Przetarg 9917403 - Poprawa warunków edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych na...

   
Analizuj Zamówienie 9917403 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-05
przedmiot ogłoszenia
Poprawa warunków edukacyjnych i rekreacyjno - sportowych na terenie Gminy Tarnogród.

Część 1: „Wykonanie termomodernizacji, zag
ospodarowania terenu oraz instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym”. Przedmiot zamówienia w ramach tej części obejmuje następujące zadania:a) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym (część mieszkalna), której zakres robót obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana stolarki. b) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym (część szkolna), której zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze i towarzyszące, docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu i poddasza, docieplenie ścian cokołu i ścian fundamentowych,zadaszenie wejścia głównego wraz ze schodami, opaska przy budynku, wymiana stolarki, instalacja odgromowa. c) Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym, którego zakres robót obejmuje: wykonanie utwardzenia opaski przy budynku, wykonanie utwardzenia dojścia do budynku, wycinka drzew, roboty wykończeniowe,ogrodzenie terenu. d) Instalacja fotowoltaiczna w Szkole Podstawowej w Luchowie Dolnym, której zakres robót obejmuje: − dostosowanie instalacji PV do użytych materiałów (inwerter, moduły, zabezpieczenia DC/AC), − dostawa wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej, - doprowadzenie linii zasilającej do falownika, − montaż modułów fotowoltaicznych, − ułożenie przewodów łączących moduły fotowoltaiczne, − ułożenie przewodów łączących moduły fotowoltaiczne z falownikiem, − montaż falownika i zabezpieczenie strony DC i AC, − połączenie modułów z falownikiem, − dostosowanie instalacji odgromowej do instalacji PV, − sprawdzenie pracy układu, − wykonanie pomiarów instalacji, − uporządkowanie terenu i przekazanie gotowego układu do eksploatacji inwestorowi, − przeszkolenie wskazanych osób w zakresie obsługi oraz procedur w przypadku nieprawidłowej pracy instalacji.

Część 2: „Wykonanie termomodernizacji, zagospodarowania terenu oraz instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Różanieckiej”. Przedmiot zamówienia w ramach tej części obejmuje następujące zadania: a) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Woli Różanieckiej (część szkolna), której zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze i towarzyszące, docieplenie ścian powyżej zera i stropu nad piętrem, docieplenie ścian cokołu i ścian fundamentowych, opaska przy budynku, wymiana stolarki oraz daszki na drzwiami wejściowymi do budynku, instalacja odgromowa, schody zewnętrzne i pochylnia oraz zadaszenia. b) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Woli Różanieckiej (część mieszkalna), której zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze i towarzyszące, docieplenie ścian powyżej zera i stropu nad piętrem, docieplenie ścian cokołu i ścian fundamentowych,opaska przy budynku, zadaszenie nad drzwiami wejściowymi do części mieszkalnej, instalacja odgromowa. c) Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Woli Różanieckiej, którego zakres robót obejmuje: wykonanie utwardzenia dojścia, wykonanie utwardzenia placu,wykonanie odprowadzenia wód opadowych z utwardzenia, profilowanie terenu, roboty wykończeniowe. d) Instalacja fotowoltaiczna w Szkole Podstawowej w Woli Różanieckiej, której zakres robót obejmuje: dostosowanie instalacji PV do użytych materiałów (inwerter, moduły, zabezpieczenia DC/AC), dostawa wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej, doprowadzenie linii zasilającej do falownika, montaż modułów fotowoltaicznych, ułożenie przewodów łączących moduły fotowoltaiczne, ułożenie przewodów łączących moduły fotowoltaiczne z falownikiem, montaż falownika i zabezpieczenie strony DC i AC, połączenie modułów z falownikiem, dostosowanie instalacji odgromowej do instalacji PV,sprawdzenie pracy układu, wykonanie pomiarów instalacji, uporządkowanie terenu i przekazanie gotowego układu do eksploatacji inwestorowi, przeszkolenie wskazanych osób w zakresie obsługi oraz procedur w przypadku nieprawidłowej pracy instalacji.

