Przetarg 7326079 - Pełnienie dyżurów ppoż. w Nadleśnictwie Lubniewice w...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7326079 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-10
przedmiot ogłoszenia
Pełnienie dyżurów ppoż. w Nadleśnictwie Lubniewice w roku 2020
Numer referencyjny: SA.270.3.1.2020

Przedmiotem zamówieni
a jest wykonanie usług leśnych w Nadleśnictwie Lubniewice z zakresu pełnienia dyżurów ppoż. w roku 2020.: -dyżurowanie i obsługa radiostacji i komputera w Punkcie Alarmowo –Dyspozycyjnym w Lubniewicach, dyżurowanie i obsługa telewizji przemysłowej oraz radiostacji na Punkcie Obserwacyjnym w Karkoszowie, dyżurowanie i obsługa radiostacji na Dostrzegalni ppoż. w Trzcińcach.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540028416-N-2020 z dnia: 2020-02-17
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-18, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-21, godzina: 09:30,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540029273-N-2020 z dnia: 2020-02-18
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest:
1.Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej dwie usługi, polegające na pełnieniu dyżurów ppoż. w Lasach Państwowych
– o wartości nie mniejszej niż 110 000,00 zł brutto każda.
Przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy

W ogłoszeniu powinno być:
1.Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej dwie usługi polegające na:
- pełnieniu dyżurów na punkcie alarmowo-dyspozycyjnym (PAD),
- obserwacji terenu pod kątem wystąpienia pożarów za pomocą kamer telewizji przemysłowej lub bezpośrednio z wieży obserwacyjnej (dostrzegalni)
na łączną kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł brutto, przy czym wartość co najmniej jednej usługi wykonywanej na podstawie jednej umowy musi wynosić minimum 100 000 zł brutto.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest:
3.Warunek ten w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:a/ co najmniej 2 osobami do pełnienia dyżurów ppoż. na Punkcie Alarmowo- Dyspozycyjnym w Lubniewicach, które posiadają minimum roczne doświadczenie na stanowisku dyżurnego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego w Lasach Państwowych.

W ogłoszeniu powinno być:
3.Warunek ten w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:a/co najmniej 2 osobami do pełnienia dyżurów ppoż. na Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym w Lubniewicach, które posiadają minimum roczne doświadczenie na stanowisku dyżurnego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego.
branża Leśnictwo, rolnictwo, hodowla
podbranża usługi związane z leśnictwem, rolnictwem
kody CPV 77231500
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się