Przetarg 10276898 - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont...

   
Analizuj Zamówienie 10276898 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-02-22
przedmiot ogłoszenia
Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont dróg powiatowych na terenie gminy Warka

1. Remont drogi powiatowej Nr
1668W Chynów – Nowa WieśLokalizacja robót:Droga powiatowa Nr 168W Chynów – Nowa Wieś, Gmina WarkaDługość odcinka 610,00 mb, od km 10+920 do km 11+530Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:1. wykonanie ścinki poboczy,2. remont przepustu z rur PEHD,3. frezowanie nawierzchni bitumicznych,4. wykonanie remontu cząstkowego istniejącej nawierzchni,5. wykonanie warstwy wyrównawczej na całej szerokości jezdni,6. wykonanie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni,7. zabezpieczenie krawędzi kruszywem.2. Remont drogi powiatowej Nr 1684W Gośniewice - PiasecznoLokalizacja robót:Droga powiatowa Nr 1684W Gośniewice - Piaseczno, Gmina WarkaDługość odcinka od km 0+000 do km 1+1110Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:1. wykonanie ścinki poboczy, 2. wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem na poszerzeniach, 3. wykonanie warstwy odsączającej z pisaku w korycie i na poszerzeniach, 4. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniach,5. wykonanie ławy i ustawienie obramowania nawierzchni z oporników,6. wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej,7. remont przepustu z rur PEHD,8. wykonanie remontu cząstkowego istniejącej nawierzchni,9. oczyszczenie i skropienie bitumem warstw konstrukcyjnych,10. wykonanie warstwy wyrównawczej na całej szerokości jezdni,11. wykonanie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni,12. zabezpieczenie krawędzi kruszywem.3. Remont drogi powiatowej Nr 1680W Klonowa Wola – Przylot przez wieś Klonowa WolaLokalizacja robót:Droga powiatowa Nr 1680W Klonowa Wola - Przylot, Gmina WarkaDługość odcinka 610,00 mb, od km 0+460 do km 1+070Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:1. wykonanie ścinki poboczy, 2. wykonanie remontu cząstkowego istniejącej nawierzchni,3. oczyszczenie i skropienie bitumem warstw konstrukcyjnych,4. wykonanie warstwy wyrównawczej na całej szerokości jezdni,5. wykonanie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni,6. zabezpieczenie krawędzi kruszywem.4. Remont drogi powiatowej Nr 1666W Łychów – WrociszewLokalizacja robót:Droga powiatowa Nr 1666W Łychów - Wrociszew, Gmina WarkaDługość odcinka 1115,00 mb, od km 0+050 do km 1+165Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:1. wykonanie ścinki poboczy, 2. oczyszczenie i skropienie bitumem warstw konstrukcyjnych,3. wykonanie warstwy wyrównawczej na całej szerokości jezdni,4. wykonanie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni,5. zabezpieczenie krawędzi kruszywem.5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1683W Warka – Przylot przez wieś OstrołękaLokalizacja robót:Droga powiatowa Nr 1683W Warka - Przylot, Gmina WarkaDługość odcinka 840,00 mb, od km 7+805 do km 8+645Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:1. roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,2. frezowanie nawierzchni bitumicznych,3. wykonanie warstwy wyrównawczej na całej szerokości jezdni,4. wykonanie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni,5. zabezpieczenie krawędzi kruszywem,6. wykonanie przejścia dla pieszych.Inwestycja będzie realizowana w oparciu o zgłoszenie budowy. Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji określony jest w projekcie, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (Załącznik nr 6 do SWZ).Sposób realizacji zadania określają szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót STWiOR (Załącznik nr 8 do SWZ).Wszystkie roboty wykonane będą w pasie drogowym. Przebudowa/remont drogi będzie prowadzony przy dopuszczonym ruchu drogowym za wyjątkiem wykonania warstwy ścieralnej. Warstwę ścieralną nawierzchni należy wykonać całą szerokością jezdni przy zamknięciu drogi dla ruchu. Prowadzone prace będą zabezpieczone i oznakowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu oraz wdrożenia w czasie wykonywania zamówienia. Teren musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i bhp, a wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia.

WIZPiRP.272.5.2024
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233000, 45233140
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10429713 2024-04-30
godz. 09:00
Mazowieckie ,,Remont drogi gminnej nr 290419W w miejscowości Gocłowo w km od 1+704,8 do 2+704,8" 1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 290419W od km 1+704,8 do 2+704,8 zlokalizowane...
10274501 2024-04-30
godz. 10:55
Wielkopolskie Rozbudowa ul. Działkowców we Wrześni w zakresie budowy zjazdu zwykłego W ramach inwestycji wybudowana zostanie droga wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej długości 639 m. Zak...
10442072 2024-04-30
godz. 11:00
Dolnośląskie Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby turystyczne i rekreacyjne w Marcinowicach” - ETAP I Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach inwestycji „Zagospodarowani...
10440367 2024-04-30
godz. 12:00
Wielkopolskie Budowa obwodnicy wschodniej Środy Wielkopolskiej - etap II - rondo na DW432 Przedmiotem zamówienia jest budowa skrzyżowania typu rondo jednopasowego czterowlotowego na drodze wojewódzki...
10441049 2024-05-06
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybiny w zakresie drogi dla pieszych i zatoki autobusowej na działce nr 57, Gmina Działdowo” Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi ...
10446095 2024-05-09
godz. 09:00
Śląskie Przebudowa odcinka ul. Kilińskiego w Marklowicach Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka ul. Kilińskiego.Obecnie ul. Kilińskiego ma nawierzchnię asfaltowa o szer. ok. 3,0 mb. P...
10450035 2024-05-10
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa ul. Mickiewicza Przedmiot zamówienia obejmuje: Przebudowę nawierzchni drogi gminnej – ul. Mickiewicza w Żaganiu. Długość drogi do przebudowy wynosi 370,60m . Zadanie doty...
10375991 2024-05-10
godz. 10:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: „Budowa obwodnicy dzielnicy Witomino w Gdyni”. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:1. wykonanie robót budowlanych ...
10365835 2024-05-14
godz. 09:00
Lubelskie I. Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Tarnogród w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica St...
10309915 2024-06-17
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Modernizacja układu torowego Zajezdni Tramwajowej wraz z niezbędną infrastrukturą. Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest „Modernizacja układu torowego Zajezdni Tramwajo...