Część 3: „Wykonanie przebudowy wejść do budynku, przebudowy układu komunikacyjnego, zagospodarowania terenu przy budynku Szkoły Podstawowej w Różańcu Drugim”. Przedmiot zamówienia w ramach tej części obejmuje następujące zadania: a) Przebudowa wejść do budynku Szkoły Podstawowej w Różańcu Drugim, której zakres robót obejmuje: przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż zewnętrznego podnośnika pionowego i wewnętrznej platformy schodowej,wykonanie utwardzenia z kostki brukowej betonowej przy podnośniku pionowym dla osób niepełnosprawnych z dojściem, remont schodów wejściowych wraz z zadaszeniem, montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych, wykonanie zadaszenia na elewacji północnej nad wyjściem ewakuacyjnym oraz nad wejściem do części zachodniej budynku, roboty wykończeniowe.b) Przebudowa układu komunikacyjnego oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Różańcu Drugim, której zakres robót obejmuje: rozbiórkę wszystkich istniejących nawierzchni drogowych, wykonanie nowych nawierzchni drogowych w części o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (droga pożarowa i zjazdy) a w części o nawierzchni biologicznie czynnej z ekokraty w systemie wypełnienia trawą, wykonanie miejsc parkingowych o nawierzchni z ekokraty w systemie wypełnienia trawą, wykonanie uzupełniających nawierzchni komunikacyjnych w formie chodników dla pieszych oraz stanowiska na kontenery z segregacją odpadów komunalnych, oświetlenie zewnętrzne, opaska wokół budynku szkoły, schody zewnętrzne północne, odcinek odpływowy kanalizacji deszczowej od budynku szkoły. c) Rozbiórka budynku niemieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Różańcu Drugim, której zakres robót obejmuje: demontaż stolarki, rozbiórka pokrycia dachowego, rozbiórka konstrukcji nośnej dachu – więźby dachowej, rozbiórka murowanych ścian zewnętrznych, rozbiórka fundamentów. d) Montaż drzwi zewnętrznych z funkcją napowietrzania klatki schodowej przynależnej do segmentu przedszkolnego budynku Szkoły Podstawowej w Różańcu Drugim, którego zakres robót obejmuje: − roboty rozbiórkowe, − roboty montażowe, − roboty wykończeniowe, − prace uzupełniające. e) Roboty ogólnobudowlane przy budynku Szkoły Podstawowej w Różańcu Drugim, których zakres robót obejmuje: − remont korytarza i schodów w piwnicy, − remont kotłowni, − remont budynku gospodarczego.

Część 4: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie”. Przedmiot zamówienia w ramach tej części obejmuje: − dostosowanie instalacji PV do użytych materiałów (inwerter, moduły, zabezpieczenia DC/AC), − dostawa wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej, − doprowadzenie linii zasilającej do falownika, − montaż modułów fotowoltaicznych, − ułożenie przewodów łączących moduły fotowoltaiczne, − ułożenie przewodów łączących moduły fotowoltaiczne z falownikiem, − montaż falownika i zabezpieczenie strony DC i AC, − połączenie modułów z falownikiem, − dostosowanie instalacji odgromowej do instalacji PV, − sprawdzenie pracy układu, − wykonanie pomiarów instalacji,− uporządkowanie terenu i przekazanie gotowego układu do eksploatacji inwestorowi, − przeszkolenie wskazanych osób w zakresie obsługi oraz procedur w przypadku nieprawidłowej pracy instalacji.

Część 5: „Przebudowa drogi gminnej Nr 109518L ul. Nowa oraz remont placu manewrowego przy Szkole Podstawowej w Tarnogrodzie”. Przedmiot zamówienia w ramach tej części obejmuje następujące zadania: a) Przebudowa drogi gminnej Nr 109518L ul. Nowa w Tarnogrodzie, której zakres robót obejmuje: − roboty rozbiórkowe, − regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego, − ustawienie obramowań, − uzupełnienie szczeliny przykrawężnikowej, − oczyszczenie istniejącej nawierzchni z zanieczyszczeń, − wykonanie nawierzchni jezdni, − regulacja wysokościowa istniejących zjazdów, − roboty wykończeniowe. Długość przebudowywanej drogi gminnej: 276 mb Podstawowa szerokość jezdni: 3,50 – 5,50 mbNawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o powierzchni: 1 495 m2 b) Remont placu manewrowego przy Szkole Podstawowej w Tarnogrodzie, którego zakres robót obejmuje: − wykonanie konstrukcji nawierzchni placu manewrowego, − wykonanie konstrukcji opaski przy budynku, − wykonanie obramowania opaski – krawężnika, − wykonanie obramowania placu manewrowego, − odtworzenie nawierzchni zjazdu i dojść, − malowanie linii miasteczka drogowego. UWAGA! Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia w tej części postępowania nie obejmuje wykonania remontu nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tarnogrodzie ujętego w dokumentacji projektowej.

