Przetarg 8915274 - Podniesienie walorów architektonicznych połączenia ul....

   
Analizuj Zamówienie 8915274 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-19
przedmiot ogłoszenia
Podniesienie walorów architektonicznych połączenia ul. Szalaya z uzdrowiskową częścią miasta. Przebudowa schodów od ul. Sz
alaya do ul. Jana Wiktora wraz z deptakiem do kościoła poprzez ... (IV)

Przedmiotem zamówienia jest Podniesienie walorów architektonicznych połączenia ul. Szalaya z uzdrowiskową częścią miasta. Przebudowa schodów od ul. Szalaya do ul. Jana Wiktora wraz z deptakiem do kościoła poprzez zastosowanie nowych rozwiązań materiałowych, zieleni, miejsc odpoczynku, oświetlenia, w zakresie zgodnym z projektem budowlanym stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ.Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania robót budowlanych w zakresie przebudowy schodów od ul. Szalaya do ul. Jana Wiktora wraz z deptakiem do kościoła poprzez zastosowanie nowych rozwiązań materiałowych, zieleni, miejsc odpoczynku, oświetlenia.Charakterystyczne rodzaje robót:Dokumentacja projektowa zakłada realizację inwestycji/zamówienia w następujący sposób: Przedmiotem opracowania jest przedsięwzięcie polegające na budowie i przebudowie oraz rozbiórce częściowej schodów terenowych łączących ul. Szalaya i ul. Jana Wiktora; przebudowa chodnika wraz ze schodami terenowymi przy bramie kościelnej; budowa schodów do budynku „Św. Kingi”, budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym: siedziska, 2 kosze na śmieci, kwietniki, 1 tablica informacyjna; budowie pochylni trenowej; budowa wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej – oświetleniowej o napięciu znamionowym do 1kv, przebudowie i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, rozbiórka murów i schodów terenowych. Zlokalizowane na działce ewidencyjnej nr 5619; 1461/8, 1461/7, 1475/1 ul. Jana Wiktora obok nr 1, w miejscowości Szczawnica, w powiecie nowotarskim.STAN ISTNIEJĄCYCiąg pieszy w stronę kościoła pw. Św. Wojciecha – opis stanu istniejącego:Teren w znacznym spadku ok. 10%, bez spoczników, zniszczona nawierzchnia kamienna; schody terenowe przed bramą kościelną niespełniające warunków przepisów techniczno-budowlanych; brak odwodnienia wód deszczowych i roztopowych; ciąg zakończony dwoma traktami schodów łączącymi ze spocznikiem schodów terenowych prowadzących do ul. Jana Wiktora oraz do chodnika ul. Szalaya;Ciąg pieszy – schody terenowe łączące ul. Szalaya i ul. Jana Wiktora – opis stanu istniejącego:Schody podzielone na siedem biegów schodowych z sześcioma spocznikami; od strony budynku św. Kingi istniejąca pochylnia niespełniająca warunków przepisów techniczno-budowlanych, w znacznym spadku, bez spoczników i balustrad; nawierzchnia schodów – bloki schodowe kamienne; odwodnienie schodów do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.STAN PROJEKTOWANYSCHODY TERENOWE A ŁĄCZĄCE UL. JANA WITKORA Z UL. SZALAYA WRAZ Z SIEDZISKIEM KASKADOWYM Z OGRODEMProjektuje się przebudowę schodów terenowych łączących ul. Szalaya i ul. Jana Wiktora. Projektuje się rozbiórkę murów i istniejących schodów oraz stopni i spoczników schodowych. Materiał z rozbiórki należy składować w miejscu uzgodnionym z inwestorem na terenach parafii. Kamień z murów schodowych przeznaczony do ponownego zastosowania. Projektuje się budowę nowej nawierzchni stopni i spoczników - w formie kamiennych bloków z granitu strzegomskiego. Projektuje się budowę nowych żelbetowych murów schodowych, w miejscu zbliżonym do rozebranych istniejących, montaż poręczy, instalację nowego, niskonapięciowego oświetlenia o niskim natężeniu, z zastosowaniem ciepłej barwy światła w celu poprawy bezpieczeństwa nocną porą;Połączenie z chodnikiem przy ul. Szalaya będzie odbywać się bezpośrednio z chodnika.Projekt obiektu inżynierskiego na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ DROGOWE OBIEKTY INŻYNIERSKIE I ICH USYTUOWANIE z dnia 30 maja 2000 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 