Przetarg 7904761 - „Posadowienie infrastruktury turystycznej w ramach...

   
Analizuj Zamówienie 7904761 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-30
przedmiot ogłoszenia
„Posadowienie infrastruktury turystycznej w ramach stworzenia sieci szlaków turystycznych na terenie Nadleśnictwa Kłodawa
N
umer referencyjny: S.270.1.2.2020

Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury turystycznej w ramach stworzenia sieci szlaków turystycznych – budowa trzech stanic rowerowych na szlaku pieszo-rowerowym „Puszczy Gorzowskiej” biegnącym przez teren Nadleśnictwa Kłodawa.
Zakres prac:
Stworzenie trzech stanic rowerowych, z których każda musi zawierać:
- wiatę – 1 szt.
- stoły z dwoma ławkami – 2 kpl.
- stojak na rowery – 1 szt.
- kosze na śmieci – 1 szt.
Roboty budowlane zamierzone to: osadzenie i montaż małej architektury
drewnianej, zagospodarowanie terenu.
Wszystkie roboty i dostawy zostaną wykonane z materiałów i siłami Wykonawcy.
Po stronie Wykonawcy Zamawiający pozostawia również obowiązki związane z:
organizacją zaplecza budowy, oznakowaniem i zabezpieczeniem placu budowy, koszty utylizacji i wywozu odpadów związanych z realizacją przedmiotu budowy, czynności związane z BHP oraz wszystkie inne czynności związane z kosztami i realizacją i przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dalej „STWIOR”), która stanowi załącznik do SIWZ.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową w związku z czym Zamawiający stosownie do postanowień uregulowanych w §4 ust 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) nie dołączył do dokumentacji projektowej przedmiaru robót. Wycena oferty powinna zostać wykonana na podstawie dołączonej do SIWZ dokumentacji projektowej oraz STWIOR.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w wyborze wzornictwa w zakresie materiałów użytych do wykonania prac w zakresie realizacji Przedmiotu Zamówienia.
Zaleca się przed złożeniem oferty zaznajomienie się z warunkami lokalnymi, w których będą realizowane roboty objęte niniejszym zamówieniem,
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty ziemne
Wymagany okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na okres równy udzielonej gwarancji jakości. Okres gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert, które zostało opisane w rozdziale 18 SIWZ.
We wszystkich miejscach SIWZ i załączonych do niej dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia (dokumentacji projektowej i STWIOR), w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP i art. 30 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, w stosunku do określonych w SIWZ, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne” (m.in. zastosowanie innych materiałów i urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, spełniających obowiązujące przepisy prawa oraz normy, a także atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania na obszarze Unii Europejskiej, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania, co skutkowałoby zmianą dokumentacji projektowej. W przypadku zastosowania materiałów, rozwiązań lub urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że proponowane przez niego materiały, rozwiązania lub urządzenia równoważne spełniają wskazane w załączonej dokumentacji rozwiązania.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp, Zamawiający podczas realizacji zamówienia, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na wykonywaniu czynności związanych z prowadzeniem:
- robót montażowych
Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
branża Tereny zielone
podbranża mała architektura
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się