Przetarg 9937351 - Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla zadań...

   
Analizuj Zamówienie 9937351 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-13
przedmiot ogłoszenia
Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla zadań inwestycyjnych dotyczących budynków przy ul. Młynarskiej 25 i 26 w Wałbrzy
chu poprzez termomodernizację i remont Numer referencyjny: BZP.271.82.2023
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla zadań:
zadaniu inwestycyjnym nr 1 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” oraz
zadaniu inwestycyjnym nr 2 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju”
zgodnie z pozwoleniem na budowę, Dokumentacją projektową, STWiORB, Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz umowami zawartymi przez Zamawiającego z Wykonawcami i Instytucjami współfinansującymi Zadanie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. kompleksowa obsługa prawna, finansowa i techniczna Zadania, rozliczenie środków przyznanych przez Zamawiającego na jego realizację, oraz współpraca przy realizacji umów o dofinansowanie.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla zadań: zadaniu inwestycyjnym nr 1 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” oraz zadaniu inwestycyjnym nr 2 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju” zgodnie z pozwoleniem na budowę, Dokumentacją projektową, STWiORB, Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ” oraz umowami zawartymi przez Zamawiającego z Wykonawcami i Instytucjami współfinansującymi Zadanie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. kompleksowa obsługa prawna, finansowa i techniczna Zadania, rozliczenie środków przyznanych przez Zamawiającego na jego realizację, oraz współpraca przy realizacji umów o dofinansowanie. Lokalizacja inwestycji: Zadanie inwestycyjne nr 1 - budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu wraz z terenem przyległym (dz. nr 587/1, obr. 27 Śródmieście). Budynek przy ul. Młynarskiej 25 jest wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 25.05.2015 r. Pod nr A/5965. Zadanie inwestycyjne nr 2 - Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu wraz z terenem przyległym (dz. nr 588, obr. 27 Śródmieście). Budynek przy ul. Młynarskiej 26 położony jest w obszarze historycznego układu urbanistycznego dzielnicy Stare Miasto w Wałbrzychu, wpisanego do rejestru zabytków decyzją dnia 08.12.1977 r. pod nr 712/683/Wł. 2. Do obowiązków Inwestora Zastępczego będzie należało: 1) Administrowanie umowami zawartymi przez Zamawiającego z Wykonawcami Robót na Zadaniu. 2) Współpraca z Zamawiającym przy realizacji umów zawartych przez Zamawiającego z Instytucjami współfinansującymi Zadanie. 3) Wypełnianie w zastępstwie Zamawiającego wszystkich obowiązków wynikających z realizacji Zadania, określonych w przepisach prawa polskiego, a w szczególności Prawa budowlanego z aktami wykonawczymi. 4) Reprezentowanie Zamawiającego w okresie realizacji Umowy wobec władz, urzędów, sądów, partnerów Zadania i innych instytucji, w tym dokonanie przewidzianych Prawem budowlanym czynności związanych z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, decyzji, zgłoszeń, opinii i zatwierdzeń. 5) Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 Prawa budowlanego: a) reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, b) sprawdzanie jakości wykonywanych Robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, c) sprawdzanie i odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach końcowego odbioru Robót i wykonanie wszystkich czynności związanych z przekazywaniem ich do użytkowania, d) potwierdzanie faktycznie wykonanych Robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń finansowych Robót, e) wydawanie kierownikowi budowy i/lub kierownikom robót poleceń, potwierdzanych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia Robót lub elementów zakrytych oraz przedstawianie ekspertyz dotyczących prowadzonych Robót i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71520000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: nadzór, kosztorys, przegląd

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10111644 2023-12-04
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY ZSZ.S.261.2.31.2023 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Modernizacja klatki schodowej głównego budynku szkoły "A" wraz z instalacj schodołazu, celem zapewnienia dostępn...
10110972 2023-12-05
godz. 11:00
URZĄD MIASTA ZŁOTÓW USŁUGA W ZAKRESIE PEŁNIENIA OB. INSP. NADZORU INWEST. NAD ROB. ELEKTR. NA ZAD. PN. „BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ” ORAZ „PRZEBUDOWA BOISKA NA STADIONIE MIEJSKIM ORAZ UTWORZENIE POLA NAMIOTOWEGO Z ...
10127967 2023-12-07
godz. 11:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBARTOWIE Usługa dotycząca przeprowadzenia kontroli obiektów budowlanych w SPZOZ w Lubartowie
10122035 2023-12-11
godz. 08:00
ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH W GDYNI 1.Przedmiotem zamówienia Wykonanie przeglądów budowlanych półrocznych, rocznych i pięcioletnich w budynkach będących w zasobach ZBiLK w roku 2024. 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)...
10124057 2023-12-11
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót b...
10113113 2023-12-12
godz. 09:00
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN. „BUDOWA MAGAZYNÓW ORAZ GARAŻY WIELKOGABARYTOWYCH SPW” 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowe...
10106833 2023-12-14
godz. 09:30
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Wykonywanie dokumentacji projektowej, nadzór autorski oraz budowa przyłączy gazu ś/c i n/c do 10 m3/h średnice od dn 25 PE do dn 63 PE od istniejących gazociągów w PSG sp. z o.o. O/ZG w Lubl...
10075208 2023-12-15
godz. 12:00
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ-GLIWICE SP. Z O.O. USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I KONTROLNE - ŚWIADCZENIE NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO USŁUG INŻYNIERA KONTRAKTU DLA DWÓCH PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 218/2023
10082836 2023-12-15
godz. 15:00
URZĄD MIASTA I GMINY SZCZECIN Opracowanie opinii biegłego z zakresu hydrogeologii, hydrologii lub melioracji wodnych w sprawie zmiany stanu wody na gruncie na działkach nr 23/36 oraz nr 23/16 obręb 3011 przy ul. Górnej w...
10121149 2023-12-18
godz. 09:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANI W BYDGOSZCZY Wykonanie: 1. Inwentaryzacji budowlanej 2. Remontu portali wejściowych 3. Wzmocnienia fundamentów budynku