735)Biegi schodoweProjektuje się podział schodów na 4 proste biegi schodowe z zastosowaniem 3 spoczników pośrednich oraz dwóch na początku i na końcu traktu schodowego;StopnieIlość stopni w biegach zgodnie z § 128 ust. 3 – dopuszcza się liczbę stopni w schodach jednobiegowych nie większą niż 17:Bieg A1: 16 stopniBieg A2: 14 stopniBieg A3: 16 stopniBieg A4: 12 stopniWymiary stopni: wysokość 15 cm, szerokość 35 cm.Stopnie schodów projektuje się bez nosków i nasunięć.SpocznikiMinimalna długość spocznika – jako zakończenie górnego i dolnego biegu schodów, mierzona w ich osi: 1,5m.Spoczniki pośrednie projektuje się o minimalnej długości, mierzonej w osi 1,5 m.Użytkowa szerokość schodówZgodnie z § 132 szerokość projektowana użytkowa szerokość schodów mierzona między wewnętrznymi krawędziami balustrad wynosić będzie 375 cm jako wielokrotność pasa ruchu pieszych wynoszącego 0,75 m i ma spełniać wymagania warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.Balustrady i poręczeZgodnie z § 133 schody i pochylnie o różnicy poziomów większej niż 0,5 m powinny być wyposażone od strony otwartej przestrzeni w balustrady z poręczami przewidzianymi równolegle do płaszczyzny nachylenia biegów lub spoczników.§ 252 Wysokość balustrady, o której mowa w § 251 ust. 3 pkt 1, powinna wynosić: 1) przy chodnikach dla pieszych i obsługi – nie mniej niż 1,1 m. Projektuje się zabezpieczenia schodów w formie balustrady pełnościennej – muru żelbetowego z okładką kamienną, uzupełnionego poręczą – montowaną na wysokości 1,1m.Projektuje się wykonać poręcz obustronnej, zgodną z § 253 o średnicy min. 6 cm, w odległości nie mniejszej niż 5 cm od ściany murów. Poręcz należy wykonać ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo bądź nierdzewnej w kolorze czarnym, matowym zgodnie z uzgodnieniem z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Nowym Targu w nawiązaniu do poręczy przy schodach terenowych przed budynkiem Inhalatorium w Szczawnicy.Zgodnie z § 255 ust. 7 projektuje się wykonać poręcze przedłużone o 0,3 m poza oba końce biegu, z zaokrągleniami.Poręcze projektuje się zamocować w elementach konstrukcji murów oporowych.Jako kontynuację poręczy ściennej, w miejscu poszerzenia biegu schodów o siedziska kaskadowe z donicami projektuje się wykonać balustradę zabezpieczającą ruch pieszy. Projektuje się balustradę zgodną z § 255 ust.9 tj. jako stalowa ocynkowana i malowana proszkowo bądź nierdzewna, malowana na kolor czarny mat. Oprócz poręczy tylko z dwóch równoległych do niej elementów, z których jest umieszczony w połowie jej wysokości, a drugi na wysokości nie większej niż 0,15 m od płaszczyzny schodów. Poręcz projektuje się o średnicy 6 cm, na słupkach w rozstawie nie większym niż 2,5m, o wysokości 1,1 m.Planowane prace wykończenioweNa schodach projektuje się wykończenie powierzchni odróżniające je od poziomych płaszczyzn ruchu, polegające na zastosowaniu kolorystyki – barwa żółta lub pomarańczowa, przewidziana w postaci powłok malarskich twardych i odpornych na ścieranie i poślizg; guzkowatego wykończenia powierzchni wyczuwalnego stopami.Powierzchnie malarskieProjektuje się jako powłoki malarskie w kolorze żółtym bądź pomarańczowym na czole i podnóżku pierwszego i ostatniego stopnia każdego z biegów schodów, przy krawędziach biegów i spoczników, w częściach przeznaczonych dla ruchu pieszych – na pasach o szerokości 30 cm z obu stron krawędzi,guzkowatego wykończenia.Projektuje się jako pasy o szerokości 30 cm: a) przed pierwszym stopniem i na podnóżku ostatniego stopnia każdego z biegów schodów, b) w miejscach określonych w pkt 1 lit. b) – w przypadku pochylni.Nawierzchnia pochylni powinna być szorstka.SpadkiStopnie schodów oraz spoczniki schodów projektuje się w spadku zapewniającym spływ wody opadowej, nie mniejsze niż 2%. Pochylenia te projektuje się wykonać zgodnie z nachyleniem biegu schodów.Siedzisko kaskadoweJako poszerzenie schodów projektuje się siedzisko kaskadowe, spełniające