Przetarg 7390241 - PEŁNIENIE NADZORU NAD REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7390241 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-17
przedmiot ogłoszenia
PEŁNIENIE NADZORU NAD REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM DLA ZADAŃ: 1. „Termomodernizacja obiektów Centrum Kszta
łcenia Zawodowego i Ustawicznego: warsztatów szkolnych, budynku kotłowni, budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną przy ul. Marcinkowskiego oraz Sali gimnastycznej przy ul. Libelta 4 w Międzyrzeczu”; 2. „Poprawa warunków edukacyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu”.
Numer referencyjny: ES.272.06.2020.PL

1.Szczegółowy opis robót budowlanych, który polegał będzie nadzorowaniu określają projekty budowlane będące załącznikiem do niniejszej SIWZ.
2Główny zakres zadania 1: Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja następujących budynków użyteczności publicznej: a) Zespół budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu przy ul. Marcinkowskiego 26, działka nr ewid.336/6 (Budynek Główny, Budynek Warsztatów Szkolnych, Budynek Kotłowni, Budynek Sali Gimnastycznej, Wymiana sieci ciepłowniczej pomiędzy budynkiem Kotłowni a budynkiem Warsztatów Szkolnych.
b) Część dobudowywana Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu, przy ul. Libelta 4,działka nr ewid. 191/2. W ramach prac budowlano - instalacyjnych w projekcie planuje się: ocieplenie przegród zewnętrznych (5 obiektów), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (3 obiekty), montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (1 obiekt), modernizację oświetlenia wewnętrznego (1 obiekt), TIK (wdrożenie systemu zarządzania i monitorowania energią), modernizacja wewnętrznej instalacji cieplnej (5 obiektów), montaż OZE – pompa ciepła (3 obiekty), montaż OZE – panele fotowoltaiczne (5 obiektów).
3.Główny zakres zadania 2: Przedmiotem projektu są prace remontowo- modernizacyjne pracowni zawodowych wraz z pracami towarzyszącymi w budynku warsztatów szkolnych należących do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu. W ramach zadania nr 2 przewidziano realizację inwestycji polegającej na modernizacji, przebudowie oraz zagospodarowaniu budynku warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu. Roboty remontowo- budowlane odbędą się na budynku warsztatów szkolnych przy ul. Marcinkowskiego 26. Obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Konstrukcja budynku szkieletowa z żelbetowymi słupami stanowiącymi podporę dla strunobetonowych dźwigarów dachowych. Zewnętrzne ściany wypełniające wykonane z cegły kratówki, grubość 25 cm. Budynek przykryty jest płaskim stropodachem. Podstawę jego konstrukcji stanowią dźwigary strunobetonowe w rozstawie 6m i oparte na nich żelbetowe płyty panwiowe. Na nich ułożona jest miękka płyta pilśniowa i pokrycie papowe. W trakcie oględzin związanych z coroczna oceną stanu technicznego nie stwierdzono ugięć. Część pomieszczeń budynku jest wykorzystywana do praktycznej nauki zawodu. Niektóre zostały przystosowane do zajęć wychowania fizycznego. Elementy wykończenia tj.: tynki, powłoki malarskie lub posadzki, podlegają bieżącej konserwacji. Pomieszczenia użytkowe, gospodarcze lub magazynowe wymagają kompleksowego remontu, którego zakres powinien wynikać z konieczności dostosowania do potrzeb. Funkcjonujące w obiekcie instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i elektryczna pozwalają wprawdzie na funkcjonowanie obiektu ale stopień zużycia nakazuje przeprowadzenie wymiany. Brakuje instalacji ciepłej wody użytkowej. Powierzchnia budynku podlegająca modernizacji/ remontowi wynosi 1263,11 m2 w tym sala gimnastyczna o powierzchni użytkowej 149,64m2. Prace w projekcie zostały zaplanowane tak, aby umożliwić wieloletnią eksploatację bez konieczności dokonywania istotnych remontów i przebudów. Budynek warsztatów szkolnych po robotach modernizacyjno- remontowych w całości będzie spełniać wymagania dotyczące ochrony ppoż., sanitarnych i warunków technicznych określonych na postawie przepisów szczególnych obowiązujących w dniu uzyskania pozwolenia na budowę. Instalacje techniczne stanowiące wyposażenie budynku zostaną wykonanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie Polskimi Normami
4. Zakres prac inspektora nadzoru (inżyniera kontraktu) obejmuje:
