Przetarg 8436346 - opracowanie projektu: Modernizacja DS2 i DS4 Część 1:...

   
Analizuj Zamówienie 8436346 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-10-04
przedmiot ogłoszenia
opracowanie projektu: Modernizacja DS2 i DS4

Część 1: Przedmiotem zamówienia jest:1. Opracowanie dokumentacji projektowej p
rzebudowy budynku Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach podniesienia standardu w pokojach mieszkalnych i dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów obejmującej co najmniej:- opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej projekty budowlane oraz wykonawcze w podziale na branże,- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,- sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego,- uzyskanie wszelkich wymaganych badań, ekspertyz, uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów wynikających z wykonywanej dokumentacji projektowej w tym ewentualnych odstępstw od obowiązujących przepisów i norm Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia _program funkcjonalno-użytkowy” w zakresie każdego zadania oddzielnie (zwanym również OPZ). 3. Zamówienie nie jest realizowane w ramach projektu unijnego.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.5. Rozwiązania równoważne:5.1.W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.5.2.Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, obowiązany jest udowodnić w ofercie, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca załącza do oferty sposób wykazania rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami potwierdzających, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.5.3.W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.

Część 2: Przedmiotem zamówienia jest:1. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Domu Domu Studenta nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach podniesienia standardu w pokojach mieszkalnych i dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów obejmującej co najmniej:- opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej projekty budowlane oraz wykonawcze w podziale na branże,- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,- sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego,- uzyskanie wszelkich wymaganych badań, ekspertyz, uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów wynikających z wykonywanej dokumentacji projektowej w tym ewentualnych odstępstw od obowiązujących przepisów i norm Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia _program funkcjonalno-użytkowy” w zakresie każdego zadania oddzielnie (zwanym również OPZ). 3. Zamówienie nie jest realizowane w ramach projektu unijnego.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.5. Rozwiązania równoważne:5.1.W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.5.2.Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, obowiązany jest udowodnić w ofercie, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca załącza do oferty sposób wykazania rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami potwierdzających, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.5.3.W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.

UM-ZP-262-47/21


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00227146/01 z dnia: 2021-10-11
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.3. uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie :
a) w zakresie warunku zdolności technicznej – odnośnie warunku zdolności technicznej - Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum jeden projekt budowlano-wykonawczy budynku o kubaturze minimum 10 000,00 m3, obejmujący wykonanie przebudowy budynku –dotyczy zadania nr 1 i nr 2
b) W zakresie warunku zdolności zawodowej – - Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające następujące kwalifikacje:
- uprawnienia do projektowania w każdej ze specjalności: architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji i sieci sanitarnych, instalacji i sieci elektrycznych, a także posiadające co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu budynków użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 10 000, 00 m3 – dotyczy zadania nr 1 i nr 2
UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku funkcji przez jedną osobę pomimo posiadania przez nią kilku wymaganych uprawnień do projektowania.
Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.3. uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie :
a) w zakresie warunku zdolności technicznej – odnośnie warunku zdolności technicznej - Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednego projektu budowlano-wykonawczy o kubaturze minimum 10 000,00 m3, obejmującego wykonanie przebudowy budynku użyteczności publicznej w technologii żelbetowej lub mieszanej: żelbetowo-murowanej – dotyczy zadania nr 1 i nr 2.
b) W zakresie warunku zdolności zawodowej – - Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające następujące kwalifikacje:
- uprawnienia do projektowania w każdej ze specjalności: architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji i sieci sanitarnych, instalacji i sieci elektrycznych, a także posiadające co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu budynków użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 10 000, 00 m3 – dotyczy zadania nr 1 i nr 2
UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku funkcji przez jedną osobę pomimo posiadania przez nią kilku wymaganych uprawnień do projektowania.
branża Projektowanie
podbranża projekt budowlany
kody CPV 71000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt budowlany

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8479537 2021-10-29
godz. 10:00
ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wielobranżowej na podstawie załączonego projektu aranżacji i wizualizacji holu wejściowego wraz z pomieszczeniami przyległymi i elewacją budyn...
8483717 2021-11-02
godz. 15:00
KALISKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Długosza 19-21 w Kaliszu.
8480289 2021-11-04
godz. 11:00
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wszystkich branż w zakresie przebudowy i rozbudowy kompleksu szklarniowego Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokume...
8491609 2021-11-04
godz. 15:00
POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW Opracowanie dokumentacji projektowej remontu dróg wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego – „ostoja ptaków Gródek” - SIEWKI EOG-04/2021 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) opracowanie kompletn...
8491177 2021-11-08
godz. 09:00
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE opracowanie projektu wykonawczego dla nadbudowy i rozbudowy budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad inwestycją - KC-zp.272-569/21 Przedmiot zamówieni...
8491839 2021-11-10
godz. 11:00
PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania remontowo – inwestycyjnego polegającego na przebudowie i termomodernizacji budynku Prok. Rej. w Strzelinie przy ul. Bolka I Świdni...
8485188 2021-11-15
godz. 09:30
STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE Projekt i wykonanie zaproponowaną metodą podbicia fundamentów 3 ścian budynku B Programu SOS Wiosek Dziecięcych Lublin.
8435924 2021-11-15
godz. 11:30
ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO WE WROCŁAWIU Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków przy ul. Wygodnej 10, ul. Żeromskiego 5 i ul. Żeromskiego 37a we Wrocławiu. Numer referencyjny: ZZK - NZ/241/3400/129/21 Przedmio...
8490317 2021-11-16
godz. 10:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOLEJARZ W SŁUPSKU Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla przebudowy budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 61,64,66,69.
8494100 2021-11-17
godz. 11:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim – modernizacja obiektu etap II 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji obiektu Komendy Powiatowej Policji w Opolu...