Przetarg 9913047 - Prace ogrodniczo - porządkowe na terenie międzywala Wisły...

   
Analizuj Zamówienie 9913047 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-01
przedmiot ogłoszenia
Prace ogrodniczo - porządkowe na terenie międzywala Wisły /554,47 ha/ w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. Służby brzegowej Nu
mer referencyjny: 64/PN/2023
Przedmiotem zamówienia są prace ogrodniczo-porządkowe na terenie międzywala Wisły /554.47 ha/w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. Służby brzegowej.
bulwary nadwiślańskie – obszar /42,14 ha/; Część nr 1 Przedmiotem zamówienia są prace ogrodniczo-porządkowe na terenie bulwarów nadwiślanych - obszar /42,14 ha/
zieleń nieurządzona w obrębie międzywala Wisły – obszar /512,33 ha/ Część nr 2 Przedmiotem zamówienia są prace ogrodniczo-porządkowe na terenów zieleni nieurządzonej w obrębie międzywala Wisły - obszar/512,33 ha/
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 179-559564 z dnia 2023-09-18:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. zdolności technicznej lub zawodowej:
1.4. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywał lub wykonuje w ramach jednej lub kilku umów realizowanych:
przez NIEprzerwalny okres co najmniej kolejnych 8 miesięcy prace polegające na utrzymaniu terenu zieleni w rozumieniu art. 5 pkt 21) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2023, poz. 1336 ), obejmujące pielęgnację zieleni niskiej (trawniki, krzewy, żywopłoty) i pielęgnację zieleni wysokiej:
• dla części I – za kwotę NIE mniejszą niż 800 000, 00 zł brutto;
• dla części II – za kwotę NIE mniejszą niż 600 000, 00 zł brutto*
oraz
- w ramach jednej lub kilku umów realizowanych w tym samym czasie, prace polegające na całorocznym utrzymaniu czystości (obejmujące: utrzymanie letnie i zimowe oraz utrzymanie i naprawę małej architektury np. ławki, kosze, murki, schody, nawierzchnie itp.) na terenach ogólnodostępnych o powierzchni łącznie NIEmniejszej niż:
• dla części I - 20 ha za kwotę NIE mniejszą niż 1 000 000,00 zł brutto;
• dla części II - 150 ha za kwotę NIE mniejszą niż 800 000,00 zł brutto*.
z zaznaczeniem, że wartość wykazanej pojedynczej umowy NIE może być mniejsza niż:
• dla części I – 800 000,00 zł brutto;
• dla części II – 500 000,00 zł brutto.
*Składając ofertę na więcej niż jedną część, należy odpowiednio zsumować powyższe wartości.
4.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący potencjału osobowego, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia jedną osobę pełniącą funkcję kierownika robót przeznaczoną do nadzoru i kierowania wykonywanymi pracami, posiadającą:
a) wyższe wykształcenie o kierunku ogrodniczy lub architektura krajobrazu lub leśnictwo oraz 3 letnie doświadczenie w pielęgnacji zieleni miejskiej
albo
b) wykształcenie średnie o kierunku ogrodniczy lub architektura krajobrazu lub leśnictwo oraz 5 letnie doświadczenie w pielęgnacji zieleni miejskiej
Na każdą część zamówienia Wykonawca musi wykazać inną osobę do nadzoru prac zgodnie z opisanymi powyżej wymaganiami.
Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
4.3. Zamawiający NIE wyznaczył szczegółowego warunku w zakresie dysponowania maszynami i urządzeniami NIEzbędnymi do realizacji zamówienia.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. zdolności technicznej lub zawodowej:
1.4. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywał lub wykonuje w ramach jednej lub kilku umów realizowanych:
przez NIEprzerwalny okres co najmniej kolejnych 8 miesięcy prace polegające na utrzymaniu terenu zieleni w rozumieniu art. 5 pkt 21) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2023, poz. 1336 ), obejmujące pielęgnację zieleni niskiej (trawniki, krzewy, żywopłoty) i pielęgnację zieleni wysokiej:
• dla części I – za kwotę NIE mniejszą niż 1 000 000, 00 zł brutto;
• dla części II – za kwotę NIE mniejszą niż 800 000, 00 zł brutto*
oraz
- w ramach jednej lub kilku umów realizowanych w tym samym czasie, prace polegające na całorocznym utrzymaniu czystości (obejmujące: utrzymanie letnie i zimowe oraz utrzymanie i naprawę małej architektury np. ławki, kosze, murki, schody, nawierzchnie itp.) na terenach ogólnodostępnych o powierzchni łącznie NIEmniejszej niż:
• dla części I - 20 ha za kwotę NIE mniejszą niż 2 000 000,00 zł brutto;
• dla części II - 150 ha za kwotę NIE mniejszą niż 1 000 000,00 zł brutto*.
z zaznaczeniem, że wartość wykazanej pojedynczej umowy NIE może być mniejsza niż:
• dla części I – 800 000,00 zł brutto;
• dla części II – 500 000,00 zł brutto.