4.1 Wyłonienie w imieniu zamawiającego wykonawcy robót budowlanych dla zadania 1 i dla zadania 2 w następującym zakresie:
a) Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych wraz z opisem przedmiotu zamówienia, projektem umowy o roboty budowane, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych - 30 dni od podpisania umowy;
b) reprezentowanie zamawiającego w procedurze przetargowej poprzez przygotowanie odpowiedzi do pytań wykonawców – terminy zgodne z ustawa Pzp w tym zakresie;
c) udział jako członek komisji przetargowej w jej pracach zgodnie z art. 20 ustawy Pzp – terminy zgodne z ustawą Pzp w tym zakresie, wraz z przygotowaniem pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania przetargowego;
4.2 świadczenie usługi w zakresie zarządzania, kontroli oraz nadzoru nad realizacją umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „1. „Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: warsztatów szkolnych, budynku kotłowni, budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną przy ul. Marcinkowskiego oraz Sali gimnastycznej przy ul. Libelta 4 w Międzyrzeczu”; zadania 2. „Poprawa warunków edukacyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu”, w terminie od dnia podpisania umowy z wykonawca robót budowlanych do dna uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz wykonania wszystkich robót budowlano-montażowych, nie później niż do 30 listopad 2021 r. w szczególności:
a) reprezentowanie Inwestora na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z zawartą umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, zgodności z projektem budowalnym, przepisami i obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) monitorowanie postępu prac,
c) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów i wyrobów a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
d) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,
e) sprawowanie nadzoru zgodnie z art. 25 i 26 Prawa budowlanego,
f) stałe doradztwo fachowe w imieniu i na rzecz Zamawiającego,
g) wyjaśnianie wątpliwości i zastrzeżeń do projektu, wprowadzanie zmian nie powodujących zwiększenia kosztu r.b.m. – nie mających wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i nie powodujących pogorszenia użyteczności obiektu,
h) nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego. Każdorazowy pobyt na placu budowy winien być udokumentowany wpisem w karcie pełnienie nadzoru inwestorskiego potwierdzonym przez Zamawiającego. W razie pilnej konieczności Wykonawca zobowiązany jest stawić się na placu budowy najpóźniej w ciągu …..godzin (pole zostanie uzupełnione zgodnie z deklaracją z oferty Wykonawcy) od otrzymania informacji.
i) organizowanie roboczych narad koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robót z udziałem Zamawiającego i wszystkich niezbędnych stron oraz sporządzanie protokołów z narad,
j) rozliczanie wykonawców z realizacji robót, sprawdzanie i akceptowanie faktur, kalkulacji szczegółowych, kosztorysów częściowych do faktur,
k) opiniowanie wniosków na roboty dodatkowe i zamienne wraz ze sprawdzaniem stosownych kosztorysów,
l) opiniowanie wniosków wykonawcy robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym zmiany materiałów, urządzeń, i technologii,
m) w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika usterek w okresie gwarancyjnym, Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do nieodpłatnego udziału w przeglądzie oraz nadzoru nad prawidłowością usunięcia usterek,
n) przekazanie Zamawiającemu dokumentów z odbiorów częściowych, prób, atestów na zabudowane materiały i nadzór nad naniesieniem w dokumentacji projektowej przez projektanta i kierownika budowy zmian i uzupełnień, wynikłych w trakcie realizacji,
o) w razie konieczności wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych lub zamiennych, przygotowanie wspólnie z kierownikiem budowy protokołu konieczności, określenie szacunkowej wartości robót oraz sprawdzenie kosztorysu ofertowego,
p) prowadzenie i kontrola rozliczeń budowy,
q) pełnienie nadzoru nad wykonaniem dokumentacji powykonawczej wraz ze sprawdzeniem jej kompletności,
r) wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej z realizacji budowy w wersji drukowanej oraz elektronicznej,
s) przestrzeganie terminów wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych.