Część 6: „Przebudowa układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej w Tarnogrodzie oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Filialnej w Luchowie Górnym”. Przedmiot zamówienia w ramach tej części obejmuje następujące zadania: a) Przebudowa układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Curie Skłodowskiej w Tarnogrodzie której zakres obejmuje: − roboty przygotowawcze, − roboty rozbiórkowe, − wymiana ogrodzenia, − wymiana rur spustowych, − wykonanie obramowań, − wykonanie korytek ściekowych,− wykonanie opaski z płyt betonowych, − wykonanie parkingu z kostki brukowej betonowej, − wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej,− remont chodnika w pasie drogowym ul. Kościuszki, − remont (rozbiórka i wymiana na nową) wiaty po stronie południowej boiska, − roboty wykończeniowe. b) Zagospodarowanie terenu przy Szkole Filialnej w Luchowie Górnym którego zakres obejmuje: − renowację schodów do piwnicy oraz wysokiego parteru budynku, − wymiana części istniejących opasek na nowe o szerokości 0,50 m z płyt chodnikowych 50x50, − budowę nowych oraz przebudowę istniejących ciągów pieszych z kostki betonowej, − rozebranie podestu przed wejściem do budynku z jednoczesną likwidacją barier architektonicznych poprzez zrównania poziomu podestu z poziomem przyległego chodnika oraz wykonaniem wycieraczki obuwia, − zapewnienie podczas ustawiania obrzeży braków barier architektonicznych, − określenie lokalizacji miejsca do postoju pojazdów przy schodach, − przestawienie kolidujących elementów małej architektury poza obszar prac, − wycinka kolidującego żywopłotu, − renowacja zniszczonych trawników z pełną odbudową i pielęgnacją w okresie gwarancyjnym poprzez jednokrotne koszenie, zebranie trawy, uzupełnienie ubytków trawy, − montaż zadaszenia nad zejściem do kondygnacji podziemnej.

Część 7: „Remont zaplecza sali gimnastycznej przy ul. Kościelnej w Tarnogrodzie na potrzeby siłowni wewnętrznej wraz z dostawą wyposażenia”Przedmiot zamówienia dla zakresu podstawowego w ramach tej części obejmuje: a) Remont zaplecza sali gimnastycznej przy ul. Kościelnej w Tarnogrodzie na potrzeby siłowni wewnętrznej (roboty budowlane) którego zakres robót obejmuje: − wykonanie robót remontowych ogólnobudowlanych, − wymianę stolarki drzwiowej, − wyposażenie pomieszczenia siłowni w sprzęt do ćwiczeń, − wymianę wentylatorów wentylacji mechanicznej pomieszczenia z instalacją zasilającą, − remont komina wentylacyjnego na dachu obiektu, − przebudowę istniejącego oświetlenia oraz wykonanie uzupełniających obwodów wewnętrznej instalacji elektrycznej, − wykonanie instalacji monitoringu wewnętrznego,− wykonanie instalacji nagłośnienia. b) Remont zaplecza sali gimnastycznej przy ul. Kościelnej w Tarnogrodzie na potrzeby siłowni wewnętrznej (dostawa wyposażenia) którego zakres obejmuje: − wykonanie okładziny przegród tj. ścian, sufitów, podłóg, − wykonanie stolarki drzwiowej wewnętrznej, − dostawę wyposażenia meblowego pomieszczeń, − dostawę opraw oświetleniowych, − wyposażenie siłowni w następujące urządzenia do ćwiczeń: • bieżnia – 1 szt., • rowerek – 1 szt., • orbitrek – 1 szt., • klatka piersiowa – chest press plate load – 1 szt., • rama z wyciągiem – 1 szt., • prasa na nogi – leg press – 1 szt., • dwugłowy uda – leg curl – 1 szt., • czworogłowy uda – leg extension – 1 szt., • plecy – lat – 1 szt., • ławeczka sztanga – 1 szt.,• klatka piersiowa, ławeczka – 1 szt., • hantle – 1 szt., • ławeczka treningowa regulowana – 1 szt., • ławeczka płaska – 1 szt.,

Część 8: „Doposażenie placu sportowo – rekreacyjnego dzielnicy Przedmieście Różanieckie w Tarnogrodzie”. Przedmiot zamówienia w ramach tej części obejmuje: − niwelację terenu boiska trawiastego, − demontaż istniejących urządzeń placu zabaw (roboty związane z demontażem wykona Spółdzielnia będąca zarządcą budynków mieszkalnych), − elementy wyposażenia placu zabaw: urządzenia zabawowe, ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna,− elementy wyposażenia siłowni plenerowej, − elementy wyposażenia boiska trawiastego: bramki, piłkochwyty.