*Składając ofertę na więcej niż jedną część, należy odpowiednio zsumować powyższe wartości.
4.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący potencjału osobowego, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia jedną osobę pełniącą funkcję kierownika robót przeznaczoną do nadzoru i kierowania wykonywanymi pracami, posiadającą:
a) wyższe wykształcenie o kierunku ogrodniczy lub architektura krajobrazu lub leśnictwo oraz 3 letnie doświadczenie w pielęgnacji zieleni miejskiej
albo
b) wykształcenie średnie o kierunku ogrodniczy lub architektura krajobrazu lub leśnictwo oraz 5 letnie doświadczenie w pielęgnacji zieleni miejskiej
Na każdą część zamówienia Wykonawca musi wykazać inną osobę do nadzoru prac zgodnie z opisanymi powyżej wymaganiami.
Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
4.3. Zamawiający NIE wyznaczył szczegółowego warunku w zakresie dysponowania maszynami i urządzeniami NIEzbędnymi do realizacji zamówienia.
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 05/10/2023
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 10/10/2023
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 02/01/2024
Powinno być:
Data: 07/01/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/10/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 10/10/2023
Czas lokalny: 12:00

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 196-612575 z dnia 2023-10-11:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. zdolności technicznej lub zawodowej:
1.4. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolnościzawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminuskładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresiewykonywał lub wykonuje w ramach jednej lub kilku umów realizowanych:
przez NIEprzerwalny okres co najmniej kolejnych 8 miesięcy prace polegające nautrzymaniu terenu zieleni w rozumieniu art. 5 pkt 21) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2023, poz. 1336 ), obejmujące pielęgnację zieleni niskiej (trawniki, krzewy, żywopłoty) i pielęgnację zieleni wysokiej:
• dla części I – za kwotę NIE mniejszą niż 1 000 000, 00 zł brutto;
• dla części II – za kwotę NIE mniejszą niż 800 000, 00 zł brutto*
oraz
- w ramach jednej lub kilku umów realizowanych w tym samym czasie, pracepolegające na całorocznym utrzymaniu czystości (obejmujące: utrzymanie letnie izimowe oraz utrzymanie i naprawę małej architektury np. ławki, kosze, murki,schody, nawierzchnie itp.) na terenach ogólnodostępnych o powierzchni łącznie NIEmniejszej niż:
• dla części I - 20 ha za kwotę NIE mniejszą niż 2 000 000,00 zł brutto;
• dla części II - 150 ha za kwotę NIE mniejszą niż 1 000 000,00 zł brutto*.
z zaznaczeniem, że wartość wykazanej pojedynczej umowy NIE może być mniejszaniż:
• dla części I – 800 000,00 zł brutto;
• dla części II – 500 000,00 zł brutto.
*Składając ofertę na więcej niż jedną część, należy odpowiednio zsumować powyższewartości.
4.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący potencjałuosobowego, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia jedną osobę pełniącąfunkcję kierownika robót przeznaczoną do nadzoru i kierowania wykonywanymipracami, posiadającą:
a) wyższe wykształcenie o kierunku ogrodniczy lub architektura krajobrazu lubleśnictwo oraz 3 letnie doświadczenie w pielęgnacji zieleni miejskiej
albo
b) wykształcenie średnie o kierunku ogrodniczy lub architektura krajobrazu lubleśnictwo oraz 5 letnie doświadczenie w pielęgnacji zieleni miejskiej
Na każdą część zamówienia Wykonawca musi wykazać inną osobę do nadzoru praczgodnie z opisanymi powyżej wymaganiami.
Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie,dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występującywspólnie.
4.3. Zamawiający NIE wyznaczył szczegółowego warunku w zakresie dysponowaniamaszynami i urządzeniami NIEzbędnymi do realizacji zamówienia.
