przetarg 7603821 - Prace pielęgnacyjne w drzewostanie rosnącym na terenach...

   
Analizuj Zamówienie 7603821 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-22
przedmiot ogłoszenia
Prace pielęgnacyjne w drzewostanie rosnącym na terenach zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej
w Słupsku
Numer referencyjny: ZP.261.16.2020.ZP5

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dotyczącej prac pielęgnacyjnych w drzewostanie rosnącym na terenach zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku z podziałem na dwa zadania.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania:
1) Zadanie nr 1 - Prace pielęgnacyjne w drzewostanie rosnącym na terenach pasów drogowych, parków i skwerów,
2) Zadanie nr 2 – Prace pielęgnacyjne w drzewostanie rosnącym na terenach cmentarzy komunalnych.
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub dwóch części zamówienia (zadań)
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Zadanie nr 1 - Prace pielęgnacyjne w drzewostanie rosnącym na terenach pasów drogowych, parków i skwerów:
a) cięcia sanitarne polegające na usuwaniu wszelkich suchych, uszkodzonych i chorych konarów lub gałęzi nie rokujących szans na dalszy prawidłowy rozwój,
b) cięcia prześwietlające korony drzew poprzez usuwanie krzyżujących się konarów lub gałęzi grożących samoistnym wyłamaniem lub zagęszczających nadmiernie koronę,
c) cięcia korygujące korony drzew poprzez skracanie wybujałych pędów, wyrastających poza obręb korony lub polegających na generalnej zmianie pokroju danego drzewa,
d) cięcia formujące polegające na nadaniu młodym drzewom odpowiedniej formy i pokroju
w pierwszych latach po posadzeniu oraz utrzymaniu nadanej wcześniej formy w przypadku starodrzewia,
e) usuwanie odrostów korzeniowych i pniowych z pąków śpiących,
f) zabezpieczanie ubytków drzew poprzez oczyszczenie i zaimpregnowanie powierzchni rany,
g) pielęgnację pomników przyrody poprzez usuwanie suchych i uszkodzonych konarów lub gałęzi, zabezpieczanie ubytków, wykonywanie oprysków grzybobójczych, zakładanie wiązań elastycznych i sztywnych oraz innych zabiegów wynikających z uzgodnień Uchwały Rady Miejskiej w Słupsku,
h) zbieranie wszelkich zanieczyszczeń powstałych w wyniku wykonywania prac tj. konary, gałęzie, kora, wióry drewniane i wywiezienie ich do miejsca utylizacji. Zanieczyszczenia winny być usuwane z obiektów objętych pracami tego samego dnia, którego są realizowane.
2) Zadanie nr 2 – Prace pielęgnacyjne w drzewostanie rosnącym na terenach cmentarzy komunalnych:
a) cięcia sanitarne polegające na usuwaniu wszelkich suchych, uszkodzonych i chorych konarów lub gałęzi nie rokujących szans na dalszy prawidłowy rozwój,
b) cięcia prześwietlające korony drzew poprzez usuwanie krzyżujących się konarów lub gałęzi grożących samoistnym wyłamaniem lub zagęszczających nadmiernie koronę,
c) cięcia korygujące korony drzew poprzez skracanie wybujałych pędów, wyrastających poza obręb korony lub polegających na generalnej zmianie pokroju danego drzewa,
d) cięcia formujące polegające na nadaniu młodym drzewom odpowiedniej formy i pokroju
w pierwszych latach po posadzeniu oraz utrzymaniu nadanej wcześniej formy w przypadku starodrzewia,
e) usuwanie odrostów korzeniowych i pniowych z pąków śpiących,
f) zabezpieczanie ubytków drzew poprzez oczyszczenie i zaimpregnowanie powierzchni rany,
g) pielęgnację pomników przyrody poprzez usuwanie suchych i uszkodzonych konarów lub gałęzi, zabezpieczanie ubytków, wykonywanie oprysków grzybobójczych, zakładanie wiązań elastycznych i sztywnych oraz innych zabiegów wynikających z uzgodnień Uchwały Rady Miejskiej w Słupsku,
h) zbieranie wszelkich zanieczyszczeń powstałych w wyniku wykonywania prac tj. konary, gałęzie, kora, wióry drewniane i wywiezienie ich do miejsca utylizacji. Zanieczyszczenia winny być usuwane z obiektów objętych pracami tego samego dnia, którego są realizowane.
4. Szacunkowa ilość drzew objętych przedmiotem zamówienia dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2 została wskazana w Załączniku nr 2a i Załącznika nr 2b do SIWZ.
5. Zamawiający wyróżnia trzy stopnie trudności wykonania przedmiotu zamówienia:
1) I stopień trudności – dotyczy usuwania gałęzi odcinkami z możliwością swobodnego zrzucania na ziemię, drzew rosnących pojedynczo, poza ciągami pieszymi, z dala od ruchu ulicznego, na terenie płaskim,
2) II stopień trudności – dotyczy cięcia gałęzi z koniecznością użycia lin pomocniczych do opuszczania większych gałęzi, lecz nie więcej niż 50 % całej ilości usuwanej z drzewa, z uwagi na inne utrudnienia znajdujące się w najbliższym otoczeniu drzewa, drzewa rosnące w zwartych zespołach drzew przeznaczonych do zachowania,
3) III stopień trudności – dotyczy usuwania gałęzi odcinkami z możliwością złożenia ich pod koroną, usuwania wszystkich większych odcinków przy wykorzystaniu lin pomocniczych na skutek utrudnień znajdujących się bezpośrednio pod koroną i w jej otoczeniu.
6. Realizacja przedmiotowego zamówienia będzie odbywała się na podstawie sukcesywnych zleceń udzielanych przez Zamawiającego, na prace objęte zamówieniem, w miarę występujących w tym zakresie potrzeb, stanu zdrowotnego (sanitarnego) drzewostanu na terenach objętych zamówieniem oraz przyznanych środków finansowych na dany rok budżetowy. Zamawiający będzie każdorazowo określał szczegółowo zakres rzeczowy zlecanych prac.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastosowania współczynnika zmniejszającego do robocizny przy pracach nie wymagających pełnego zakresu prac pielęgnacyjnych w koronie polegających na usuwaniu i/lub skracaniu tylko pojedynczych bądź kilku konarów czy gałęzi (np. usuwanie odrostów, podnoszenie koron drzew).
8. Wykonawca będzie wykonywał usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami branżowymi i przy ich właściwym oznakowaniu i zabezpieczeniu we własnym zakresie i na własny koszt.
9. Wykonawca prac jest wytwórcą odpadów w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Obowiązek postępowania z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów i ich transportem należy do Wykonawcy usług, zgodnie z ustawą o Odpadach (tj. Dz.U. 2020 poz. 797 ze zm.). Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument lub dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów zgodnie z ww. ustawą.
10. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Organizacja prac podczas wykonywania przedmiotu zamówienia winna odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewniać prawidłowe wykonanie usługi.
12. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności podstawowe z zakresu wykonywania cięć sanitarnych, prześwietlających, korygujących, formujących korony drzew, usuwania odrostów pniowych i korzeniowych, zabezpieczania ubytków drzew, pielęgnacji pomników przyrody oraz porządkowania terenu i wywozu wszelkich zanieczyszczeń pochodzących z wykonanych prac do miejsca utylizacji.
13. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3.12 SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
14. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 3.12 SIWZ czynności w trakcie zamówienia:
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, wysokości wynagrodzenia). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
15. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.12 SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3.12 SIWZ czynności.
16. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
17. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia wskazano we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Prace pielęgnacyjne w drzewostanie rosnącym na terenach pasów drogowych, parków i skwerów
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) cięcia sanitarne polegające na usuwaniu wszelkich suchych, uszkodzonych i chorych konarów lub gałęzi nie rokujących szans na dalszy prawidłowy rozwój, b) cięcia prześwietlające korony drzew poprzez usuwanie krzyżujących się konarów lub gałęzi grożących samoistnym wyłamaniem lub zagęszczających nadmiernie koronę, c) cięcia korygujące korony drzew poprzez skracanie wybujałych pędów, wyrastających poza obręb korony lub polegających na generalnej zmianie pokroju danego drzewa, d) cięcia formujące polegające na nadaniu młodym drzewom odpowiedniej formy i pokroju w pierwszych latach po posadzeniu oraz utrzymaniu nadanej wcześniej formy w przypadku starodrzewia, e) usuwanie odrostów korzeniowych i pniowych z pąków śpiących, f) zabezpieczanie ubytków drzew poprzez oczyszczenie i zaimpregnowanie powierzchni rany, g) pielęgnację pomników przyrody poprzez usuwanie suchych i uszkodzonych konarów lub gałęzi, zabezpieczanie ubytków, wykonywanie oprysków grzybobójczych, zakładanie wiązań elastycznych i sztywnych oraz innych zabiegów wynikających z uzgodnień Uchwały Rady Miejskiej w Słupsku, h) zbieranie wszelkich zanieczyszczeń powstałych w wyniku wykonywania prac tj. konary, gałęzie, kora, wióry drewniane i wywiezienie ich do miejsca utylizacji. Zanieczyszczenia winny być usuwane z obiektów objętych pracami tego samego dnia, którego są realizowane 2. Szacunkowa ilość drzew objętych przedmiotem zamówienia została wskazana w Załączniku nr 2a do SIWZ