Część 9: „Przebudowa bieżni i skoczni w dal przy boisku, remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz budowa skateparku w Tarnogrodzie”.Przedmiot zamówienia dla zakresu podstawowego w ramach tej części obejmuje następujące zadania: a) Przebudowa bieżni i skoczni w dal przy boisku w Tarnogrodzie której zakres obejmuje: roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, wykonanie bieżni i skoczni w dal, remont zdeformowanych fragmentów nawierzchni chodników z kostki brukowej, wymiana skorodowanych barierek oddzielających trybunę od płyty boiska głównego,roboty wykończeniowe. UWAGA! Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia dla tego zadania nie obejmuje cząstkowej naprawy sztucznej nawierzchni trawiastej ORLIKA, wymiany piłkochwytów na ORLIKU i głównym boisku trawiastym, odnowienia linii boiska wielofunkcyjnego ORLIK, wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED ujętych w dokumentacji projektowej. b) Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tarnogrodzie której zakres obejmuje: remont cząstkowy nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, wykonanie nowej nawierzchni typu EPDM w barwie ceglastej i zielonej zgodnie z planem sytuacyjnym, dostawa wyposażenia w postaci bramek, słupków do tenisa ziemnego i słupków wielofunkcyjnych oraz siatek do gry,regulacja wysokościowa piłkochwytów, przebudowa schodów terenowych.UWAGA! Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia dla tego zadania nie obejmuje remontu placu manewrowego przy Szkole Podstawowej w Tarnogrodzie ujętego w dokumentacji projektowej.

Część 10: „Dostawa wyposażenia do szkół podstawowych”. Przedmiot zamówienia dla zakresu podstawowego w ramach tej części obejmuje w szczególności: 1) dostawę fabrycznie nowego wyposażenia i urządzeń oraz pozostałego asortymentu – zwanego dalej wyposażeniem, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, wolnego od wad w zakresie określonym w Załączniku nr 1.10 do SWZ wraz z ich transportem, wniesieniem do szkół z terenu gminy Tarnogród zgodnie z poniższym zestawieniem rzeczowo – ilościowym:− krzesła: łącznie 80 szt., − ławki jednoosobowe: łącznie 135 szt., − krzesło biurowe: 1 szt., − fotel biurowy: 13 szt., − biurko: 10 szt., − biurko dyrektora: 1 szt., − szafa na dokumenty: 5 szt., − ławka do szatni z wieszakiem i półką: 3 kpl., − szafa socjalna ubraniowa 10-drzwiowa szara: 12 kpl., − stół konferencyjny: 4 szt., − zabudowa meblowa do klas: 6 kpl., 2) dostarczenie niezbędnej dokumentacji technicznej, użytkowej (w języku polskim) związanej z przedmiotem zamówienia, 3) gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z treścią § 7 Projektu umowy (Zał. nr 2.3 do SWZ) na dostarczone produkty na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z wyposażeniem.

Część 11: „Dostawa sprzętu komputerowego do szkół podstawowych”. Przedmiot zamówienia w ramach tej części obejmuje: 1) dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, wolnego od wad w zakresie określonym w Załączniku nr 1.11 do SWZ wraz z jego transportem, wniesieniem do szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnogród zgodnie z poniższym zestawieniem rzeczowo – ilościowym: − komputer stacjonarny: 50 szt., − monitor: 50 szt., − klawiatura komputerowa przewodowa: 50 szt., − mysz komputerowa przewodowa: 50 szt., 2) dostarczenie niezbędnej dokumentacji technicznej, użytkowej (w języku polskim) związanej z przedmiotem zamówienia, 3) gwarancję udzieloną na okres zgodny z treścią § 7 Projektu umowy (Zał. Nr 2.4 do SWZ) oraz wynikającą z oferty Wykonawcy na dostarczone produkty na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz ze sprzętem.

