Przetarg 7481303 - Opracowanie projektów organizacji ruchu w 2020 roku na...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7481303 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-14
przedmiot ogłoszenia
Opracowanie projektów organizacji ruchu w 2020 roku na drogach wojewódzkich zarządzanych przez ZDW w Lublinie.
Numer referency
jny: DZU.372.119.2020.ms

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: Opracowaniu projektów organizacji ruchu w 2020 roku na drogach wojewódzkich zarządzanych przez ZDW w Lublinie.
Klasyfikacja robót wg CPV: 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

2) Zamówienie obejmuje opracowanie projektów organizacji ruchu w 2020 roku dla następujących odcinków dróg wojewódzkich zarządzanych przez ZDW w Lublinie:

Zadanie 1 – odc. dawnej dr. krajowej nr 12/17 (od km 93889 do km 106500) - 12,611 km;
- odc. dawnej dr. krajowej nr 17 (od km 74883 do km 79237) - 4,354 km;
- odc. dawnej dr. krajowej nr 17 (od km 79237 do km 93889) - 14,652 km;
- odc. dawnej dr. krajowej nr 82 (od km 4709 do km 6272) - 1,563 km; łącznie 33,180 km.
Zadanie 2 – dr. nr 755 – obiekt mostowy – (odc. od km 1,112 do km 1,349) - 0,237 km;
- dr. nr 759 – obiekt mostowy – (odc. od km 2,774 do km 3,011) - 0,237 km;
- dr. nr 801 – obiekt mostowy – (odc. od km 124,700 do km 124,913) - 0,213 km;
- dr. nr 824 – obiekt mostowy – (odc. od km 21,348 do km 21,558) - 0,210 km;
- dr. nr 824 – obiekt mostowy – (odc. od km 34,488 do km 34,696) - 0,208 km;
- dr. nr 824 – obiekt mostowy – (odc. od km 37,906 do km 38,112) - 0,206 km;
- dr. nr 824 – obiekt mostowy – (odc. od km 39,790 do km 39,995) - 0,205 km;
- dr. nr 824 – obiekt mostowy – (odc. od km 41,529 do km 41,739) - 0,210 km;
- dr. nr 824 – obiekt mostowy – (odc. od km 42,096 do km 42,314) - 0,218 km;
- dr. nr 824 – obiekt mostowy – (odc. od km 44,237 do km 44,451) - 0,214 km;
- dr. nr 830 – obiekt mostowy – (odc. od km 11,639 do km 11,844) - 0,205 km;
- dr. nr 830 – obiekt mostowy – (odc. od km 15,573 do km 15,778) - 0,205 km;
- dr. nr 830 – obiekt mostowy – (odc. od km 23,159 do km 23,370) - 0,211 km;
- dr. nr 830 – obiekt mostowy – (odc. od km 24,336 do km 24,552) - 0,216 km;
- dr. nr 830 – obiekt mostowy – (odc. od km 29,363 do km 29,588) - 0,225 km;
- dr. nr 830 – obiekt mostowy – (odc. od km 37,645 do km 37,852) - 0,207 km;
- dr. nr 824 – obiekt mostowy – (odc. od km 39,251 do km 39,478) - 0,227 km;
- dr. nr 854 – obiekt mostowy – (odc. od km 9,172 do km 9,391) - 0,219 km;
- dr. nr 854 – obiekt mostowy – (odc. od km 12,371 do km 12,607) - 0,236 km;
- dr. nr 855 – obiekt mostowy – (odc. od km 0,762 do km 0,970) - 0,208 km; łącznie 4,317 km.

Zadanie 3 - dr. nr 858 gr. województwa – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn (od km 33979
do km 77324) - 43,345 km.

3) Materiały wyjściowe do projektowania.

1. Wytyczne do opracowania projektów organizacji ruchu na drogach wojewódzkich województwa lubelskiego w 2020 roku.
2. Wyniki pomiarów ruchu GPR 2015.
3. Wykaz wypadków jakie wydarzyły się na w/w drogach z bazy danych ZDW.


4) Zakres opracowania.

