Zlecenie 7921697 - Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję. 1. Przedmiotem...

   
Zamówienie 7921697 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-01-14
przedmiot zlecenia
Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję.

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i realizacja kursu/ szkolenia zawodoweg
o ECDL w zakresie modułów B3, B4, i S10 wraz z procesem walidacji i certyfikacji w ww. zakresie dla 1 Uczestnika Projektu.  2. Ww. kurs (dalej KZ) realizowany będzie w ramach projektu „Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję” RPPM.05.02-22-0062/19. Projekt ten, w tym wynagrodzenie za realizację Zamówienia, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 0.5: Zatrudnienie, Działania 05.02. Aktywizacja zawodowa.  3. KZ będzie trwał łącznie co najmniej 45 godzin szkoleniowych. 4. KZ odbędzie się w formie online (w trybie zdalnym) z wykorzystaniem połączeń w czasie rzeczywistym w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalanie treści określonych w programie szkolenia. 5. Wykonawca zapewni rozwiązania techniczne pozwalające Uczestnikom w pełni realizować zakładany program szkolenia. Wykonawca zapewni/zorganizuje platformę/komunikator/aplikację (dalej: Aplikacja) do prowadzenia Szkoleń, wskaże Uczestnikom Aplikację, wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer, aby możliwe było korzystanie z Aplikacji, minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować uczestnik w celu korzystania z Aplikacji, niezbędne oprogramowanie umożliwiające uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów. Aplikacja umożliwiać będzie interaktywny udział Uczestnika w zajęciach, przeprowadzenie ćwiczeń, testów, prezentacji, przesyłanie plików i udostępnianie materiałów. 6. KZ będzie realizowany przez podmiot wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych. 7. KZ będzie prowadzić do osiągnięcia określonych efektów kształcenia oraz zostanie zakończone walidacją, tj. KZ musi zakończyć się egzaminem zewnętrznym ECDL w zakresie objętym Zamówieniem, przeprowadzonym przez uprawnione jednostki/instytucje. 8. Wykonawca umożliwi Uczestnikowi Projektu przystąpienie do egzaminu (egzaminów) zewnętrznego w zakresie wszystkich modułów ECDL objętych Zamówieniem lub uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra lub w innych odpowiednich przepisach prawa albo wytycznych (o ile mają zastosowanie). 9. Warunkiem uznania zakończenia udziału Uczestnika Projektu w KZ (i realizacji Zamówienia) jest udział w egzaminie, o którym mowa powyżej. Dokumenty wydawane po zdaniu egzaminu będą potwierdzać kwalifikacje do wykonywania określonych czynności i zadań zawodowych oraz posiadane umiejętności, kompetencje i wiedzę we wskazanym zakresie.  10. Wynagrodzenie (cena brutto) za realizację Zamówienia zawiera wszelkie koszty związane z należytą, zgodną z zapytaniem ofertowym i przepisami prawa realizacją KZ wraz z egzaminem zewnętrznym w tym w szczególności: wynagrodzenie trenerów, zakup egzaminów zewnętrznych, zapewnienie Aplikacji, zakup i dostarczenie Uczestnikowi Projektu materiałów szkoleniowych -zakup podręczników/e-podręczników/skryptów przygotowujących do egzaminów zewnętrznych oraz zestawu szkoleniowego, koszty zaświadczeń, certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych wydawanych po zdanym egzaminie, należne podatki i opłaty. 11. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia harmonogramu i programu KZ (w wersji elektronicznej), który będzie odpowiadać zakresowi niezbędnemu do uzyskania odpowiednich kwalifikacji. 12. Program KZ i egzamin muszą być dostosowane do odpowiednich przepisów prawa oraz innych ogólnie respektowanych wytycznych, w tym zgodnie ze standardami Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014 – 2020 (o ile takie mają zastosowanie). 13. KZ musi składać się z wykładów oraz z ćwiczeń, a na wniosek Zamawiającego także kończyć się przeprowadzeniem symulacji egzaminu. 14. Konieczne jest dostosowanie tempa pracy do potrzeb i możliwości Uczestników, zaplanowanie czasu na rozwiązanie indywidualnych trudności poszczególnych osób oraz sumienne prowadzenie KZ w sposób umożliwiający przygotowanie uczestników do egzaminu zewnętrznego. 15. Rekrutację na KZ prowadzi Zamawiający. 16. Wykonawca zapewni odpowiedni potencjał techniczny, sprzęt i urządzenia do realizacji KZ (po stronie prowadzącego zajęcia).  17. W ramach prowadzenia zajęć, prowadzący zobowiązani będą w szczególności do:  a) Przeprowadzenia KZ zgodnie z ustalonym programem i harmonogramem oraz wytycznymi Zamawiającego.  b) Przekazania Zamawiającemu informacji o miejscu i terminie, w którym odbędzie się egzamin wraz z potwierdzeniem zgłoszenia Uczestnika Projektu oraz dokonania stosownych opłat, przed zakończeniem KZ,  c) Stosowania się do materiałów, przekazanych przez Zamawiającego do realizacji.  d) Dokumentowania obecności Uczestnika Projektu na zajęciach i prowadzenia przekazanych przez Zamawiającego list obecności Uczestnika Projektu w formie ustalonej z Zamawiającym. e) Dokumentowania zajęć w sposób uzgodniony przez Zamawiającego z Wykonawcą.  f) Prowadzenia poprawnej dokumentacji świadczenia usługi i terminowego przekazywania jej Zamawiającemu.  1.KZ rozpocznie się najpóźniej 29.01.2021 r. i zostanie przeprowadzone do dnia 20.02.2021 r. 2.Całe Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 15.03.2021 r. 3. W terminie realizacji Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu kserokopii zaświadczeń wydanych na zakończenie KZ dla Uczestnika oraz: kserokopii certyfikatów/dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje zawodowe Uczestnika lub wyników egzaminu z jednostki certyfikującej w przypadku nie zdania egzaminu przez Uczestnika. Dodatkowe, szczegółowe warunki realizacji Zamówienia są określone w załączniku pt. zapytanie ofertowe.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80000000, 80500000, 80530000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się