Przetarg 9921612 - Postępowanie o zawarcie umowy partnerstwa publiczno-...

   
Analizuj Zamówienie 9921612
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-06
przedmiot ogłoszenia
Postępowanie o zawarcie umowy partnerstwa publiczno- prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia pn. :Nowy Port 2030. Numer referencyjny: BZP.271.26.2023
Celem Postępowania jest wybór Pa
rtnera Prywatnego, który zawrze z Podmiotem Publicznym Umowę Partnerstwa na wspólną realizację Przedsięwzięcia, którego celem jest zagospodarowanie Obszaru inwestycji w zakresie Celu Komercyjnego oraz wykonanie Obiektów Celu Publicznego. Podstawą dla Przedsięwzięcia jest wykorzystanie potencjalnych możliwości rozwojowych dzielnicy Nowy Port położonej bezpośrednio nad Zatoką Gdańską, poprzez wprowadzenie w zależności od przyjętych rozwiązań programowo-funkcjonalnych: funkcji usługowych o profilu sportowym, rekreacyjnym i innych usług turystycznych współistniejących z funkcją mieszkaniową, uporządkowanie istniejącej tkanki urbanistycznej poprzez realizację zabudowy plombowej oraz przestrzeni publicznych poprzez remonty ulic, placów i terenów zielonych położonych w istniejącej zabudowie.
1.Zakres Przedsięwzięcia obejmuje Zaprojektowanie, Sfinansowanie, Wybudowanie, a następnie Eksploatację Przedmiotu Partnerstwa przez Partnera Prywatnego z zastrzeżeniem zdania następnego. W zakresie Obiektów Celu Publicznego Podmiot Publiczny dopuszcza przekazanie tej części Przedsięwzięcia do utrzymania Partnerowi Prywatnemu na zasadach i przez czas określony w Umowie Partnerstwa. 1.1.W zakresie wybudowania Partner Prywatny zobowiązany będzie do wykonania robót budowlanych w ramach Obszaru inwestycji, w tym realizacji Celu Publicznego i Celu Komercyjnego, na podstawie zaakceptowanej przez Podmiot Publiczny Dokumentacji Projektowej, uzgodnionego Harmonogramu, zgodnie z przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej. Roboty budowlane winny poprzedzać prace przygotowawcze polegające między innymi na przeprowadzeniu Badań archeologicznych zgodnie z wymaganiami Prawa. 1.2.W zakresie Sfinansowania Partner Prywatny poniesie w całości koszty i wydatki związane ze Sfinansowaniem, Wybudowaniem i Eksploatacją Przedsięwzięcia. Sfinansowanie Przedsięwzięcia musi zostać zagwarantowane w sposób ustalony podczas Negocjacji i określone w Ofercie oraz Umowie. Wysokość i sposób finansowania i terminy ponoszenia poszczególnych kosztów i wydatków wskazywać będzie Harmonogram rzeczowo-finansowy ustalony podczas Negocjacji i stanowiący załącznik do Oferty. 2.Z uwagi na złożony charakter Przedsięwzięcia Podmiot Publiczny dopuszcza etapowanie Przedsięwzięcia z zastrzeżeniem zachowania pierwszej kolejności realizacji dla Obiektów Celu Publicznego. Ostateczny podział na Etapy Przedsięwzięcia zostanie wskazany przez Podmiot Publiczny w wyniku Negocjacji z Wykonawcami. 3.W ramach Utrzymania Obiektów Celu Publicznego Strony będą współdziałać na zasadach określonych w Umowie Partnerstwa 4.W ramach Eksploatacji Obiektów Celu Komercyjnego Partner Prywatny będzie podejmował ogół czynności faktycznych i prawnych mających na celu osiągnięcie odpowiednich efektów ekonomicznych Przedsięwzięcia 5.Czas, zasady i warunki Utrzymania Obiektów Celu Publicznego zostaną ustalone podczas Negocjacji. 6. Szczegółowy opis znajduje się w Rozdz. 2 Opisu Potrzeb i Wymagań. 7. W pkt II.2.7 ogłoszenia podano orient. okres obowiązywania umowy PPP. Okres trwania umowy partnerstwa będzie negocjowany i zostanie uwzględniony w ofercie wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 2 ustawy koncesji. 8. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wys. 1 000 000,00 zł. Szczegóły- Rozdz. 8 OPiW. 9. Termin związania ofertą, o którym mowa w pkt. IV.2.6) ogłoszenia będzie wynosił 120 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 203-635843 z dnia 2023-10-20:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 31/10/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 30/11/2023
Czas lokalny: 10:00

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 227-713293 z dnia 2023-11-24:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/11/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 03/01/2024
Czas lokalny: 10:00
branża Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zieleń, mała architektura
kody CPV 45112700, 45200000, 45233120, 71220000, 71320000
forma dialog konkurencyjny
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , zieleń , mała architektura

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10114083 2024-01-03
godz. 09:00
URZĄD GMINY WRÓBLEW „Poprawa infrastruktury kulturalno–sportowej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczno-kulturalne” Numer referencyjny: RIT.271.32.2023.RR 4.1. Przedmiotem zamówienia pn. „P...
10117194 2024-01-03
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W PRZEWORSKU Zagospodarowanie poscaleniowe na zadaniu: Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów i rekultywacja gruntów dla projektu: Scalenie gruntów wsi Żurawiczki, gm. Zarzecze 1....
10116236 2024-01-03
godz. 13:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OSIEDLE MŁODYCH W POZNANIU KIEROWNICTWO OSIEDLA TYSIĄCLECIA Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi na Osiedlu Tysiąclecia-ul. Inflancka w Poznaniu.
9981202 2024-01-08
godz. 12:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa drogi wojewódzkiej (w ciągu DW592) stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn (Obwodnica Miasta Kętrzyna)” Numer referencyjny: ZDW/NZP.IP/PN-1...
10021832 2024-01-11
godz. 10:00
URZĄD GMINY KOZY Przebudowa drogi gminnej ul. Błękitna w Kozach wraz z budową kanalizacji sanitarnej Część 1: Część 1 pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Błękitna w Kozach”Zakres prac do wykonania obejmuje m...
10104277 2024-01-15
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI „Remont drogi powiatowej nr 1051F od skrzyżowania z drogą 1052F do m. Lelechów". Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi pow...
10117248 2024-01-15
godz. 11:00
POLSKIE PORTY LOTNICZE S.A. Remont parkingu wielopoziomowego P1 na Lotnisku Chopina w Warszawie Numer referencyjny: 301/PN/ZP/TLLZP/23 Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności opracowanie Dokumentacji Projektowej oraz ...
10104830 2024-01-18
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI „Remont drogi powiatowej nr 3463F ul. Staszica w Nowej Soli". Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 3463F ul...
9755092 2024-01-31
godz. 12:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE Zaprojektuj i zbuduj dla zad. pn.: „Rozb. międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn–wsch. gran. woj. na odc. DW 592, DW 655, DW 653. Etap III - „Rozb drogi woj. nr 653 na odc Olecko-g...
9475069 2024-12-31
godz. 23:59
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. Odtwarzanie nawierzchni dróg, ścieżek rowerowych i chodników uszkodzonych w trakcie inwestycji, remontów i usuwania awarii sieci kanalizacyjnej realizowanych systemem gospodarczym