t) wypełnianie obowiązków wynikających z procedur zawartych w obowiązujących wymaganiach/wytycznych dotyczących inwestycji współfinansowanych ze środków UE oraz procedurami beneficjenta Projektów dla RPO LUBUSKIE 2020,
u) przygotowanie rozliczeń robót budowlanych niezbędnych do złożenia wniosków o płatność zgodnie z procedurami zawartymi w obowiązujących wymaganiach/wytycznych dotyczących inwestycji współfinansowanych ze środków UE oraz procedurami beneficjenta Projektów dla RPO LUBUSKIE 2020,
v) wykonanie rzeczowego i finansowego rozliczenia Projektu oraz sporządzanie wniosków o płatność i przekazywanie ich za pośrednictwem Zamawiającego do Instytucji Zarządzającej programem,
w) sprawdzanie poprawność faktur Wykonawcy robót pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym i rekomendowanie do zapłaty Zamawiającemu
x) weryfikacja, kontrola i zatwierdzenie audytu energetycznego po wykonaniu robót budowlanych dla zadnia 1 oraz sprawdzenie audytu energetycznego w sprawie poprawności jego wykonania;
y) Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego będzie odpowiedzialny również za prowadzenie sprawozdawczości związanej z realizacja projektu (w tym przygotowywanie sprawozdań rzeczowo-finansowych), archiwizację dokumentów, informację i promocję zgodnie z zasadami opisanymi w decyzji o dofinansowaniu projektu.
z) W związku z realizacją przez Wykonawcę robót na czynnym obiekcie, Inspektor nadzoru winien nadzorować należyte zabezpieczenie terenu budowy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom trzecim oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania placu budowy przez cały czas trwania realizacji zadania. Roboty budowlane winny być prowadzone w taki sposób by nie zakłócać funkcjonowania czynnego obiektu.
aa) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy.
bb) Podczas pobytu na budowie Wykonawca ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy i dokonania stosownych wpisów.
cc) Kontrola zabezpieczenia obiektów zabytkowych w wypadku ich odkrycia i niezwłoczne zawiadomienie właściwego konserwatora.
dd) Kontrola sprawowania nadzoru geologicznego przez Wykonawcę robót budowlanych nad pracami ziemnymi.
ee) Doradzania Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą robót oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych.
ff) Opiniowanie i wskazywanie sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją budowy.
gg) Bieżące egzekwowanie ustaleń z narad dotyczących postępu prac budowlanych.
hh) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do:
• Bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu konieczności wykonania robót określonych w Prawie zamówień publicznych.
• Przygotowanie dla Zamawiającego protokołu sporządzonego przy udziale przedstawicieli Wykonawcy robót, zawierającego opis powstałych problemów technicznych, uzasadnienie koniecznych zmian w dokumentacji, opis i uzasadnienie robót niezbędnych do zamówień dodatkowych.