1. Uzyskanie, a w sytuacji gdy brak jest materiałów w zasobach geodezyjnych, opracowanie przez Wykonawcę własnym kosztem i staraniem map zasadniczych w formie numerycznej jako materiałów do opracowania projektów w skali 1:1000 (jako skali podstawowej) i 1:500 (dla skomplikowanych skrzyżowań i na odcinkach leżących w granicach administracyjnych miast) oraz wykonanie inwentaryzacji w terenie i przygotowanie map w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia zgodnie z Wytycznymi do opracowania projektów organizacji ruchu na drogach wojewódzkich w 2020 roku - pkt.3)1. Profil podłużny drogi w skali 1:100/1000 należy wykonać w oparciu o własne pomiary geodezyjne (wysokościowe) w osi drogi w stopniu pozwalającym na prawidłowe dokonanie analizy widoczności na łukach pionowych.
2. Opracowanie Projektów organizacji ruchu, które spełniać będą wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z dn. 14 kwietnia 2017 r., poz. 784 ) oraz w wyżej wymienionych Wytycznych - pkt 3).1.
Projekt organizacji ruchu należy opracować w odniesieniu do istniejącego i zaprojektowanego przez Wykonawcę systemu referencyjnego w formie elektronicznej w postaci plików w formatach DWG otwieranych przez program AUTOCAD 2008 z opisaniem wprowadzanych elementów (znaki pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, itp.) na oddzielnych płaszczyznach w sposób umożliwiający automatyczne tworzenie baz danych o tych elementach. Każdy z opisanych elementów takich jak znaki drogowe pionowe lub urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny zawierać w rozszerzonym edytorze atrybutów następujące atrybuty:
status znaku lub urządzenia bezp. ruchu tj. projektowany, istniejący,
nazwa rejonu (administratora drogi), np. RDW Lublin,
data ustawienia (dla znaków proj.) lub inwentaryzacji (dla znaków istniejących),
kilometraż np. km 3441,
symbol znaku lub urządzenia bezp. ruchu, np. A-7.
UWAGA! Projekt ma obejmować wszystkie niezbędne zmiany w oznakowaniu na sieci drogowej (również na sąsiednich skrzyżowaniach) wynikające z projektowanej organizacji ruchu.
3. Opracowanie Przedmiaru robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (j.t. Dz.U.2013.1129), wykonane i wydrukowane w programie NORMA. Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Przedmiary robót muszą zawierać wyliczenie ilości robót lub dołączony załącznik zawierający tabele i wyliczenia ilości wszystkich robót wraz z podsumowaniem umożliwiającym ich zweryfikowanie przez Zamawiającego i wykonawcę robót.
4. Opracowanie Kosztorysu inwestorskiego oraz zbiorczego zestawienia kosztów (ZZK).– zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389), wykonane i wydrukowane w programie NORMA. Pozycje od 1 do „n”.
5. Opracowanie Tabel elementów rozliczeniowych oraz Tabel elementów scalonych (tylko wersja elektroniczna pliki .xls i .pdf). Pozycje od 1 do „n” jak części opisowej i rysunkowej projektu.

6. Uzyskanie wymaganych opinii, tzn. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie i organów zarządzających ruchem na drogach krzyżujących się z drogami wojewódzkimi oraz zatwierdzenia projektów organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem.

5) Ogólne wymagania dotyczące prac.

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac oraz zgodność ich wykonania z obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi.
2. Projekty muszą uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP.
4. Sprzęt i materiały stosowane do wykonania prac powinny spełniać wymagania obowiązujących Norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych.
5. Wykonawca nie może wykorzystywać jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w opisie przedmiotu zamówienia na swoją korzyść. W przypadku gdy Wykonawca wykryje błędy, powiadamia Zamawiającego lub w przypadku kiedy Zamawiający wykryje błędy bądź braki w przedmiocie zamówienia, zgłasza Wykonawcy. Wówczas Wykonawca niezwłocznie, na własny koszt, przystępuje do ich usunięcia w terminie określonym przez Zamawiającego.

6) Skład dokumentacji przekazywanej Zamawiającemu.

1. Trzy egzemplarze projektów (nie licząc egzemplarzy wymaganych na etapie uzgodnień i opinii) w formacie A-3, oprawionych w sztywnych okładkach skoroszytowych (również formatu A-3), umożliwiających wielokrotne wykorzystywanie oraz wyjmowanie pojedynczych stron projektów na papierze o gramaturze 160 g/m2 w tym dwa egzemplarze przygotowane jak wyżej, podzielone na poszczególne Rejony Dróg Wojewódzkich w granicach ich działania.
2. Jeden egzemplarz oddzielnie dla każdego zadania na płycie DVD w formie elektronicznej w formacie DWG i PDF z zapisem całego zakresu projektów (z opisem techn., rysunkami, zestawieniami w tabelach, itp.), zaopatrzonej w spis określający szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, na którym został zapisany). Wszystkie materiały tekstowe, takie jak opisy techniczne, tabele, należy zapisać w formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel.
3. Przedmiar robót w 2 egz. forma elektroniczna
4. Kosztorys inwestorski w 2 egz. forma elektroniczna
5. Tabele elementów rozliczeniowych oraz Tabele elementów scalonych w 2 egz. forma elektroniczna

7) Odbiór prac.
Opracowane przez Wykonawcę Projekty organizacji ruchu, po uzyskaniu wymaganych opinii zawartych w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z dn. 14 kwietnia 2017 r., poz. 784) podlegają procedurze rozpatrzenia i zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem na drogach wojewódzkich w województwie lubelskim.
W przypadku stwierdzenia błędów lub usterek w projektach na etapie ich rozpatrywania przez organ zarządzający ruchem, będą one odsyłane w celu dokonania poprawy. Czas przewidziany na rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów (1 miesiąc) będzie się liczył na nowo od momentu ich ponownego złożenia z naniesionymi poprawkami.
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu całość zatwierdzonej dokumentacji (jej skład jak podano w pkt. 6) jw.) opracowanych zgodnie z zakresem podanym w pkt. 4), w przewidzianym dla zadań terminie, w siedzibie Zamawiającego.
Należność za prace projektowe będzie uregulowana po przekazaniu całości dokumentacji.

