Zlecenie 7732997 - Otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i...

   
Zamówienie 7732997 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-10-02
przedmiot zlecenia
Otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w konkursie nr RPDS.08.03.00-IP.02-02-407/20 (typ projek
tów 8.3.A) dla Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu pn.: DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ DOTACYJNY w ramach Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Przewiduje się, iż Lider projektu-Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. będzie odpowiedzialna za zarządzanie merytoryczne projektem (m. in. przygotowanie dokumentacji projektowej, nadzór nad udzielanym wsparciem) oraz administracyjne (m.in. sprawozdawczość finansową i merytoryczną, kontakty z Instytucją Zarządzającą RPO WD, monitoring projektu, archiwizację dokumentacji, nadzór nad budżetem i harmonogramem projektu), a także realizację działań merytorycznych w projekcie. Partner/Partnerzy będą odpowiedzialni natomiast za realizację merytorycznych działań, w tym m.in: rekrutację uczestników, organizację doradztwa zawodowego, szkoleń oraz udzielanie wsparcia finansowego i pomostowego uczestnikom projektu w ramach zakresu projektu.
Szczegółowe zasady partnerstwa zostaną określone w Umowie Partnerskiej po zakończeniu negocjacji z wybranymi oferentami.
Wymagania wobec Partnera:
a) zgodność działań potencjalnego Partnera z celami partnerstwa,
b) oferowany wkład partnera w realizację celów partnerstwa,
c) doświadczenie w realizacji wsparcia typu dotacje/pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rzecz grupy docelowej do której kierowane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu,
d) współpraca w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie.
branża Edukacja, szkolenia, Ekonomia, prawo i organizacja
podbranża kursy i szkolenia inne, środki unijne
forma konkurs
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się