Zlecenie 7675372 - Partycypacja w planowaniu przestrzennym - II edycja ...

   
Zamówienie 7675372 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-09-04
przedmiot zlecenia
Partycypacja w planowaniu przestrzennym - II edycja

Część 1 Przedmiotem niniejszego zapytania jest wybór: – 1 Wykonawcy,
który będzie pełnił funkcję konsultanta ds. partycypacji w 1 dla JST z terenu województwa łódzkiego, tj Gminy Opoczno Łączny wymiar czasu pracy konsultanta: 210 godz. Termin realizacji: IX 2020 r. - V 2021r. (z możliwością ewentualnego przesunięcia na VI 2021 r.) Konsultacje realizowane w formie coachingu, będą polegały na wsparciu, JST i zespołu roboczego ds. partycypacji i planowania przestrzennego (powołanym w samorządzie), w procesie prowadzenia konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego. Konsultacje prowadzone będą w oparciu o uchwały dotyczące przystąpienia do sporządzania zmiany/wykonania planu miejscowego lub studium. Uchwały te odnoszą się do obszarów wybranych wcześniej przez JST. Zakres konsultacji będzie obejmował m.in. reagowanie na problemy i sugestie zespołu, analiza zgodności działania z zapisami IPK, pomoc przy realizacji poszczególnych technik, obserwacja uczestnicząca procesu, antycypacja ryzyk. Konsultacje realizowane będą na terenie gminy. Prowadzone będą w oparciu o Indywidualny Plan Konsultacji (opracowany indywidualnie dla samorządu). Zawiera on harmonogram działań, koszty, uzasadnienie wydatków, system powiadamiania i zapraszania mieszkańców na spotkania, zasady doboru grup reprezentatywnych w zależności od rodzaju proponowanych rozwiązań, rodzaj technik partycypacyjnych, ewaluacja działań konsultacyjnych pod kątem ich wpływu na jakość przyjętych rozwiązań planistycznych, zasady udziału mieszkańców ze szczególnymi potrzebami (m.in. seniorów, niepełnosprawnych, rodzin z małymi dziećmi). Łączny wymiar czasu pracy konsultanta: 210 godz. Przez 1 godz. rozumiane jest 60 min. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia określonej ilości godzin pomiędzy miesiącami, zgodnie z bieżącymi potrzebami samorządu (w ramach realizacji usługi na rzecz danej JST), po uprzednim ustaleniu tego Wykonawcy z Zamawiającym. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących konieczność wykluczenia z projektu danego samorządu, Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisana z Wykonawcą umowy na wykonanie przedmiotu zlecenia w danych samorządzie. Jednocześnie w przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, Zamawiający przeprowadzi postępowanie uzupełniające na wybór Wykonawcy realizującego zlecenie w JST zrekrutowanej do udziału w projekcie na miejsce wykluczonego samorządu.Część 2 Przedmiotem niniejszego zapytania jest wybór: – 1 Wykonawcy, który będzie pełnił funkcję konsultanta ds. planowania przestrzennego w 1 JST z terenu województwa łódzkiego, tj Gminy Opoczno. Łączny wymiar czasu pracy konsultanta: 70 godz. Termin realizacji IX 2020 r. – V 2021r. (z możliwością ewentualnego przesunięcia na VI 2021 r.) Konsultacje realizowane w formie coachingu/ doradztwa specjalistycznego będą polegały na wsparciu, JST i zespołu roboczego ds. partycypacji i planowania przestrzennego (powołanego w samorządzie), w procesie prowadzenia konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego. Konsultacje prowadzone będą w oparciu o uchwały dotyczące przystąpienia do sporządzania zmiany/wykonania planu miejscowego lub studium. Uchwały te odnoszą się do obszarów wybranych wcześniej przez JST. Zakres konsultacji będzie obejmował m.in. reagowanie na problemy i sugestie zespołów, analiza zgodności działania z zapisami IPK, pomoc przy realizacji poszczególnych technik, obserwacja uczestnicząca procesu, antycypacja ryzyk. Konsultacje realizowane będą na terenie gminy. Prowadzone będą w oparciu o Indywidualny Plan Konsultacji. Zawiera on szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z opisem narzędzi i metod niefinansowego rozliczania grantu przyznanego samorządowi przez FIM. Struktura IPK określa m.in.: zasady zapraszania mieszkańców do udziału w konsultacjach, interesariuszy procesu, techniki konsultacyjne, zasady organizacji konsultacji, angażowanie ekspertów i innych pracowników urzędu, sposoby monitorowania i ewaluacji procesu, sposoby informowania mieszkańców o wynikach. Łączny wymiar czasu pracy konsultanta: 70 godz. Przez 1 godz. rozumiane jest 60 min. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia określonej ilości godzin pomiędzy miesiącami, zgodnie z bieżącymi potrzebami samorządu (w ramach realizacji usługi na rzecz danej JST), po uprzednim ustaleniu tego Wykonawcy z Zamawiającym. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących konieczność wykluczenia z projektu danego samorządu, Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisana z Wykonawcą umowy na wykonanie przedmiotu zlecenia w danych samorządzie. Jednocześnie w przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, Zamawiający przeprowadzi postępowanie uzupełniające na wybór Wykonawcy realizującego zlecenie w JST zrekrutowanej do udziału w projekcie na miejsce wykluczonego samorządu.
branża Ekonomia, prawo i organizacja
podbranża konsulting, doradztwo
kody CPV 85312320
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się