Powinno być:
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1.4.1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywał lub wykonuje w ramach jednej lub kilku umów realizowanych:
przez NIEprzerwalny okres co najmniej kolejnych 8 miesięcy prace polegające na utrzymaniu terenu zieleni w rozumieniu art. 5 pkt 21) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2023, poz. 1336 ), obejmujące pielęgnację zieleni niskiej (trawniki, krzewy, żywopłoty) i pielęgnację zieleni wysokiej:
• dla części I – za kwotę NIE mniejszą niż 800 000,00 zł brutto;
• dla części II – za kwotę NIE mniejszą niż 600 000, 00 zł brutto*
oraz
w ramach jednej lub kilku umów realizowanych w tym samym czasie, prace polegające na całorocznym utrzymaniu czystości (obejmujące: utrzymanie letnie i zimowe oraz utrzymanie i naprawę małej architektury np. ławki, kosze, murki, schody, nawierzchnie itp.) na terenach ogólnodostępnych o powierzchni łącznie NIE mniejszej niż:
• dla części I - 20 ha za kwotę NIE mniejszą niż 1 000 000,00 zł brutto;
• dla części II - 150 ha za kwotę NIE mniejszą niż 800 000,00 zł brutto*.
z zaznaczeniem, że wartość wykazanej pojedynczej umowy NIE może być mniejsza niż:
• dla części I – 800 000,00 zł brutto;
• dla części II – 500 000,00 zł brutto.
*Składając ofertę na więcej niż jedną część, należy odpowiednio zsumować powyższe wartości.
1.4.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący potencjału osobowego, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia jedną osobę pełniącą funkcję kierownika robót przeznaczoną do nadzoru i kierowania wykonywanymi pracami, posiadającą:
a) wyższe wykształcenie o kierunku ogrodniczy lub architektura krajobrazu lub leśnictwo oraz 3 letnie doświadczenie w pielęgnacji zieleni miejskiej
albo
b) wykształcenie średnie o kierunku ogrodniczy lub architektura krajobrazu lub leśnictwo oraz 5 letnie doświadczenie w pielęgnacji zieleni miejskiej
Na każdą część zamówienia Wykonawca musi wykazać inną osobę do nadzoru prac zgodnie z opisanymi powyżej wymaganiami.
Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
1.4.3. Zamawiający NIE wyznaczył szczegółowego warunku zakresie dysponowania maszynami i urządzeniami NIEzbędnymi do realizacji zamówienia.
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 05/10/2023
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 13/10/2023
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 02/01/2024
Powinno być:
Data: 10/01/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/10/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 13/10/2023
Czas lokalny: 12:00
branża Sprzątanie, Tereny zielone
podbranża sprzątanie terenu, zieleń
kody CPV 77300000, 90600000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzątanie terenu , zieleń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10069419 2023-12-08
godz. 09:30
URZĄD MIASTA I GMINY GRUDZIĄDZ UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH W MIEŚCIE-OBIEKT I, II, III, IV, V, VI
10121221 2023-12-08
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY DRAWNO „Utrzymanie czystości i porządku oraz pielęgnacja zieleni na terenie miasta Drawno w 2024r.” Przedmiot zamówienia stanowią usługi w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu...
10121591 2023-12-08
godz. 11:00
URZĄD GMINY CELESTYNÓW Utrzymanie czystości na terenie Gminy Celestynów w 2024 roku. Część 1: 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów z koszy przyulicz...
10123382 2023-12-11
godz. 09:30
33 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W NOWEJ DĘBIE Usługa-sprzątania bud. 767, koszenia i odśnieżania terenów administrowanych przez 33 WOG(zamówienie z podziałem na 2 części) Część 1: Wykonanie usługi sprzątania budynku nr 767 Polowy Zespó...
10098463 2023-12-11
godz. 11:00
UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI Usługa usunięcia drzew/krzewów, wraz z uporządkowaniem terenu, rosnących na gruntach stanowiących własność Uniwersytetu Morskiego w Gdyni PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Usługa usunięcia drzew/kr...
10126461 2023-12-11
godz. 12:00
SĄD REJONOWY Świadczenie usług sprzątania realizowanych w obiektach Sądu Rejonowego w Oławie zgodnie ze SWZ ZP/1/2023
10059429 2023-12-13
godz. 10:00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU Usługi sprzątania budynków - Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie w czystości obiektów Oddziału ZUS w Wałbrzychu Opis: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie sprzątania i pi...
10121519 2023-12-15
godz. 10:00
KLUB SPORTOWY SKARPA BYTOM 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Zielony kwartał KWK Rozbark – zagospodarowanie terenów poprzemysłowych poprzez utworzenie mieszkań treningowych”, którego elementami są ...
10092408 2023-12-19
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY ŚWIEBODZIN BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY ŚWIEBODZIN Z PODZIAŁEM NA 5 ZADAŃ
10125844 2023-12-20
godz. 14:00
INSTYTUT ŚLĄSKI Usunięcie drzewa usytuowanego na terenie należgcym do Instytutu Śląskiego w Opolu.