Przetarg 7396133 - POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7396133 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-20
przedmiot ogłoszenia
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SANITARNYCH, SPRAWA NR 2P/ZO/2020.
Numer referen
cyjny: 2P/ZO/2020

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów i wyrobów sanitarnych.

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji.

Wykonawca oznakuje towar właściwym kodem kreskowym zgodnie z Decyzją Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 roku. Minimalna trwałość etykiety musi wynosić co najmniej 24 miesiące. Wykonawca najpóźniej na 7 dni przed dostawą towaru dostarczy Zamawiającemu na nośniku CD/DVD w wersji elektronicznej (format MS Excel) karty wszystkich dostarczanych wyrobów. Wzór karty określa załącznik nr 6 do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 roku. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem danego wyrobu, obowiązek pozyskania niezbędnych danych do wypełnienia karty wyrobu spoczywa na Wykonawcy.

Ilekroć w dokumentacji pojawiają się znaki towarowe, nazwy własne materiałów zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Przez materiał równoważny należy rozumieć taki, który posiada takie same lub wyższe cechy jakościowo – użytkowe oraz parametry (/- 10%) dla tych, dla których są równoważnym produktem, ale oznaczone są innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Oznacza to, że produkt równoważny nie musi mieć cech identyczności. Musi on posiadać równą (taką samą) lub wyższą wartość użytkowania pod względem wydajności, trwałości, skuteczności użycia zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiający przewiduje korzystanie z prawa opcji.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.
branża Ciepłownictwo i gaz, Materiały budowlane i hutnicze, Mechanika i metalurgia, Wodno - kanalizacyjna
podbranża armatura, materiały i urządzenia, materiały budowlane, wyroby hutnicze, akcesoria budowlane, artykuły spawalnicze
kody CPV 44411000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się