Przetarg 8266822 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: ,,Budowa...

   
Analizuj Zamówienie 8266822 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-07-14
przedmiot ogłoszenia
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: ,,Budowa przepustu w Dąbrówce Tczewskiej’’

Część 1 1. Przedmiotem
zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem umowy o roboty budowlane wraz z kontrolą jej rozliczenia finansowego nad budową przepustu w Dąbrówce Tczewskiej. Szczegółowy zakres robót budowlanych zawarty jest w Specyfikacji Warunków Zamówienia, dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Przedmiarze robót, zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gmina-tczew.pl w zakładce zamówienia publiczne link: http://www.bip.gmina-tczew.pl/a,19078,budowa-przepustu-w-dabrowce-tczewskiej.html, w ogłoszeniu o zamówieniu na roboty budowlane. W celu prawidłowej wyceny usługi Nadzoru Inwestorskiego niezbędne jest zapoznanie się z dokumentacją.
Wykonawca musi dysponować Inspektorem nadzoru, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów. Inspektor nadzoru powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.).
Wykonawcy z innych państw członkowskich mogą spełnić niniejsze wymagania posiadając równoważne uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia.
Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego – ustawa Prawo budowlane art. 12 ust. 7 oraz art. 12a, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez właściwy organ w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.).
Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające w/w uprawnienia dla inspektora nadzoru.RIT.271.1.39.2021
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71000000, 71247000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się