Część nr: 2 Nazwa: Prace pielęgnacyjne w drzewostanie rosnącym na terenach cmentarzy komunalnych
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) cięcia sanitarne polegające na usuwaniu wszelkich suchych, uszkodzonych i chorych konarów lub gałęzi nie rokujących szans na dalszy prawidłowy rozwój, b) cięcia prześwietlające korony drzew poprzez usuwanie krzyżujących się konarów lub gałęzi grożących samoistnym wyłamaniem lub zagęszczających nadmiernie koronę, c) cięcia korygujące korony drzew poprzez skracanie wybujałych pędów, wyrastających poza obręb korony lub polegających na generalnej zmianie pokroju danego drzewa, d) cięcia formujące polegające na nadaniu młodym drzewom odpowiedniej formy i pokroju w pierwszych latach po posadzeniu oraz utrzymaniu nadanej wcześniej formy w przypadku starodrzewia, e) usuwanie odrostów korzeniowych i pniowych z pąków śpiących, f) zabezpieczanie ubytków drzew poprzez oczyszczenie i zaimpregnowanie powierzchni rany, g) pielęgnację pomników przyrody poprzez usuwanie suchych i uszkodzonych konarów lub gałęzi, zabezpieczanie ubytków, wykonywanie oprysków grzybobójczych, zakładanie wiązań elastycznych i sztywnych oraz innych zabiegów wynikających z uzgodnień Uchwały Rady Miejskiej w Słupsku, h) zbieranie wszelkich zanieczyszczeń powstałych w wyniku wykonywania prac tj. konary, gałęzie, kora, wióry drewniane i wywiezienie ich do miejsca utylizacji. Zanieczyszczenia winny być usuwane z obiektów objętych pracami tego samego dnia, którego są realizowane 2. Szacunkowa ilość drzew objętych przedmiotem zamówienia została wskazana w Załączniku nr 2b do SIWZ


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540139289-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-30, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-06, godzina: 10:00,
branża Tereny zielone
podbranża zieleń
kody CPV 77211500
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się