Przetarg 7319361 - Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego dla...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7319361 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-06
przedmiot ogłoszenia
Organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego dla położnych- dziedzina pielęgniarstwo operacyjne.
Numer referencyjny: D
10.251.7.C.2020

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia kursu kwalifikacyjnego dla położnych w dziedzinie pielęgniarstwo operacyjne. Nazwa przedmiotu wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 80500000-9 – usługi szkoleniowe.
2.Kurs, nazywany zamiennie szkoleniem, odbywa się w języku polskim.
3.Kurs z części teoretycznej będzie realizowany na auli na terenie Szpitala św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50, Gdańsk 80-462. Na czas kursu Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu zgodnie z wymogami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia ( zał. 1B do SIWZ). Staże zostaną zapewnione przez Wykonawcę w Podmiotach Leczniczych zlokalizowanych na terenie Miasta Gdańska.
4.Kurs należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności w oparciu o:
a.Ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 123 późn. zm.) dotyczącą kursów kwalifikacyjnych,
b.Zgodnie z obowiązującym programem kształcenia dla kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie wskazanej dla przedmiotu zamówienia, zwanym dalej Programem, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia i opublikowanym na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, zwanym dalej CKPPiP ( adres strony: http://www.ckppip.edu.pl/ [ścieżka: -> programy szkolenia -> kursy kwalifikacyjne->Program kursu kwalifikacyjnego dla położnych->Pielęgniarstwo operacyjne] )
5.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:
-programu kształcenia, o którym mowa w art. 78 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 123 późn. zm.),
-kadry dydaktycznej, o kwalifikacjach odpowiednich dla przedmiotowego rodzaju kształcenia, zgodnych ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia odpowiednio dla przedmiotowego kursu,
-bazy dydaktycznej dostosowanej do wskazanej liczby uczestników i wyposażonej w środki dydaktyczne, odpowiednie do realizacji programu kształcenia, w tym dla szkolenia praktycznego i teoretycznego, zgodnie z zalecanymi metodami dydaktycznymi dla przedmiotowego kursu,
-wewnętrznego systemu monitorowania jakości kształcenia, uwzględniającego narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny.
6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego oraz ilości, zawarty jest w zał. nr 1B do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w zał. 6 do SIWZ – Projekt umowy .Wykonawca wypełniając wskazane pozycje w zał. 1B do SIWZ potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.
7.Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy (zał. nr 6 do SIWZ).
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80500000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się