Zlecenie 7215850 - Postępowania o udzielenie zamówieni usługi polegającej...

   
Analizuj Zamówienie 7215850 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-12-07
przedmiot zlecenia
Postępowania o udzielenie zamówieni usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad inwestycją polegającą na ko
mpleksowej budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu pt: „Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1791 kW w miejscowości Chwałowice.

Postępowania o udzielenie zamówienia usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad inwestycją polegającą na kompleksowej budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu pt: „Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1791 kW w miejscowości Chwałowice. Planowane zamówienie dotyczy branży ogólnobudowlanej oraz instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Cel zamówienia Postępowanie dotyczy wyłonienia podmiotu odpowiedzialnego za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłową realizacją projektu obejmującego budowę, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 1791 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Chwałowice, gm. Radomyśl nad Sanem na działkach nr 2307, 2308, 2316. Przedmiot zamówienia Przedmiotowa usługa nadzoru inwestorskiego objęta niniejszym postępowaniem w obejmuje m.in.:

1) reprezentowanie Zamawiającego na terenie robót, sprawowanie kontroli zgodności realizacji Inwestycji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;
2) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie frontu robót, w celu sprawdzania jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz akceptacja sprzętu używanego przez wykonawcę Inwestycji w ramach jej realizacji;
3) sporządzanie dla Zamawiającego pisemnych raportów-informacji – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie – będących wynikiem czynności, o których mowa w pkt 2, pkt 4 i pkt 6;
4) dokonywanie kontroli jakości robót, używanego przez wykonawcę robót sprzętu oraz jakości materiałów – potwierdzanie ich zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i przepisami;
5) dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, odbiorów technicznych, w terminie 3 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia Nadzoru przez wykonawcę Inwestycji;
6) monitorowania postępu rzeczowego i finansowego wykonania robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego Inwestycji;
7) kontrolowanie usuwania przez wykonawcę Inwestycji wad stwierdzonych w ramach wykonywania i przy odbiorach robót oraz powiadamianie Zamawiającego o usunięciu wad;
8) wydawanie kierownikom budowy i kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy w poszczególnych przedsięwzięciach realizowanych w ramach Zadania;
9) informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach związanych z realizacją Inwestycji, w szczególności mogących stanowić podstawę do naliczania przez Zamawiającego kar umownych należnych od wykonawcy Inwestycji;
10) dokumentowanie w poszczególnych przedsięwzięciach realizowanych w ramach Zadania wykonywanych robót niezależnie od wpisów dokonywanych w dzienniku budowy oraz prowadzenie dodatkowej identyfikacji robót podlegających zakryciu metodą fotograficzną - bieżące dokumentowanie czynności budowlanej przed jej zakryciem, w celu potwierdzenia prawidłowości wykonania robót;
11) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonania robót w poszczególnych przedsięwzięciach realizowanych w ramach Zadania, w razie potrzeby zasięgając opinii autora projektu, a także przeanalizowanie, sprawdzenie i opiniowanie zmienionych kosztów realizacji zadania związanego z rozstrzygnięciem wątpliwości natury technicznej;
12) zgłaszanie projektantom wszelkich zastrzeżeń do projektów i dokonywanie z nimi niezbędnych uzgodnień i/lub wyjaśnień;
13) dokonywanie, w imieniu Zamawiającego, odbiorów częściowych i odbioru końcowego Inwestycji, przy udziale i akceptacji Zamawiającego;
14) kompleksowa weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji powykonawczej;
15) pisemne potwierdzanie gotowości odbiorowej po jej uzyskaniu przez wykonawcę Inwestycji;
16) bezzwłoczne przyjazdy do siedziby Zamawiającego, na każde jego wezwanie, w sytuacjach wymagających niezbędnych działań Nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji oraz czynności odbiorowych Inwestycji;
17) dyspozycyjność wynikająca ze specyfiki okresu realizacji oraz warunków realizacji Inwestycji, w szczególności codzienna obecność inspektorów do nadzoru wykonywanych na bieżąco prac;
18) uczestnictwo w koordynacyjnych spotkaniach roboczych – nie częściej niż raz w tygodniu, przez okres realizacji Inwestycji – oraz sporządzania notatek z tych spotkań.

Szczegółowy opis techniczny planowanych prac budowlanych określony został w projekcie budowlanym zatwierdzonym przez Starostę Stalowowolskiego dnia 16.05.2016 r., którego opis techniczny stanowi załącznik nr 7 do niniejszego postępowania ofertowego.
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71521000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się