funkcję rekreacyjną oraz podnoszącą walor atrakcyjności miejsca. Siedziska kaskad należy wykonać zgodnie z projektem technicznym. Siedziska obłożone granitem strzegomskim.SCHODY TERENOWE B I DEPTAK DO KOŚCIOŁA PW. ŚW. WOJCIECJA WZDŁUŻ DROGI KRZYŻOWEJ ORAZ POCHYLNIA TERENOWAProjektuje się przebudowę deptaka w stronę kościoła pw. św. Wojciecha. Projektuje się podział istniejącego deptaka na dwie strefy dzielące deptak wzdłuż. Strefa pierwsza przeznaczona dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca dostęp do stacji drogi krzyżowej na spocznikach oraz strefa druga jako pas ruchu dla ogóły pieszych o minimalnej szerokości 1,2m zgodnie z zastrzeżeniem § 133 ust. z § 132 ust. 1.Projekt obiektu inżynierskiego na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ DROGOWE OBIEKTY INŻYNIERSKIE I ICH USYTUOWANIE z dnia 30 maja 2000 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 735)Biegi schodoweProjektuje się wykonać 7 prostych biegów schodowych, oznaczonych na rysunkach jako B1- B7.Ilość stopni w biegach zgodnie z § 128 ust. 2 i 3 – dopuszcza się liczbę stopni w schodach jednobiegowych nie większą niż 17, liczba stopni w biegu nie mniej niż 3:a. Bieg B1: 16 stopnib. Bieg B2: 3 stopnic. Bieg B3: 3 stopnid. Bieg B4: 3 stopnie. Bieg B5: 3 stopnif. Bieg B6: 3 stopnig. Bieg B7: 15 stopniStopnieh. Wymiary stopni: wysokość 15 cm, szerokość 35 cm.i. Stopnie schodów projektuje się bez nosków i nasunięć.Pozostałe szczegółowe informacje dot. Opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w Rozdziale I SWZ Podrozdział 3.

RIOŚ.271.1.2.2022
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 31000000, 44000000, 45000000, 45100000, 45200000, 45400000, 45500000, 71000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9015336 2022-07-18
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO 1.Przedmiotem zamówienia jest Budowa drogi gminnej w m.Czerniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej. Inwestycja będzie realizowana w...
8919962 2022-07-18
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Ułożenie krawężnika Zlecę ułożenie 30 m krawężnika drogowego.
9011200 2022-07-19
godz. 09:00
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Tor rowerowy na „Kaczym Dole”.2. Przedmiotem opracowania jest budowa toru rowerowego wraz z zagospodarowaniem towarzyszącym na Kaczym D...
9003667 2022-07-19
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY TUCZNO Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Tuczno Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu...
9009089 2022-07-19
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUBICACH BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1248F ULICA BIAŁKOWSKA W MIEJSCOWOŚCI CYBINKA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ci...
9019366 2022-07-19
godz. 14:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA VICTORIA W KRAKOWIE Remont alejek asfaltowych os. Niepodległości
9013960 2022-07-20
godz. 11:30
KOPALNIA SOLI WIELICZKA S.A. "Wykonanie drogi z parkingu przy ul. Dembowskiego przez działkę 211/9, zjazdu z działki 211/9 na ul. Dembowskiego wraz z nowymi stanowiskami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną ...
9017703 2022-07-25
godz. 10:00
URZĄD GMINY POLKOWICE Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza w Polkowicach Przedmiotem zamówienia jest:a) budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z: instalacjami wewnętrzn...
9005417 2022-08-30
godz. 10:00
MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW W TARNOWSKICH GÓRACH Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ulicy Polnej w Tarnowskich Górach (I orazII etap realizacyjny), w ramach inwestycji „Rozbudowa ulicy Polnej w Tarnowskich Górach”. Zakres budowy ...
7797215 2023-11-20
godz. 11:00
URZĄD GMINY GNIEWINO Remont drogi gminnej nr 107012G Lisewo - Jęczewo Numer referencyjny: 271.22.2020 Remont drogi w odcinku od km 1+090,00 do 1+795,95 obejmuje: a) wykonanie nawierzchni z asfaltu bitumiczneg...