• Przedstawienie Zamawiającemu sprawdzonej kalkulacji kosztów Wykonawcy robót na wykonanie zamówień dodatkowych wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540049769-N-2020 z dnia: 2020-03-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest:
1.Szczegółowy opis robót budowlanych, który polegał będzie nadzorowaniu określają projekty budowlane będące załącznikiem do niniejszej SIWZ. 2Główny zakres zadania 1: Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja następujących budynków użyteczności publicznej: a) Zespół budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu przy ul. Marcinkowskiego 26, działka nr ewid.336/6 (Budynek Główny, Budynek Warsztatów Szkolnych, Budynek Kotłowni, Budynek Sali Gimnastycznej, Wymiana sieci ciepłowniczej pomiędzy budynkiem Kotłowni a budynkiem Warsztatów Szkolnych. b) Część dobudowywana Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu, przy ul. Libelta 4,działka nr ewid. 191/2. W ramach prac budowlano - instalacyjnych w projekcie planuje się: ocieplenie przegród zewnętrznych (5 obiektów), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (3 obiekty), montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (1 obiekt), modernizację oświetlenia wewnętrznego (1 obiekt), TIK (wdrożenie systemu zarządzania i monitorowania energią), modernizacja wewnętrznej instalacji cieplnej (5 obiektów), montaż OZE – pompa ciepła (3 obiekty), montaż OZE – panele fotowoltaiczne (5 obiektów). 3.Główny zakres zadania 2: Przedmiotem projektu są prace remontowo- modernizacyjne pracowni zawodowych wraz z pracami towarzyszącymi w budynku warsztatów szkolnych należących do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu. W ramach zadania nr 2 przewidziano realizację inwestycji polegającej na modernizacji, przebudowie oraz zagospodarowaniu budynku warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu. Roboty remontowo- budowlane odbędą się na budynku warsztatów szkolnych przy ul. Marcinkowskiego 26. Obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Konstrukcja budynku szkieletowa z żelbetowymi słupami stanowiącymi podporę dla strunobetonowych dźwigarów dachowych. Zewnętrzne ściany wypełniające wykonane z cegły kratówki, grubość 25 cm. Budynek przykryty jest płaskim stropodachem. Podstawę jego konstrukcji stanowią dźwigary strunobetonowe w rozstawie 6m i oparte na nich żelbetowe płyty panwiowe. Na nich ułożona jest miękka płyta pilśniowa i pokrycie papowe. W trakcie oględzin związanych z coroczna oceną stanu technicznego nie stwierdzono ugięć. Część pomieszczeń budynku jest wykorzystywana do praktycznej nauki zawodu. Niektóre zostały przystosowane do zajęć wychowania fizycznego. Elementy wykończenia tj.: tynki, powłoki malarskie lub posadzki, podlegają bieżącej konserwacji. Pomieszczenia użytkowe, gospodarcze lub magazynowe wymagają kompleksowego remontu, którego zakres powinien wynikać z konieczności dostosowania do potrzeb. Funkcjonujące w obiekcie instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i elektryczna pozwalają wprawdzie na funkcjonowanie obiektu ale stopień zużycia nakazuje przeprowadzenie wymiany. Brakuje instalacji ciepłej wody użytkowej. Powierzchnia budynku podlegająca modernizacji/ remontowi wynosi 1263,11 m2 w tym sala gimnastyczna o powierzchni użytkowej 149,64m2. Prace w projekcie zostały zaplanowane tak, aby umożliwić wieloletnią eksploatację bez konieczności dokonywania istotnych remontów i przebudów. Budynek warsztatów szkolnych po robotach modernizacyjno- remontowych w całości będzie spełniać wymagania dotyczące ochrony ppoż., sanitarnych i warunków technicznych określonych na postawie przepisów szczególnych obowiązujących w dniu uzyskania pozwolenia na budowę. Instalacje techniczne stanowiące wyposażenie budynku zostaną wykonanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie Polskimi Normami 4. Zakres prac inspektora nadzoru (inżyniera kontraktu) obejmuje: 4.1 Wyłonienie w imieniu zamawiającego wykonawcy robót budowlanych dla zadania 1 i dla zadania 2 w następującym zakresie: a) Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych wraz z opisem przedmiotu zamówienia, projektem umowy o roboty budowane, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych - 30 dni od podpisania umowy; b) reprezentowanie zamawiającego w procedurze przetargowej poprzez przygotowanie odpowiedzi do pytań wykonawców – terminy zgodne z ustawa Pzp w tym zakresie; c) udział jako członek komisji przetargowej w jej pracach zgodnie z art. 20 ustawy Pzp – terminy zgodne z ustawą Pzp w tym zakresie, wraz z