Przetarg 8053814 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót...

   
Analizuj Zamówienie 8053814 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-03-31
przedmiot ogłoszenia
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w formule zaprojektuj-wybuduj pn. „Kompleksowe uzbrojenie te
renów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim”

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inspektora Nadzoru dla Gminy Międzyrzecz w ramach projektu partnerskiego pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim” dofinansowywanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego LUBUSKIE 2020 Działanie 1.3. Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Oś 1. Gospodarka i innowacje.2. Realizacja usługi Inspektora Nadzoru powinna być prowadzona z odpowiednim uwzględnieniem wniosku aplikacyjnego, postanowień umowy o dofinansowanie projektu wraz załącznikami, wytycznymi w zakresie realizacji projektów RPO LUBUSKIE 2020 oraz obowiązującymi przepisami prawa krajowego oraz UE. 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla wszystkich trzech części zawarty jest w załączniku nr 8 i 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.4. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.5. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.

WRG.271.4.2021
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71247000, 71248000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się