Przetarg 10274843 - "Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Telatyn"...

   
Analizuj Zamówienie 10274843 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-21
przedmiot ogłoszenia
"Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Telatyn"

4.1. Przedmiotem zamówienia obejmuje: roboty budowlane realizowane w ramach
zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Telatyn”4.2. Inwestycja polega na przebudowie zespołu dróg w gminie Telatyn o łącznej długości 3 526,40mb. składającego się z pięciu dróg gminnych. 4.3. Zakres świadczenia wykonawcy obejmuje:4.3.1 Zadanie 1 - Przebudowa dróg gminnych nr 111704L od km 0+009,50 do km0+276,00 i od km 0+628,00 do km 0+761,70 w miejscowości Żulice w tym:a) roboty przygotowawczeb) roboty rozbiórkowec) roboty ziemned) zabezpieczeniae) wykonanie podbudowy z kruszywa w tym wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym; wykonanie podbudowy z kruszywa 0-63 gr. warstwy 12cm – warstwa dolna; wykonanie podbudowy z kruszywa o uziarnieniu 0-31,5 gr. warstwy 8cm – warstwa górna; wykonanie pełnej konstrukcji na poszerzeniachf) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w tym warstwa wiążąca gr. 4cm; warstwa ścieralna 4cm. g) wykonanie zjazdów z kruszywa łamanegoh) plantowanie i umocnieniai) oznakowanie pionowej) obsługa geodezyjna w tym inwentaryzacja powykonawcza. 4.3.2 Zadanie 2 - Przebudowa drogi gminnej nr 111663L od km 0+400,00 do km 0+817,00 w miejscowości Poturzyn w tym:a) roboty przygotowawczeb) roboty rozbiórkowec) roboty ziemned) wykonanie przepustów pod zjazdami z rur HDPE Ø 40 – 60e) wykonanie przepustu w poprzek drogi z rur HDPE Ø 100f) wykonanie podbudowy z kruszywa w tym wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym; wykonanie podbudowy z kruszywa 0-63 gr. warstwy 12cm – warstwa dolna; wykonanie podbudowy z kruszywa o uziarnieniu 0-31,5 gr. warstwy 8cm – warstwa górna; wykonanie pełnej konstrukcji na poszerzeniachg) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w tym warstwa wiążąca gr. 4cm; warstwa ścieralna 4cm. h) wykonanie zjazdów i) plantowanie i umocnieniaj) Bariery ochronne U-14ak) Obsługa geodezyjna w tym inwentaryzacja powykonawcza. 4.3.3 Zadanie 3 - Przebudowa drogi gminnej nr 111658L od km 1+592,00 do km 1+860,00, oraz od km 2+062,00 do km 2+793,00 Dutrów- Kryszyn w tym:a) roboty przygotowawczeb) roboty rozbiórkowec) roboty ziemned) wykonanie podbudowy z kruszywa o uziarnieniu 0-31,5 gr. warstwy 14cm – warstwa górna; wykonanie pełnej konstrukcji na poszerzeniache) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w tym warstwa wiążąca gr. 4cm; warstwa ścieralna 4cm. f) wykonanie zjazdów g) plantowanie i umocnieniah) oznakowanie pionowei) obsługa geodezyjna w tym inwentaryzacja powykonawcza. 4.3.4 Zadanie 4 - Przebudowa drogi nr ewidencyjny działki 14 od km 0+005,00 do km 0+678,30 i od km 0+702,30 do km 0+785,20 w miejscowości Dutrów w tym:a) roboty przygotowawczeb) roboty rozbiórkowec) roboty ziemned) zabezpieczeniae) wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 25cm; wykonanie podbudowy z kruszywa w tym wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym; wykonanie podbudowy z kruszywa 31,5-63 gr. warstwy 12cm – warstwa dolna; wykonanie podbudowy z kruszywa o uziarnieniu 0-31,5 gr. warstwy 8cm – warstwa górnaf) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w tym warstwa wiążąca gr. 4cm; warstwa ścieralna 4cm. g) wykonanie zjazdów h) plantowanie i umocnieniai) oznakowanie pionowej) obsługa geodezyjna w tym inwentaryzacja powykonawcza. 4.3.5 Zadanie 5 - Przebudowa drogi gminnej nr 111659L od km 0+000,00 do km 0+954,00 w miejscowości Wasylów w tym:a) roboty przygotowawczeb) roboty rozbiórkowec) roboty ziemned) Ławy i krawężniki e) wykonanie podbudowy z kruszywa w tym wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym; wykonanie podbudowy z kruszywa 0-31,5 gr. warstwy 12cm –wykonanie pełnej konstrukcji na poszerzeniachf) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w tym warstwa wiążąca gr. 4cm; warstwa ścieralna 4cm. g) wykonanie zjazdów h) plantowanie i umocnieniai) Oznakowanie pionowej) Obsługa geodezyjna w tym inwentaryzacja powykonawcza. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z 1.07.2021 r. (znak RM-06111-84-21) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. (Dz. U. 2021. 953 z późn. zm.) w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.4.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ.Składają się na niego następujące dokumenty:1) Dokumentacja projektowa, na którą składają się projekty budowlano – wykonawcze, projekt organizacji ruchu ,2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),3) Przedmiary robót.Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, oraz STWiORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej STWiORB.

KNR.271.5.2024
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 34922100, 45100000, 45111000, 45111300, 45233140, 45233200, 45233320
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10432539 2024-04-29
godz. 09:00
Pomorskie Budowa wiat na stadionie w Główczycach. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie wiat oraz utwardzenia terenu pod wiatami na stadionie w Główczycach. ZP.2...
10433657 2024-04-29
godz. 10:00
Mazowieckie Przebudowa wejścia do SOK w budynku I Oddziału ZUS, ul. Senatorska 6/8 w Warszawie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ...
10434106 2024-04-29
godz. 10:00
Wielkopolskie „ Modernizacja CUWJO (Poznań)” PPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie podstawowym obejmującychmodernizację pomieszczeń piwnicy oraz remont elewacji bu...
10442061 2024-04-30
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie remontów bieżących nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych na terenie gminy Goniądz w 2024 r. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów bieżących nawier...
10432203 2024-04-30
godz. 10:00
Lubuskie Budowa punktów czerpania wody na Południowym Kanale Obry Część 1: Wykonanie robót polegających na budowie schodów zejściowych po skarpie koryta rzeki Południowy Kanał Obry w celu...
10441031 2024-05-06
godz. 10:00
Mazowieckie Zagospodarowanie terenu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Teresinie 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej obejmującego dzi...
10445671 2024-05-06
godz. 12:00
Dolnośląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa ścieżki terenowo- rowerowej typu „Cross Country” wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną, niezbędnymi obiek...
10439072 2024-05-08
godz. 10:00
Dolnośląskie Wykonanie miejsc postojowych, dla aut osobowych, zlokalizowanych przy ul. Chorwackiej 24, ul. Bezpiecznej 36 i Jugosłowiańskiej 113 (20 szt.) Dostarczenie i montaż blokad parkingowych w i...
10402196 2024-05-10
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przebudowa drogi wojewódzkiej w województwie zachodniopomorskim 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn-Zdrój – Czaplinek:- Odcinek CD...
10406859 2024-05-10
godz. 10:00
Śląskie Budowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej 2352 S nad rzeką Mała Panew w Kaletach w formule projektuj i buduj” 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa most...