przygotowaniem pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania przetargowego; 4.2 świadczenie usługi w zakresie zarządzania, kontroli oraz nadzoru nad realizacją umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „1. „Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: warsztatów szkolnych, budynku kotłowni, budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną przy ul. Marcinkowskiego oraz Sali gimnastycznej przy ul. Libelta 4 w Międzyrzeczu”; zadania 2. „Poprawa warunków edukacyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu”, w terminie od dnia podpisania umowy z wykonawca robót budowlanych do dna uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz wykonania wszystkich robót budowlano-montażowych, nie później niż do 30 listopad 2021 r. w szczególności: a) reprezentowanie Inwestora na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z zawartą umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, zgodności z projektem budowalnym, przepisami i obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, b) monitorowanie postępu prac, c) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów i wyrobów a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, d) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, e) sprawowanie nadzoru zgodnie z art. 25 i 26 Prawa budowlanego, f) stałe doradztwo fachowe w imieniu i na rzecz Zamawiającego, g) wyjaśnianie wątpliwości i zastrzeżeń do projektu, wprowadzanie zmian nie powodujących zwiększenia kosztu r.b.m. – nie mających wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i nie powodujących pogorszenia użyteczności obiektu, h) nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego. Każdorazowy pobyt na placu budowy winien być udokumentowany wpisem w karcie pełnienie nadzoru inwestorskiego potwierdzonym przez Zamawiającego. W razie pilnej konieczności Wykonawca zobowiązany jest stawić się na placu budowy najpóźniej w ciągu …..godzin (pole zostanie uzupełnione zgodnie z deklaracją z oferty Wykonawcy) od otrzymania informacji. i) organizowanie roboczych narad koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robót z udziałem Zamawiającego i wszystkich niezbędnych stron oraz sporządzanie protokołów z narad, j) rozliczanie wykonawców z realizacji robót, sprawdzanie i akceptowanie faktur, kalkulacji szczegółowych, kosztorysów częściowych do faktur, k) opiniowanie wniosków na roboty dodatkowe i zamienne wraz ze sprawdzaniem stosownych kosztorysów, l) opiniowanie wniosków wykonawcy robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym zmiany materiałów, urządzeń, i technologii, m) w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika usterek w okresie gwarancyjnym, Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do nieodpłatnego udziału w przeglądzie oraz nadzoru nad prawidłowością usunięcia usterek, n) przekazanie Zamawiającemu dokumentów z odbiorów częściowych, prób, atestów na zabudowane materiały i nadzór nad naniesieniem w dokumentacji projektowej przez projektanta i kierownika budowy zmian i uzupełnień, wynikłych w trakcie realizacji, o) w razie konieczności wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych lub zamiennych, przygotowanie wspólnie z kierownikiem budowy protokołu konieczności, określenie szacunkowej wartości robót oraz sprawdzenie kosztorysu ofertowego, p) prowadzenie i kontrola rozliczeń budowy, q) pełnienie nadzoru nad wykonaniem dokumentacji powykonawczej wraz ze sprawdzeniem jej kompletności, r) wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej z realizacji budowy w wersji drukowanej oraz elektronicznej, s) przestrzeganie terminów wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych. t) wypełnianie obowiązków wynikających z procedur zawartych w obowiązujących wymaganiach/wytycznych dotyczących inwestycji współfinansowanych ze środków UE oraz procedurami beneficjenta Projektów dla RPO LUBUSKIE 2020, u) przygotowanie rozliczeń robót budowlanych niezbędnych do złożenia wniosków o płatność zgodnie z procedurami zawartymi w obowiązujących wymaganiach/wytycznych dotyczących inwestycji współfinansowanych ze środków UE oraz procedurami beneficjenta Projektów dla RPO LUBUSKIE 2020, v) wykonanie rzeczowego i finansowego rozliczenia Projektu oraz sporządzanie wniosków o płatność i przekazywanie ich za pośrednictwem Zamawiającego do Instytucji Zarządzającej programem, w) sprawdzanie poprawność faktur Wykonawcy robót pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym i rekomendowanie do zapłaty Zamawiającemu x) weryfikacja, kontrola i zatwierdzenie