8) Wykonawca udziela rękojmi za wykonane prace na okres 2 lat.
Przy opisywaniu rozwiązań projektowych Wykonawca nie będzie wskazywał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy nie może opisać urządzenia lub materiału za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takim przypadku opisowi towarzyszyć będą określenia lub równoważny, co w konsekwencji powoduje, iż wymieniony konkretny produkt otrzymuje charakter jedynie przykładowy. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych. Wykonawca zobowiązany jest podać parametry równoważności. Ponadto Wykonawca przy opisywaniu rozwiązań projektowych zobowiązany jest podać parametry równoważności.
Wykonawca zobowiązany jest wszelkie opracowane dokumenty opatrzyć datą dzienną.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie jednego, dwóch lub trzech Zadań.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1
Zamówienie obejmuje opracowanie projektów organizacji ruchu w 2020 roku dla następujących odcinków dróg wojewódzkich zarządzanych przez ZDW w Lublinie: Zadanie 1 – odc. dawnej dr. krajowej nr 12/17 (od km 93889 do km 106500) - 12,611 km; - odc. dawnej dr. krajowej nr 17 (od km 74883 do km 79237) - 4,354 km; - odc. dawnej dr. krajowej nr 17 (od km 79237 do km 93889) - 14,652 km; - odc. dawnej dr. krajowej nr 82 (od km 4709 do km 6272) - 1,563 km; łącznie 33,180 km

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2
Zadanie 2 – dr. nr 755 – obiekt mostowy – (odc. od km 1,112 do km 1,349) - 0,237 km; - dr. nr 759 – obiekt mostowy – (odc. od km 2,774 do km 3,011) - 0,237 km; - dr. nr 801 – obiekt mostowy – (odc. od km 124,700 do km 124,913) - 0,213 km; - dr. nr 824 – obiekt mostowy – (odc. od km 21,348 do km 21,558) - 0,210 km; - dr. nr 824 – obiekt mostowy – (odc. od km 34,488 do km 34,696) - 0,208 km; - dr. nr 824 – obiekt mostowy – (odc. od km 37,906 do km 38,112) - 0,206 km; - dr. nr 824 – obiekt mostowy – (odc. od km 39,790 do km 39,995) - 0,205 km; - dr. nr 824 – obiekt mostowy – (odc. od km 41,529 do km 41,739) - 0,210 km; - dr. nr 824 – obiekt mostowy – (odc. od km 42,096 do km 42,314) - 0,218 km; - dr. nr 824 – obiekt mostowy – (odc. od km 44,237 do km 44,451) - 0,214 km; - dr. nr 830 – obiekt mostowy – (odc. od km 11,639 do km 11,844) - 0,205 km; - dr. nr 830 – obiekt mostowy – (odc. od km 15,573 do km 15,778) - 0,205 km; - dr. nr 830 – obiekt mostowy – (odc. od km 23,159 do km 23,370) - 0,211 km; - dr. nr 830 – obiekt mostowy – (odc. od km 24,336 do km 24,552) - 0,216 km; - dr. nr 830 – obiekt mostowy – (odc. od km 29,363 do km 29,588) - 0,225 km; - dr. nr 830 – obiekt mostowy – (odc. od km 37,645 do km 37,852) - 0,207 km; - dr. nr 824 – obiekt mostowy – (odc. od km 39,251 do km 39,478) - 0,227 km; - dr. nr 854 – obiekt mostowy – (odc. od km 9,172 do km 9,391) - 0,219 km; - dr. nr 854 – obiekt mostowy – (odc. od km 12,371 do km 12,607) - 0,236 km; - dr. nr 855 – obiekt mostowy – (odc. od km 0,762 do km 0,970) - 0,208 km; łącznie 4,317 km

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3
Zadanie 3 - dr. nr 858 gr. województwa – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn (od km 33979 do km 77324) - 43,345 km


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540083593-N-2020 z dnia: 2020-05-16
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.3
Punkt: Termin związania ofertą
W ogłoszeniu jest:
do: 2020-05-25 okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
W ogłoszeniu powinno być:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
branża Projektowanie
podbranża projekt drogowy
kody CPV 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się