Przetarg 9937351 - Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla zadań...

   
Analizuj Zamówienie 9937351 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-13
przedmiot ogłoszenia
Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla zadań inwestycyjnych dotyczących budynków przy ul. Młynarskiej 25 i 26 w Wałbrzy
chu poprzez termomodernizację i remont Numer referencyjny: BZP.271.82.2023
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla zadań:
zadaniu inwestycyjnym nr 1 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” oraz
zadaniu inwestycyjnym nr 2 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”
zgodnie z pozwoleniem na budowę, Dokumentacją projektową, STWiORB, Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz umowami zawartymi przez Zamawiającego z Wykonawcami i Instytucjami współfinansującymi Zadanie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. kompleksowa obsługa prawna, finansowa i techniczna Zadania, rozliczenie środków przyznanych przez Zamawiającego na jego realizację, oraz współpraca przy realizacji umów o dofinansowanie.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla zadań: zadaniu inwestycyjnym nr 1 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” oraz zadaniu inwestycyjnym nr 2 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” zgodnie z pozwoleniem na budowę, Dokumentacją projektową, STWiORB, Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ” oraz umowami zawartymi przez Zamawiającego z Wykonawcami i Instytucjami współfinansującymi Zadanie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. kompleksowa obsługa prawna, finansowa i techniczna Zadania, rozliczenie środków przyznanych przez Zamawiającego na jego realizację, oraz współpraca przy realizacji umów o dofinansowanie. Lokalizacja inwestycji: Zadanie inwestycyjne nr 1 - budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu wraz z terenem przyległym (dz. nr 587/1, obr. 27 Śródmieście). Budynek przy ul. Młynarskiej 25 jest wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 25.05.2015 r. Pod nr A/5965. Zadanie inwestycyjne nr 2 - Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu wraz z terenem przyległym (dz. nr 588, obr. 27 Śródmieście). Budynek przy ul. Młynarskiej 26 położony jest w obszarze historycznego układu urbanistycznego dzielnicy Stare Miasto w Wałbrzychu, wpisanego do rejestru zabytków decyzją dnia 08.12.1977 r. pod nr 712/683/Wł. 2. Do obowiązków Inwestora Zastępczego będzie należało: 1) Administrowanie umowami zawartymi przez Zamawiającego z Wykonawcami Robót na Zadaniu. 2) Współpraca z Zamawiającym przy realizacji umów zawartych przez Zamawiającego z Instytucjami współfinansującymi Zadanie. 3) Wypełnianie w zastępstwie Zamawiającego wszystkich obowiązków wynikających z realizacji Zadania, określonych w przepisach prawa polskiego, a w szczególności Prawa budowlanego z aktami wykonawczymi. 4) Reprezentowanie Zamawiającego w okresie realizacji Umowy wobec władz, urzędów, sądów, partnerów Zadania i innych instytucji, w tym dokonanie przewidzianych Prawem budowlanym czynności związanych z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, decyzji, zgłoszeń, opinii i zatwierdzeń. 5) Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 Prawa budowlanego: a) reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, b) sprawdzanie jakości wykonywanych Robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, c) sprawdzanie i odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach końcowego odbioru Robót i wykonanie wszystkich czynności związanych z przekazywaniem ich do użytkowania, d) potwierdzanie faktycznie wykonanych Robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń finansowych Robót, e) wydawanie kierownikowi budowy i/lub kierownikom robót poleceń, potwierdzanych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia Robót lub elementów zakrytych oraz przedstawianie ekspertyz dotyczących prowadzonych Robót i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71520000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: nadzór, kosztorys, przegląd

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10591610 2024-06-26
godz. 09:00
Świętokrzyskie „Budowa zasobów wodnych – w Plancie, Mydłowie i Gryzikamieniu, sieci wodociągowej Iwaniska – Kamienna Góra, modernizacja stacji wody, OZE”-w systemie „zaprojektuj i wybuduj” ...
10534892 2024-06-26
godz. 10:00
Śląskie Wybór Wykonawcy prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla realizacji projektu pn.: „Port Lotniczy Katowice – budowa jednostki ratowniczo gaśniczej na wypadek katast...
10612164 2024-06-26
godz. 10:30
Opolskie Remont alejek w parku osiedlowym w Opolu Postępowanie o udzielenie zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj”.Przedmiotem zamówienia jest:a. wykonanie dokumentacji technicznej dot....
10551729 2024-06-27
godz. 10:00
Wielkopolskie Renowacja ołtarza głównego - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kowalewie Opactwie III. Opis przedmiotu zamówienia. Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej...
10633056 2024-06-27
godz. 11:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa parkingu przy ul. Lubicz 25 w Krakowie oraz ogrodzenia, bram i zjazdu na t...
10632297 2024-07-03
godz. 10:00
Świętokrzyskie Wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich administrowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach ...
10585927 2024-07-10
godz. 10:00
Lubelskie KP-272-UNO-21/2024 „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku dydaktycznego Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. ...
10614013 2024-07-11
godz. 00:00
Małopolskie Poszukuje kierownika budowy - Iwkowa Witam. Poszukuje kierownika budowy. Inwestycje to budynki mieszkalne wielorodzinne oraz użyteczności publicznej. Możliwość rozpoczęcia prac od zara...
10623188 2024-07-22
godz. 10:50
Podlaskie Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem z podziałem na 2 części:Część 1) „Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Ploski – Haćki”Cz...
10521269 2024-12-06
godz. 09:00
Wielkopolskie Rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie pomieszczeń Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim Część 1: Część nr 1 – „w formule zaprojektuj i wybuduj” Przeb...