audytu energetycznego po wykonaniu robót budowlanych dla zadnia 1 oraz sprawdzenie audytu energetycznego w sprawie poprawności jego wykonania; y) Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego będzie odpowiedzialny również za prowadzenie sprawozdawczości związanej z realizacja projektu (w tym przygotowywanie sprawozdań rzeczowo-finansowych), archiwizację dokumentów, informację i promocję zgodnie z zasadami opisanymi w decyzji o dofinansowaniu projektu. z) W związku z realizacją przez Wykonawcę robót na czynnym obiekcie, Inspektor nadzoru winien nadzorować należyte zabezpieczenie terenu budowy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom trzecim oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania placu budowy przez cały czas trwania realizacji zadania. Roboty budowlane winny być prowadzone w taki sposób by nie zakłócać funkcjonowania czynnego obiektu. aa) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy. bb) Podczas pobytu na budowie Wykonawca ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy i dokonania stosownych wpisów. cc) Kontrola zabezpieczenia obiektów zabytkowych w wypadku ich odkrycia i niezwłoczne zawiadomienie właściwego konserwatora. dd) Kontrola sprawowania nadzoru geologicznego przez Wykonawcę robót budowlanych nad pracami ziemnymi. ee) Doradzania Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą robót oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych. ff) Opiniowanie i wskazywanie sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją budowy. gg) Bieżące egzekwowanie ustaleń z narad dotyczących postępu prac budowlanych. hh) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do: • Bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu konieczności wykonania robót określonych w Prawie zamówień publicznych. • Przygotowanie dla Zamawiającego protokołu sporządzonego przy udziale przedstawicieli Wykonawcy robót, zawierającego opis powstałych problemów technicznych, uzasadnienie koniecznych zmian w dokumentacji, opis i uzasadnienie robót niezbędnych do zamówień dodatkowych. • Przedstawienie Zamawiającemu sprawdzonej kalkulacji kosztów Wykonawcy robót na wykonanie zamówień dodatkowych wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020. Działanie 3.2. Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1. Efektywność energetyczna. – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020. Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej dla Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.
1.Szczegółowy opis robót budowlanych, który polegał będzie nadzorowaniu określają projekty budowlane będące załącznikiem do niniejszej SIWZ. 2Główny zakres zadania 1: Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja następujących budynków użyteczności publicznej: a) Zespół budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu przy ul. Marcinkowskiego 26, działka nr ewid.336/6 (Budynek Główny, Budynek Warsztatów Szkolnych, Budynek Kotłowni, Budynek Sali Gimnastycznej, Wymiana sieci ciepłowniczej pomiędzy budynkiem Kotłowni a budynkiem Warsztatów Szkolnych. b) Część dobudowywana Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu, przy ul. Libelta 4,działka nr ewid. 191/2. W ramach prac budowlano - instalacyjnych w projekcie planuje się: ocieplenie przegród zewnętrznych (5 obiektów), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (3 obiekty), montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (1 obiekt), modernizację oświetlenia wewnętrznego (1 obiekt), TIK (wdrożenie systemu zarządzania i monitorowania energią), modernizacja wewnętrznej instalacji cieplnej (5 obiektów), montaż OZE – pompa ciepła (3 obiekty), montaż OZE – panele fotowoltaiczne (5 obiektów). 3.Główny zakres zadania 2: Przedmiotem projektu są prace remontowo- modernizacyjne pracowni zawodowych wraz z pracami towarzyszącymi w budynku warsztatów szkolnych należących do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu. W ramach zadania nr 2 przewidziano realizację inwestycji polegającej na modernizacji, przebudowie oraz zagospodarowaniu budynku warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu. Roboty remontowo- budowlane odbędą się na budynku warsztatów szkolnych przy ul. Marcinkowskiego 26. Obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Konstrukcja budynku szkieletowa z żelbetowymi słupami stanowiącymi podporę dla strunobetonowych dźwigarów dachowych. Zewnętrzne ściany wypełniające wykonane z cegły kratówki, grubość 25 cm. Budynek przykryty jest płaskim stropodachem. Podstawę jego konstrukcji stanowią dźwigary