Przetarg 10120092 - Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328 W na...

   
Analizuj Zamówienie 10120092 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-30
przedmiot ogłoszenia
Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328 W na terenie administracyjnym Gminy Garwolin oraz Gminy Górzno w powiecie garw
olińskimRoboty budowlane będą obejmowały następujący zakres:- usunięcie kolizji z istniejącym zadrzewieniem;- usunięcie wierzchniej warstwy ziemi z częściami roślin;- roboty rozbiórkowe;- frezowanie nawierzchni;- roboty ziemne;- roboty brukarskie;- wykonanie podbudowy i warstw konstrukcyjnych nowej nawierzchni jezdni i na poszerzeniach jezdni istniejącej ;- ułożenie geokompozytu na całej szerokości jezdni;- ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej;- wykonanie chodników (dróg dla pieszych);- przebudowę istniejących zatok autobusowych;- wykonanie wysp z azylami dla pieszych;- wykonanie przepustów pod zjazdami oraz poprawa stanu technicznego istniejących przepustów pod drogą;- wykonanie rowów z umocnieniami;- wykonanie poboczy;- humusowanie skarp i przeciwskarp rowów;- montaż barier ochronnych;- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;- oświetlenie interaktywne przejść dla pieszych;- nasadzenia drzew i krzewów, zakres dot. przebudowy:Wszystkie wyżej wymienione roboty drogowe mają na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, umożliwienie poruszania się po drodze pojazdów wysokotonażowych o dopuszczalnym nacisku na oś 11,5 tony, poprawienie spójności komunikacyjnej i jednorodności w połączeniu z innymi drogami publicznymi wyższej kategorii (drogi krajowe i wojewódzkie), stworzenie możliwości rozwojowych powiatu i gmin poprzez dostęp do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej. Z przeprowadzonych analiz Miejscowych Planów Zagospodarowania Gmin wynika, że znaczna część terenów bezpośrednio graniczących z droga powiatową nr 1328W z wyjątkiem istniejącej zabudowy jednorodzinnej i budowy zagrodowej są terenami przeznaczonymi pod usługi i przemysł, co daje dalsze możliwości lokalizowania nowych zakładów produkcyjnych, a więc i nowych miejsc pracy. Planowany do realizacji odcinek drogi jest bezpośrednim połączeniem siedziby Gminy Górzno z siedzibą Powiatu Garwolińskiego i stanowi dojazd do instytucji i zakładów pracy zlokalizowanych na terenie powiatu. Ze względu na konstrukcję i geometrię drogi zlikwidowane zostaną bariery dotyczące ruchu pojazdów rolniczych, które będą również korzystały z drogi dojeżdżając do pól i użytków rolnych.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia ujęty jest w przedmiarze robót oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów niż przewidziane w dokumentacji technicznej. Każdorazowo zastosowanie rozwiązania zamiennego wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SWZ winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w dokumentacji technicznej i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”.

WO.242.22.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00560835/01 z dnia: 2023-12-19
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-12-20 08:30
Po zmianie:
2023-12-29 08:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-12-20 08:45
Po zmianie:
2023-12-29 08:45
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-01-18
Po zmianie:
2024-01-27
branża Drogownictwo, Wodno - kanalizacyjna, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, mosty, wiadukty, organizacja ruchu drogowego, zieleń, sieci zewnętrzne
kody CPV 45111213, 45112600, 45112710, 45221100, 45232450, 45233123, 45233140, 45233220, 45233221, 45233290, 45316110
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , mosty, wiadukty , organizacja ruchu drogowego , zieleń , sieci zewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10281669 2024-03-11
godz. 10:00
Podlaskie „Modernizacja nawierzchni ul. Jarzębinowej w Augustowie” Niniejsze opracowanie przewiduje poprawę warunków użytkowania ulicy poprzez następujące prace:-rozbiórka istniejącej naw...
10280455 2024-03-11
godz. 10:00
Śląskie Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu rybnickiego w zakresie remontów nawierzchni jezdni: remont nawierzchni jezdni mieszankami mineralno – asfaltowymi na gorąco 1) ...
10279651 2024-03-11
godz. 13:00
Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia są cząstkowe remonty bieżące nawierzchni asfaltowych.2. Zamawiający w ramach niniejszego zamówienia przewiduje zastosowanie opcji na zasadach określonych w ...
10280462 2024-03-12
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa odcinka ul. Asnyka w Kętrzynie 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie odcinka drogi gminnej ul. Asnyka w Kętrzynie na podstawie dokumentacj...
10281436 2024-03-12
godz. 10:00
Łódzkie Budowa dróg leśnych: dojazd pożarowy nr 6 na terenie leśnictwa Królówka oraz dojazd pożarowy nr 28 na terenie leśnictwa Dęba Część 1: Budowa drogi leśnej wewnętrznej – dojaz...
10241352 2024-03-12
godz. 10:00
Opolskie Przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Świerczów” zgodnie z warunkami specyfikacji warunków zamówienia. Kod i nazwa W...
10278821 2024-03-22
godz. 08:30
Opolskie "Przebudowa ul. Poprzecznej" - 2 części. Część 1: Część I pn.: „Przebudowa ul. Poprzecznej w zakresie przebudowy drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowań oraz infrastruktury ...
10260940 2024-03-22
godz. 10:00
Opolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Nysa–Podkamień zgodnie z warunkami specyfikacji warunków zamówienia. Kod i nazw...
10277977 2024-03-26
godz. 12:00
Opolskie „Koszenie trawy, chwastów i samosiejów w pasach drogowych (wysepki, pasy rozdzielcze, skarpy, rowy i pobocza) na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych n...
10277895 2024-03-29
godz. 09:00
Lubuskie Rozbudowa oraz poprawa stanu nawierzchni sieci dróg w Zielonej Górze – nr 3C 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dróg w Zielonej Górze w zakresie r...