RI.271.11.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00386079/01 z dnia: 2023-09-07
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-27 10:00
Po zmianie:
2023-09-28 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-27 10:30
Po zmianie:
2023-09-28 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-26
Po zmianie:
2023-10-27


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00405954/01 z dnia: 2023-09-20
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-28 10:00
Po zmianie:
2023-09-29 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-28 10:30
Po zmianie:
2023-09-29 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-27
Po zmianie:
2023-10-28


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00418566/01 z dnia: 2023-09-28
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-29 10:00
Po zmianie:
2023-10-03 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-29 10:30
Po zmianie:
2023-10-03 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-28
Po zmianie:
2023-11-01


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00423965/01 z dnia: 2023-10-03
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-03 10:00
Po zmianie:
2023-10-06 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-03 10:30
Po zmianie:
2023-10-06 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-11-01
Po zmianie:
2023-11-04
branża Budowlana - obiekty, Drogownictwo, Komputery, informatyka, technika biurowa, Elewacje, termomodernizacje, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia, Wodno - kanalizacyjna, Wyposażenie wnętrz, Tereny zielone, Energia odnawialna (OZE)
podbranża obiekty użyteczności publicznej, obiekty małogabarytowe, drogi, ulice, autostrady, obwodnice, boiska, zagospodarowanie terenu, komputery, serwery, urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe, zieleń, place zabaw, mała architektura, sieci zewnętrzne, meble i akcesoria, termomodernizacja, sprzęt sportowy, energia solarna
kody CPV 9331200, 30214000, 30231300, 30232000, 30237200, 34928480, 34971000, 37440000, 37441900, 39113600, 39160000, 42520000, 44112100, 45000000, 45110000, 45111200, 45111300, 45112500, 45112710, 45210000, 45223210, 45223500, 45232130, 45233000, 45233140, 45233252, 45233260, 45233270, 45233290, 45262310, 45262311, 45262500, 45310000, 45311200, 45316110, 45321000, 45342000, 45400000, 45410000, 45421000, 45421100, 45421160, 45430000, 45442100, 45450000, 48310000, 48600000, 48952000, 71355000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej , obiekty małogabarytowe , drogi, ulice, autostrady, obwodnice , boiska , zagospodarowanie terenu , komputery, serwery , urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe , zieleń , place zabaw , mała architektura , sieci zewnętrzne , meble i akcesoria , termomodernizacja , sprzęt sportowy , energia solarna

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10089539 2023-12-19
godz. 10:00
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM, ROZŁADOWANIEM I WNIESIENIEM SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA JEDNOSTEK UMP – UMOWA RAMOWA
10127664 2023-12-19
godz. 11:00
SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BŁONIU „REMONT I ARANŻACJA WNĘTRZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU, I PIĘTRA ORAZ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SGPZOZ W BŁONIU” Przedmiotem zamówienia jest:„REMONT I ARANŻACJA WNĘTRZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PA...
10123372 2023-12-19
godz. 13:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH W BIAŁOBRZEGACH „Przebudowa drogi powiatowej nr 1616W na odcinku Olszamy - Daltrozów” 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane Wykonanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku 2,392 km, karczowanie kr...
10126983 2023-12-20
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W WARSZAWIE Polska - Roboty w zakresie nawierzchni dróg - Wykonanie inwestycji pn. „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Gen. W. Andersa wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Andersa, Muranowskiej, B...
10118203 2023-12-21
godz. 12:00
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ-GLIWICE SP. Z O.O. DZ/2/153/2023 Modernizację pompowni wody obiegowej – zabudowa agregatu pompowego Omega 300-700B wraz z silnikiem na pompowni wody obiegowej - roboty budowlane i technologiczne PRZEDMIOT POS...
10079101 2023-12-22
godz. 08:00
KATOWICKIE INWESTYCJE S.A. UKŁAD DROGOWY DLA OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ STADIONU MIEJSKIEGO W KATOWICACH
10117254 2023-12-27
godz. 10:00
UNIWERSYTET KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Dostawa urządzeń SRX 4200 (2 szt.) wraz z usługą wdrożenia posiadanej konfiguracji firewalla Numer referencyjny: DZP.371.53.2023 Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń SRX4200 (2szt.) ...
10126717 2024-01-09
godz. 10:00
URZĄD GMINY ŁABUNIE 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej nr 110888L (ul. Lipowa) w miejscowości Łabunie”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:Remo...
10126643 2024-01-17
godz. 09:00
STOŁECZNY ZARZĄD ROZBUDOWY MIASTA Meble szkolne - Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla SOSW nr 9 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 p...
9488581 2024-06-30
godz. 23:59
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. Odtwarzanie nawierzchni dróg, ścieżek rowerowych i chodników uszkodzonych w trakcie inwestycji, remontów i usuwania awarii sieci wodociągowej realizowanych systemem gospodarczym