strunobetonowe w rozstawie 6m i oparte na nich żelbetowe płyty panwiowe. Na nich ułożona jest miękka płyta pilśniowa i pokrycie papowe. W trakcie oględzin związanych z coroczna oceną stanu technicznego nie stwierdzono ugięć. Część pomieszczeń budynku jest wykorzystywana do praktycznej nauki zawodu. Niektóre zostały przystosowane do zajęć wychowania fizycznego. Elementy wykończenia tj.: tynki, powłoki malarskie lub posadzki, podlegają bieżącej konserwacji. Pomieszczenia użytkowe, gospodarcze lub magazynowe wymagają kompleksowego remontu, którego zakres powinien wynikać z konieczności dostosowania do potrzeb. Funkcjonujące w obiekcie instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i elektryczna pozwalają wprawdzie na funkcjonowanie obiektu ale stopień zużycia nakazuje przeprowadzenie wymiany. Brakuje instalacji ciepłej wody użytkowej. Powierzchnia budynku podlegająca modernizacji/ remontowi wynosi 1263,11 m2 w tym sala gimnastyczna o powierzchni użytkowej 149,64m2. Prace w projekcie zostały zaplanowane tak, aby umożliwić wieloletnią eksploatację bez konieczności dokonywania istotnych remontów i przebudów. Budynek warsztatów szkolnych po robotach modernizacyjno- remontowych w całości będzie spełniać wymagania dotyczące ochrony ppoż., sanitarnych i warunków technicznych określonych na postawie przepisów szczególnych obowiązujących w dniu uzyskania pozwolenia na budowę. Instalacje techniczne stanowiące wyposażenie budynku zostaną wykonanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie Polskimi Normami 4. Zakres prac inspektora nadzoru (inżyniera kontraktu) obejmuje: 4.1 Wyłonienie w imieniu zamawiającego wykonawcy robót budowlanych dla zadania 1 i dla zadania 2 w następującym zakresie: a) Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych wraz z opisem przedmiotu zamówienia, projektem umowy o roboty budowane, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych - 30 dni od podpisania umowy; b) reprezentowanie zamawiającego w procedurze przetargowej poprzez przygotowanie odpowiedzi do pytań wykonawców – terminy zgodne z ustawa Pzp w tym zakresie; c) udział jako członek komisji przetargowej w jej pracach zgodnie z art. 20 ustawy Pzp – terminy zgodne z ustawą Pzp w tym zakresie, wraz z przygotowaniem pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania przetargowego; 4.2 świadczenie usługi w zakresie zarządzania, kontroli oraz nadzoru nad realizacją umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „1. „Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: warsztatów szkolnych, budynku kotłowni, budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną przy ul. Marcinkowskiego oraz Sali gimnastycznej przy ul. Libelta 4 w Międzyrzeczu”; zadania 2. „Poprawa warunków edukacyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu”, w terminie od dnia podpisania umowy z wykonawca robót budowlanych do dna uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz wykonania wszystkich robót budowlano-montażowych, nie później niż do 30 listopad 2021 r. w szczególności: a) reprezentowanie Inwestora na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z zawartą umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, zgodności z projektem budowalnym, przepisami i obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, b) monitorowanie postępu prac, c) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów i wyrobów a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, d) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, e) sprawowanie nadzoru zgodnie z art. 25 i 26 Prawa budowlanego, f) stałe doradztwo fachowe w imieniu i na rzecz Zamawiającego, g) wyjaśnianie wątpliwości i zastrzeżeń do projektu, wprowadzanie zmian nie powodujących zwiększenia kosztu r.b.m. – nie mających wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i nie powodujących pogorszenia użyteczności obiektu, h) nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego. Każdorazowy pobyt na placu budowy winien być udokumentowany wpisem w karcie pełnienie nadzoru inwestorskiego potwierdzonym przez Zamawiającego. W razie pilnej konieczności Wykonawca zobowiązany jest stawić się na placu budowy najpóźniej w ciągu …..godzin (pole zostanie uzupełnione zgodnie z deklaracją z oferty Wykonawcy) od otrzymania informacji. i) organizowanie roboczych narad koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robót z udziałem Zamawiającego i wszystkich niezbędnych stron oraz sporządzanie protokołów z narad, j) rozliczanie wykonawców z realizacji robót, sprawdzanie i akceptowanie faktur, kalkulacji