Przetarg 8052439 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego...

   
Analizuj Zamówienie 8052439 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-03-31
przedmiot ogłoszenia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 24 września 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” i przepisów wykonawczych do tej ustawy – w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji o szacunkowej wartości nie przekraczającej progów unijnych. III. Opis przedmiotu zamówieniaModernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 i bazy danych sieci uzbrojenia terenu (zasadnicza mapa numeryczna) – obrębu Płonka Strumianka, gmina Łapy, powiat białostocki, woj. podlaskie.obręb Płonka Strumianka gm. Łapy, powiat białostocki, woj. podlaskie – powierzchnia obrębu wynosi 638 ha, liczba działek w obrębie ewidencyjnym - 745, przybliżona liczba budynków – 550, przybliżona powierzchnia mapy zasadniczej - 150 ha, powierzchnia użytków innych niż rolne i leśne 33 ha; Zakres prac:Dostosowanie danych ewidencyjnych dotyczących wymienionych powyżej obrębów do standardu określonego przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków, poprzez: • uzupełnienie i przeliczenie poziomej osnowy geodezyjnej oraz uzupełnienie bazy osnów geodezyjnych,• aktualizację obiektów gruntowych,• aktualizację użytków gruntowych, • założenie ewidencji budynków i lokali,• uzupełnienie istniejącego zbioru danych przestrzennych ewidencji gruntów i budynków w oprogramowaniu EWOPIS, danymi wymienionymi powyżej, • sporządzenie operatu ewidencyjnego (geodezyjno-prawnego i opisowo-kartograficznego), a także udział w jego wyłożeniu i rozpatrzeniu uwag.oraz opracowanie na podstawie funkcjonujących w zasobie analogowych map zasadniczych, dla terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, obejmujących obszar wymienionych obrębów – bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 i bazy sieci uzbrojenia terenu (numeryczna mapa zasadnicza) w oprogramowaniu EWMAPA. Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewnienie przechowywania, udostępniania oraz utrzymywania danych przestrzennych na odpowiednim szczeblu, tak aby było możliwe łączenie w jednolity sposób danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł i korzystanie z nich przez wielu użytkowników i wiele aplikacji.Etapy prac i zakres prac dotyczących zamówienia wyszczególniają warunki techniczne, stanowiące załącznik do SIWZ.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, stanowiącymi załączniki do SIWZ. Przedmiot zamówienia powinien posiadać minimum 4-letnią gwarancję.Opłaty za zgłoszenia prac geodezyjnych będących przedmiotem zamówienia nie będą naliczane.

OR.272.3.2021
branża Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne
podbranża kartografia, ewidencja gruntów i budynków
kody CPV 71354000, 71355000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się