Przetarg 7314170 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7314170 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-03
przedmiot ogłoszenia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy leków
Numer referencyjny: 02/
20

Leki

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Leki różne
Leki różne

Część nr: 2 Nazwa: Leki różne
Leki różne

Część nr: 3 Nazwa: Leki różne
Leki różne

Część nr: 4 Nazwa: Leki różne
Leki różne

Część nr: 5 Nazwa: Leki różne
Leki różne

Część nr: 6 Nazwa: Leki różne
Leki różne

Część nr: 7 Nazwa: Leki różne
Leki różne

Część nr: 8 Nazwa: Leki różne
Leki różne


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540022784-N-2020 z dnia: 2020-02-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-11, godzina: 09:30,

W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-14, godzina: 09:30,


II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI
Punkt: Część nr: 9. Nazwa: Leki różne
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Leki różne
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33600000-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-03
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI
Punkt: Część nr: 10. Nazwa: Leki różne
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Leki różne
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33600000-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-03
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI
Punkt: Część nr: 11. Nazwa: Leki różne
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Leki różne
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33600000-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-03
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI
Punkt: Część nr: 12. Nazwa: Leki różne
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Leki różne
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33600000-6,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-03
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
branża Medyczna
podbranża leki
kody CPV 33600000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się