szczegółowych, kosztorysów częściowych do faktur, k) opiniowanie wniosków na roboty dodatkowe i zamienne wraz ze sprawdzaniem stosownych kosztorysów, l) opiniowanie wniosków wykonawcy robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym zmiany materiałów, urządzeń, i technologii, m) w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika usterek w okresie gwarancyjnym, Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do nieodpłatnego udziału w przeglądzie oraz nadzoru nad prawidłowością usunięcia usterek, n) przekazanie Zamawiającemu dokumentów z odbiorów częściowych, prób, atestów na zabudowane materiały i nadzór nad naniesieniem w dokumentacji projektowej przez projektanta i kierownika budowy zmian i uzupełnień, wynikłych w trakcie realizacji, o) w razie konieczności wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych lub zamiennych, przygotowanie wspólnie z kierownikiem budowy protokołu konieczności, określenie szacunkowej wartości robót oraz sprawdzenie kosztorysu ofertowego, p) prowadzenie i kontrola rozliczeń budowy, q) pełnienie nadzoru nad wykonaniem dokumentacji powykonawczej wraz ze sprawdzeniem jej kompletności, r) wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej z realizacji budowy w wersji drukowanej oraz elektronicznej, s) przestrzeganie terminów wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych. t) wypełnianie obowiązków wynikających z procedur zawartych w obowiązujących wymaganiach/wytycznych dotyczących inwestycji współfinansowanych ze środków UE oraz procedurami beneficjenta Projektów dla RPO LUBUSKIE 2020, u) przygotowanie rozliczeń robót budowlanych niezbędnych do złożenia wniosków o płatność zgodnie z procedurami zawartymi w obowiązujących wymaganiach/wytycznych dotyczących inwestycji współfinansowanych ze środków UE oraz procedurami beneficjenta Projektów dla RPO LUBUSKIE 2020, v) wykonanie rzeczowego i finansowego rozliczenia Projektu oraz sporządzanie wniosków o płatność i przekazywanie ich za pośrednictwem Zamawiającego do Instytucji Zarządzającej programem, w) sprawdzanie poprawność faktur Wykonawcy robót pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym i rekomendowanie do zapłaty Zamawiającemu x) weryfikacja, kontrola i zatwierdzenie audytu energetycznego po wykonaniu robót budowlanych dla zadnia 1 oraz sprawdzenie audytu energetycznego w sprawie poprawności jego wykonania; y) Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego będzie odpowiedzialny również za prowadzenie sprawozdawczości związanej z realizacja projektu (w tym przygotowywanie sprawozdań rzeczowo-finansowych), archiwizację dokumentów, informację i promocję zgodnie z zasadami opisanymi w decyzji o dofinansowaniu projektu. z) W związku z realizacją przez Wykonawcę robót na czynnym obiekcie, Inspektor nadzoru winien nadzorować należyte zabezpieczenie terenu budowy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom trzecim oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania placu budowy przez cały czas trwania realizacji zadania. Roboty budowlane winny być prowadzone w taki sposób by nie zakłócać funkcjonowania czynnego obiektu. aa) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy. bb) Podczas pobytu na budowie Wykonawca ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy i dokonania stosownych wpisów. cc) Kontrola zabezpieczenia obiektów zabytkowych w wypadku ich odkrycia i niezwłoczne zawiadomienie właściwego konserwatora. dd) Kontrola sprawowania nadzoru geologicznego przez Wykonawcę robót budowlanych nad pracami ziemnymi. ee) Doradzania Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą robót oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych. ff) Opiniowanie i wskazywanie sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją budowy. gg) Bieżące egzekwowanie ustaleń z narad dotyczących postępu prac budowlanych. hh) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do: • Bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu konieczności wykonania robót określonych w Prawie zamówień publicznych. • Przygotowanie dla Zamawiającego protokołu sporządzonego przy udziale przedstawicieli Wykonawcy robót, zawierającego opis powstałych problemów technicznych, uzasadnienie koniecznych zmian w dokumentacji, opis i uzasadnienie robót niezbędnych do zamówień dodatkowych. • Przedstawienie Zamawiającemu sprawdzonej kalkulacji kosztów Wykonawcy robót na wykonanie zamówień dodatkowych wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71247000, 71540000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się