Zlecenie 9013553 - POIR.01.01.01-00-0730/21 pis 1. Opis ogólny a) Nazwa...

   
Zamówienie 9013553 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-07-01
przedmiot zlecenia
POIR.01.01.01-00-0730/21

pis 1. Opis ogólny a) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zapytanie ofertowe nr ZO-2/PEDMO
/2022 w sprawie dostawy modułów do budowy autorskiej pilotażowej linii technologicznej do konfekcjonowania w atmosferze azotu wraz z dostawą, montażem, instalacją i uruchomieniem. b) Przedmiot zamówienia składa się z następujących elementów: 1) WĘZEŁ ZROBOTYZOWANEGO UKŁADANIA WORKÓW – 1 szt.: 2) MODUŁ TRANSPORTOWY cz. I – 1 szt. 3) MODUŁ TRANSPORTOWY cz. II. – 1 szt 4) INSTALACJA PNEUMATYCZNA – 1 szt. 5) INSTALACJA ELEKTRYCZNA – 1 szt. 6) MODUŁ FOLIOWANIA – 1 szt.: c) Rodzaj zamówienia: dostawa d) KOD CPV • CPV: 42990000- Rodzaj zamówienia: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2. Cel Zamówienia Celem zamówienia jest wybór dostawcy modułów do budowy autorskiej pilotażowej linii technologicznej do konfekcjonowania w atmosferze azotu wraz z dostawą, montażem, instalacją i uruchomieniem w ramach projektu badawczo-rozwojowego „Opracowanie innowacji procesowej w obszarze autorskiej technologii konfekcjonowania produktów, w celu znacznego polepszenia jakości usług w spółce PEDMO S.A.” realizowanego przez Zamawiającego w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020. Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, której obowiązek stosowania wynika z zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa modułów do budowy autorskiej pilotażowej linii technologicznej do konfekcjonowania w atmosferze azotu wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem o następujących minimalnych parametrach: • Wydajność min 48 t/ 8 godzin • Wydajność modułu odbioru worków z produktem – min. 6 t/h • Czas układania worków na palecie – max. 10 minut • Czas wymiany gazowej – dla redukcji wilgoci względnej o min 50% - max. 2 minuty • Czas nakładania i uszczelnienia osłony worków na palecie – max. 2 minuty Szczegółowe, minimalne parametry zamawianych elementów przedstawione są w specyfikacji przedmiotu zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1a do niniejszego Zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga obowiązkowego przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zapytania przed złożeniem ważnej oferty. W celu umówienia się prosimy o kontakt na adres mailowy a.goleniewska@pedmo.eu oraz m.tyniec@pedmo.eu. Przeprowadzenie wizji lokalnej możliwe będzie po podpisaniu Umowy o zachowaniu poufności (NDA) – załącznik nr 4. Po otrzymaniu skanu umowy o poufności (na adres mailowy a.goleniewska@pedmo.eu oraz m.tyniec@pedmo.eu), podpisanej przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy, Zamawiający skontaktuje się z Oferentem celem ustalenia terminu wizji lokalnej. Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach projektu badawczo-rozwojowego, w związku z czym: − założenia w stosunku do Przedmiotu Zamówienia, wynikają ze wstępnych wyników przeprowadzonych badań: − konieczna jest współpraca Wykonawcy niniejszego zamówienia na etapie jego realizacji z Zespołem BR Zamawiającego oraz dostawcami modułów linii pilotażowej, w celu dostosowywania parametrów dostarczanych elementów do wyników prowadzonych prac BR; − Zamawiający na etapie realizacji zamówienia może wprowadzać korekty i zmiany do wskazanych parametrów; będzie to wynikiem prowadzonych prac BR. 4. Wymagania inne: Termin i miejsce wykonania zamówienia: • Maksymalnie do 30.09.2023r. • PEDMO S.A., 43 – 100 Tychy, ul. Towarowa 23 5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym. 8. Termin ważności oferty – 30.09.2022.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny przemysłowe, maszyny i sprzęty inne
kody CPV 42990000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: maszyny przemysłowe , maszyny i sprzęty inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9097549 2022-08-25
godz. 23:59
CZĘSTOBET SP. Z O.O. Elektroniczna waga tensorowa o udźwigu 50-60 t Spółka Częstobet Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę środków trwałych: Elek...
9109347 2022-08-25
godz. 23:59
EL-BIS SP. Z O.O. Dywersyfikacja działalności w zakresie elektrotechniki szansą na wzrost konkurencyjności spółki. LINIA DO PREFABRYKACJI ROZDZIELNIC (sztuk 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofe...
9077204 2022-08-30
godz. 09:00
925.PL MAREK PIĄTKOWSKI Wdrożenie strategii wzorniczej 925.pl Marek Piątkowski w celu wzrostu konkurencyjności firmy na rynku jubilerskim 1. Rodzaj zamówienia: dostawa 2. Nazwa zamówienia: dostawa lasera do g...
9093806 2022-08-31
godz. 14:00
ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKOPOL TARNOBRZEG SP. Z O.O. „Projekt i wykonanie przesiewacza dwupokładowego”
9109951 2022-08-31
godz. 23:59
PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE CERTECH SP.J. Zwiększenie innowacyjności sorbentów mykotoksyn Deoksyniwalenolu oraz Zearalenolu poprzez analizę ich wpływu na gospodarkę witaminową oraz wskaźniki produkcyjne w hodowli trzody chle...
9081589 2022-09-02
godz. 23:59
PREVAC SP. Z O.O. Zaawansowane autonomiczne stanowisko do nanoszenia warstw nanostrukturalnych metodą ablacji laserowej 1.1 Zawór naciekowy sterowany silnikiem - 1szt - kołnierze przyłączeniowe DN 16/16...
9097676 2022-09-06
godz. 10:00
MIĘDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PRONATURA SP. Z O.O. Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia do mokrego czyszczenia drugiego ciągu kotła dla jednego kotła – L1 na terenie ZTPOK MKUOProNatura Sp. z o. o. Numer referenc...
9109399 2022-09-06
godz. 13:00
MESKO S.A. Zakup 1 szt. prasy hydraulicznej wysięgnikowej górnego nacisku ( min.65T)do prasowania mas pirotechnicznych.
9101509 2022-09-14
godz. 15:00
AKPIL SP. Z O.O. PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA AKPIL SP. Z.O.O. W WYNIKU URUCHOMIENIA PRODUKCJI INNOWACYJNEJ MASZYNY ROLNICZEJ - BIO KILLER Dostawa – centrum obróbkowe (1 kpl.). Minim...
9068072 2022-09-30
godz. 12:00
PGE ENERGIA NATURY OMIKRON SP. Z O.O. EW Solina - Remont cykliczny Hz-3 i Hz-4 - część mechaniczna wraz z wymianą zasuw awaryjnych, podestów oraz drabinek zejściowych szybów zasuw Hz-3 i Hz-4