Zlecenie 10082836 - Opracowanie opinii biegłego z zakresu hydrogeologii,...

   
Zamówienie 10082836 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-11-15
przedmiot zlecenia
Opracowanie opinii biegłego z zakresu hydrogeologii, hydrologii lub melioracji wodnych w sprawie zmiany stanu wody na gruncie na d
ziałkach nr 23/36 oraz nr 23/16 obręb 3011 przy ul. Górnej w Szczecinie.
Zakres usługi obejmuje wykonanie i przekazanie Zamawiającemu opinii dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie na działkach nr 23/36 oraz nr 23/16, obręb 3011 w miejscowości Szczecin w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.
5. Opracowanie powinno zawierać:
a) informacje o wynikach przeprowadzenia oględzin terenu z udziałem stron postępowania w porze występowania opadów w celu precyzyjnego ustalenia stanu faktycznego i naniesienia szczegółowych ustaleń na mapie sytuacyjnej
z oznaczonymi kierunkami spływu wód (przed zmianą poziomu gruntu i po zmianie),
b) analizę zebranej dotychczas dokumentacji w sprawie,
c) opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną, a w szczególności ukształtowanie i kierunki spadku terenu,
d) informację czy i kiedy na przedmiotowych działkach nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie-jeżeli tak-należy wskazać czy została ona spowodowana działaniami właścicieli przedmiotowych działek tj.: nr 23/16 i 23/36 obr. 3011 w Szczecinie, czy została wywołana innymi czynnikami-jeśli tak to wskazać jakimi,
e) ustalenie czy zmiana poziomu działek nr 23/16 oraz nr 23/36 obręb 3011, która nastąpiła w wyniku nawiezienia ziemi spowodowała naruszenie stosunków wodnych na tym terenie,
f) wskazanie jak wyglądał teren pierwotnie - przedłożenie dokumentów obrazujących ukształtowanie terenu przed nasypaniem ziemi (np. ortofotomapa, mapa zasadnicza itp.),
g) na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej (pozyskanej we własnym zakresie) ustalenie naturalnego spływu wód przed podniesieniem terenu na dz. nr 23/16 oraz 23/36 obręb 3011,
h) czy ewentualna zmiana stanu wody na gruncie oddziałuje szkodliwie na grunt sąsiedni tj. dz. nr 23/35 obręb 3011, jaka jest tego przyczyna,
i) czy ewentualna zmiana stanu wody na gruncie oddziałuje szkodliwie na grunt sąsiedni tj. dz. nr 25 obręb 3011 (strumień Gręziniec); jaka jest tego przyczyna,
j) ustalenie czy ewentualny negatywny wpływ jest wyłącznie wynikiem podniesienia poziomu ww. działek czy jest też ewentualna inna przyczyna tego zjawiska,
k) kto jest sprawcą zmiany stanu wody na gruncie, o ile możliwe jest jego określenie,
l) pomiary sytuacyjno-wysokościowe wraz z niezbędnymi przekrojami, w tym określenie położenia działek nr 23/16 i 23/36 obręb 3011, w stosunku do działek sąsiednich
tj. dz. nr 23/35 i 25 obręb 3011 (określić czy są położone wyżej bądź niżej oraz wskazać o ile),
m) wnioski i zalecenia konieczne do wydania decyzji administracyjnej w toku postępowania, o którym mowa w art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W przypadku stwierdzenia, że zasadne jest wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom powinny one jednoznacznie określać, jakie urządzenia powinny zostać wykonane oraz wskazać termin możliwy do wykonania takich urządzeń,
a w przypadku jeżeli wnioski i zalecenia będą wskazywały konieczność przywrócenia stanu poprzedniego, to powinny wskazać jednoznacznie, jaki był stan poprzedni na działce, która ma zostać przywrócona do stanu poprzedniego.
6. W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały dotyczące prowadzonego postępowania, określając lokalizacje nieruchomości, charakter sprawy, przebieg prowadzonego postępowania, udzielając wszelkich niezbędnych informacji. Pozostałe materiały wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt.
7. W trakcie opracowywania opinii należy wziąć pod uwagę prawo stron postępowania do zadawania pytań świadkom i biegłym oraz do czynnego udziału w postępowaniu. W związku z powyższym czynności konieczne do wykonania (tj. wizja lokalna w terenie) muszą być wykonane po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania. O terminie wizji zawiadomi tut. organ w porozumieniu z Wykonawcą.
8. Po sporządzeniu opinii i przedstawieniu jej stronom postępowania, w przypadku złożenia przez strony uwag do opinii, wykonawca będzie miał obowiązek ustosunkować się pisemnie do tych uwag w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Obowiązek ustosunkowania się dotyczy również uwag Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie,
w przypadku wniesienia odwołania przez strony postępowania.
9. Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca zostanie powołany na biegłego postanowieniem Prezydenta Miasta Szczecin.
branża Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne, Projektowanie
podbranża usługi geologiczne, nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71319000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi geologiczne , nadzór, kosztorys, przegląd

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10254838 2024-02-29
godz. 10:00
Wielkopolskie Część 1: Roboty budowlane przy zabytkowym pałacu będącym siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Nowej WsiProgramu Inwestycji Strategicznych – edycja 6.Link do informacji dot. konkursu: ...
10272511 2024-02-29
godz. 10:50
Zachodniopomorskie „Wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych na terenie województwa zachodniopomorskiego w 2024 r.” z po...
10263748 2024-02-29
godz. 13:00
Mazowieckie Wykonanie pięcioletniego przeglądu stanu technicznego 26 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 4 pawilonów wolnostojących i 10 hydroforni na terenie Osiedla Podgrodzie
10243148 2024-03-01
godz. 09:00
Pomorskie Wykonanie dok. projekt.-koszt. w ramach zadania: Modernizacja budynku BT ZUS w Sopocie z przystosowaniem obiektu do potrzeb Wydziału Rozwoju Kompetencji wraz z pełnien. przyszłego nadzoru...
10280792 2024-03-01
godz. 23:59
Pomorskie Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa przelewów awaryjnych ze zbiornika nr 2 na potoku Oliwskim w Gdańsku.
10267548 2024-03-04
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie OR-II.2511.1.2024 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Kompleksowy remont elewacji (wraz z izolacją fundamentów i ścian w piwnicy) oraz dachu w budynku przy ...
10278360 2024-03-07
godz. 15:15
Pomorskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych
10279670 2024-03-08
godz. 09:00
Mazowieckie EOWE-Usługa doradztwa i koordynacji prac przy realizacji zadania.: „Modernizacja stacji transformatorowej 110/15 kV GPZ Sianów, OBMSW/53/15055”. Zapraszamy do udziału w postępowaniu...
10277042 2024-03-11
godz. 12:00
Zachodniopomorskie ZO/4/GSDT/2024 „Wykonanie okresowych kontroli rocznych i pięcioletnich stanu technicznego obiektów budowlanych wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowi...
10269428 2024-03-21
godz. 11:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z uwzględnieni...