Przetarg 6863112 - Ożywić centrum Grajewa” Numer referencyjny:...

   
Analizuj Zamówienie 6863112 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-06-28
przedmiot ogłoszenia
Ożywić centrum Grajewa”
Numer referencyjny: RI.7013.5.2019

2. Realizacja zamówienia polega na wykonaniu n/w elementów r
obót:
1) Przebudowa Placu Niepodległości obejmująca swym zakresem n/w elementy:
a) nawierzchnia jezdni, chodników oraz placu:
- roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni drogowej wraz z podbudową,
- ustawienie krawężników kamiennych 15 x 30 cm na ławie betonowej,
- ustawienie obrzeży kamiennych 8 x 30 cm,
- budowa nawierzchni jezdni z kostki kamiennej nieregularnej gr. 8-9-11 cm w kolorze szarym i grafitowym,
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,
- regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych,
- oznakowanie drogowe pionowe i poziome,
- budowa nawierzchni chodników z kostki kamiennej rzędowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,
- budowa nawierzchni placu z płyty kamiennej gr.5 cm o wym. 1,00 x 0,60 m.
b) kanalizacja deszczowa:
- budowa kanału deszczowego z rur PVC o śr. 250 mm oraz o śr. 315 mm,
- budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.1200 mm,
- budowa betonowych wpustów ulicznych o śr. 500 mm z osadnikiem,
c) oświetlenie uliczne i zasilanie urządzeń komunalnych wraz z robotami towarzyszącymi tj:
- budowę oświetlenia ulicznego,
- budowę oświetlenia Placu Niepodległości
- montaż podświetlenia ławek,
- montaż podświetlenia słupa ogłoszeniowego,
- oprawy liniowej LED umieszczonej w ziemi,
- montaż i zasilanie „access pointa” i kamer monitoringu,
- montaż i zasilanie ładowarek w ławkach,
- zasilanie fontanny,
- budowę rozdzielnicy RK niskiego napięcia zasilającej urządzenia komunalne
- budowę rozdzielnicy R24 zasilającej podświetlenie ławek wraz z ładowarkami i oprawy liniowej
w ziemi
- rozbiórkę i budowę złącza kablowo-pomiarowego wraz liniami kablowych niskiego napięcia
nN-0,4 kV
- przeniesienie szafy sterującej oświetleniem sygnalizacyjnym wraz z wydłużeniem kabli sygnalizacyjnych
- budowę studni kablowej SK-1 wraz z mufami kablowymi łączącymi istniejące kable sygnalizacyjne z projektowanymi kablami sygnalizacyjnymi
d) montaż elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kwietniki itp.) wraz z urządzeniem zieleni i strefy relaksu,
e) zmiana (przebudowa) lokalizacji istniejącego pomnika,
f) budowa niecki oraz pomieszczenia technicznego na potrzeby fontanny wraz z instalacjami wod.-kan oraz wentylacją,

2) Przebudowa ul. Kilińskiego (od ul. Popiełuszki do ul. Ełckiej) – obejmująca swym zakresem następujące elementy:
a) nawierzchnia jezdni, chodników:
- roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni drogowej wraz z podbudową,
- ustawienie krawężników kamiennych 15 x 30 cm na ławie betonowej,
- ustawienie obrzeży kamiennych 8 x 30 cm,
- budowa nawierzchni jezdni z kostki kamiennej nieregularnej gr. 8-9-11 cm w kolorze szarym i grafitowym,
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,
- regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych,
- oznakowanie drogowe pionowe i poziome,
- budowa nawierzchni chodników z kostki kamiennej rzędowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,
b) kanalizacja deszczowa:
- budowa kanału deszczowego z rur PVC o śr. 250, śr. 315 mm oraz śr. 400 mm.
- budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.1200 mm,
- budowa betonowych wpustów ulicznych o śr. 500 mm z osadnikiem,
c) budowa oświetlenia ulicznego,

3) Przebudowa ul. Traugutta (od ul. Kilińskiego do ul. Piłsudskiego) - obejmująca swym zakresem następujące elementy:
a) nawierzchnia jezdni, chodników:
- roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni drogowej wraz z podbudową,
- ustawienie krawężników kamiennych 15 x 30 cm na ławie betonowej,
- ustawienie obrzeży kamiennych 8 x 30 cm,
- budowa nawierzchni jezdni z kostki kamiennej nieregularnej gr. 8-9-11 cm w kolorze szarym i grafitowym,
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,
- regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych,
- oznakowanie drogowe pionowe i poziome,
- budowa nawierzchni chodników z kostki kamiennej rzędowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,
b) kanalizacja deszczowa:
- budowa kanału deszczowego z rur PVC o śr. 400 mm.
- budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.1200 mm,
- budowa betonowych wpustów ulicznych o śr. 500 mm z osadnikiem,
c) budowa oświetlenia ulicznego,
d) budowa sieci centralnego ogrzewania z rur preizolowanych 2 x śr. 60,3 x 2,9 mm/125 mm,

4) Budowa ciągu-pieszo jezdnego 08 KD-D (od ul. Traugutta do Placu Niepodległości) - obejmująca swym zakresem następujące elementy:
a) nawierzchnia jezdni, chodników:
- ustawienie krawężników kamiennych 15 x 30 cm na ławie betonowej,
- ustawienie obrzeży kamiennych 8 x 30 cm,
- budowa nawierzchni jezdni z kostki kamiennej nieregularnej gr. 8-9-11 cm w kolorze szarym i grafitowym,
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,
- regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych,
- oznakowanie drogowe pionowe i poziome,
- budowa nawierzchni chodników z kostki kamiennej rzędowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,
b) kanalizacja deszczowa:
- budowa kanału deszczowego z rur PVC o śr. 250 mm i śr. 315 mm,
- budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.1200 mm,
- budowa betonowych wpustów ulicznych o śr. 500 mm z osadnikiem,
c) budowa oświetlenia ulicznego,
d) budowa sieci centralnego ogrzewania z rur preizolowanych 2 x śr. 60,3 x 2,9 mm/125 mm,
e) budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC o śr.400 mm, studnie z kręgów betonowych o śr.1200mm
f) budowa sieci wodociągowej z rur PE ośr.160 mm
g) rozbiórka budynków nr 4, 5, 6, 7, 8 , 9 i 10 kolidujących z zaprojektowaną infrastrukturą techniczną.
h) montaż elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery itp.)
5) Remont istniejącego pomieszczenia przy Placu Niepodległości 10 na potrzeby utworzenia „Centrum Nowa Droga” - obejmujący swym zakresem następujące elementy:
- roboty ogólnobudowlane
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
- instalacje elektryczne i komputerowe,
- instalacje sanitarne,
- budowa nawierzchni chodnika oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
branża Drogownictwo, Energoelektryczna, Wodno - kanalizacyjna, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, sieci zewnętrzne, oświetlenie, mała architektura, sieci zewnętrzne
kody CPV 45000000, 45200000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się