Przetarg 9921612 - Postępowanie o zawarcie umowy partnerstwa publiczno-...

   
Analizuj Zamówienie 9921612 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-06
przedmiot ogłoszenia
Postępowanie o zawarcie umowy partnerstwa publiczno- prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia pn. :Nowy Port 2030+". Numer ref
erencyjny: BZP.271.26.2023
Celem Postępowania jest wybór Partnera Prywatnego, który zawrze z Podmiotem Publicznym Umowę Partnerstwa na wspólną realizację Przedsięwzięcia, którego celem jest zagospodarowanie Obszaru inwestycji w zakresie Celu Komercyjnego oraz wykonanie Obiektów Celu Publicznego. Podstawą dla Przedsięwzięcia jest wykorzystanie potencjalnych możliwości rozwojowych dzielnicy Nowy Port położonej bezpośrednio nad Zatoką Gdańską, poprzez wprowadzenie w zależności od przyjętych rozwiązań programowo-funkcjonalnych: funkcji usługowych o profilu sportowym, rekreacyjnym i innych usług turystycznych współistniejących z funkcją mieszkaniową, uporządkowanie istniejącej tkanki urbanistycznej poprzez realizację zabudowy plombowej oraz przestrzeni publicznych poprzez remonty ulic, placów i terenów zielonych położonych w istniejącej zabudowie.
1.Zakres Przedsięwzięcia obejmuje Zaprojektowanie, Sfinansowanie, Wybudowanie, a następnie Eksploatację Przedmiotu Partnerstwa przez Partnera Prywatnego z zastrzeżeniem zdania następnego. W zakresie Obiektów Celu Publicznego Podmiot Publiczny dopuszcza przekazanie tej części Przedsięwzięcia do utrzymania Partnerowi Prywatnemu na zasadach i przez czas określony w Umowie Partnerstwa. 1.1.W zakresie wybudowania Partner Prywatny zobowiązany będzie do wykonania robót budowlanych w ramach Obszaru inwestycji, w tym realizacji Celu Publicznego i Celu Komercyjnego, na podstawie zaakceptowanej przez Podmiot Publiczny Dokumentacji Projektowej, uzgodnionego Harmonogramu, zgodnie z przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej. Roboty budowlane winny poprzedzać prace przygotowawcze polegające między innymi na przeprowadzeniu Badań archeologicznych zgodnie z wymaganiami Prawa. 1.2.W zakresie Sfinansowania Partner Prywatny poniesie w całości koszty i wydatki związane ze Sfinansowaniem, Wybudowaniem i Eksploatacją Przedsięwzięcia. Sfinansowanie Przedsięwzięcia musi zostać zagwarantowane w sposób ustalony podczas Negocjacji i określone w Ofercie oraz Umowie. Wysokość i sposób finansowania i terminy ponoszenia poszczególnych kosztów i wydatków wskazywać będzie Harmonogram rzeczowo-finansowy ustalony podczas Negocjacji i stanowiący załącznik do Oferty. 2.Z uwagi na złożony charakter Przedsięwzięcia Podmiot Publiczny dopuszcza etapowanie Przedsięwzięcia z zastrzeżeniem zachowania pierwszej kolejności realizacji dla Obiektów Celu Publicznego. Ostateczny podział na Etapy Przedsięwzięcia zostanie wskazany przez Podmiot Publiczny w wyniku Negocjacji z Wykonawcami. 3.W ramach Utrzymania Obiektów Celu Publicznego Strony będą współdziałać na zasadach określonych w Umowie Partnerstwa 4.W ramach Eksploatacji Obiektów Celu Komercyjnego Partner Prywatny będzie podejmował ogół czynności faktycznych i prawnych mających na celu osiągnięcie odpowiednich efektów ekonomicznych Przedsięwzięcia 5.Czas, zasady i warunki Utrzymania Obiektów Celu Publicznego zostaną ustalone podczas Negocjacji. 6. Szczegółowy opis znajduje się w Rozdz. 2 Opisu Potrzeb i Wymagań. 7. W pkt II.2.7 ogłoszenia podano orient. okres obowiązywania umowy PPP. Okres trwania umowy partnerstwa będzie negocjowany i zostanie uwzględniony w ofercie wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 2 ustawy koncesji. 8. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wys. 1 000 000,00 zł. Szczegóły- Rozdz. 8 OPiW. 9. Termin związania ofertą, o którym mowa w pkt. IV.2.6) ogłoszenia będzie wynosił 120 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 203-635843 z dnia 2023-10-20:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 31/10/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 30/11/2023
Czas lokalny: 10:00

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 227-713293 z dnia 2023-11-24:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/11/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 03/01/2024
Czas lokalny: 10:00

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 247-782484 z dnia 2023-12-22:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 03/01/2024
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/01/2024
Czas lokalny: 10:00
branża Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zieleń, mała architektura
kody CPV 45112700, 45200000, 45233120, 71220000, 71320000
forma dialog konkurencyjny
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , zieleń , mała architektura

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10663296 2024-08-01
godz. 15:00
Lubuskie Sprzedaż drewna z terenu Nadzoru Wodnego Sulechów – Przetarg II sprzedaż
10652542 2024-08-02
godz. 10:00
Zachodniopomorskie PRZEBUDOWA UL. DĘBOWEJ W JAROGNIEWIE ORAZ PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. OŁUŻNA, CELEM POPRAWY INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY GOŚCINO. Część 1: CZĘŚĆ I – PRZEBUDOWA DRO...
10681513 2024-08-05
godz. 08:00
Dolnośląskie Remont drogi leśnej w leśnictwie Lubomierz, nr inw. 242/129 Remont drogi leśnej (droga ppoż. nr 30) w leśnictwie Lubomierz, nr inw. 242/129.Zamówienie obejmuje remont drogi leśnej po...
10678314 2024-08-07
godz. 09:00
Podlaskie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Przywrócenie i ochrona bioróżnorodności nad rzeką Kumiałką wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych”, 2. W ramach zamówienia przewiduje si...
10671377 2024-08-08
godz. 00:00
Małopolskie REMONT CHODNIKA I MURU WOKÓŁ ZABYTKOWEJ CERKWI W BOGUSZY
10670603 2024-08-08
godz. 08:40
Opolskie Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie czystości pasa drogowego, obiektów mostowych i zieleni przydrożnej w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział Opole Rejon w N...
10673402 2024-08-09
godz. 09:00
Śląskie Budowa i modernizacja układu drogowego na obszarze przemysłowym Srokowiec w Siemianowicach Śląskich Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związany...
10683681 2024-08-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie „Prace remontowe na cmentarzu przy ul. Warszawskiej w Giżycku” Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych na cmentarzu przy ul. Warszawskiej w Giżycku w...
10681521 2024-08-21
godz. 10:00
Pomorskie Modernizacja placówek oświatowych w Ustce. Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja parkingów i ciągów komunikacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce w sys...
10674727 2024-08-29
godz. 12:00
Lubuskie Budowa dróg gminnych ulicy: Wiśniowej, Czereśniowej wraz z budową części kanalizacji sanitarnej i wodnej w ul. Brzoskwiniowej i dz.149/1 na terenie Małomic” Na działkach o numerac...