Przetarg 7658720 - Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji...

   
Analizuj Zamówienie 7658720
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-08-25
przedmiot ogłoszenia
Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 52
w Lublinie przy ul. Władysława Jagiełły 11 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w formule „projektuj i buduj”.
Numer referencyjny: ZP-P-I.271.83.2020

1. Zakres zamówienia obejmuje: 1.1. Etap I: Wykonanie i uzgodnienie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 w Lublinie przy ul. Władysława Jagiełły o segment dydaktyczny (część I) i rozbudowę kuchni i stołówki (część II) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym: 1.1.1. pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych, 1.1.2. wykonanie niezbędnych dla celów projektowych inwentaryzacji, w szczególności budowlanej, architektonicznej i dendrologicznej, 1.1.3. wykonanie wstępnego projektu budowlanego, 1.1.4. uzgadnianie wstępnego projektu budowlanego z Zamawiającym na każdym etapie projektowania i uzyskanie ostatecznego uzgodnienia przyjętych w nim rozwiązań do dalszych prac projektowych, 1.1.5. pozyskanie niezbędnych do projektowania warunków, decyzji, opinii i uzgodnień, 1.1.6. wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 w Lublinie przy ul. Władysława Jagiełły o segment dydaktyczny (część I) i rozbudowę kuchni i stołówki (część II). 1.1.7. uzgodnienie dokumentacji projektowej z Zamawiającym, właściwymi organami i dysponentami mediów, 1.1.8. wykonanie zbiorczych zestawień planowanych kosztów inwestycji oraz ich jednokrotna aktualizacja. 1.2. Etap II: Przygotowanie dokumentacji środowiskowej, w tym raportu oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenie procedur środowiskowych, w tym: 1.2.1. przygotowanie materiałów i dokumentów z wypełnionym wnioskiem o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (łącznie z wykonaniem karty informacyjnej przedsięwzięcia i projektu) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wraz z wykonaniem raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli będzie wymagany do uzyskania decyzji środowiskowej) oraz uczestniczenie w procedurze uzyskania decyzji zgody na realizację przedsięwzięcia, w szczególności poprzez składanie wyjaśnień i uzupełnianie dokumentacji o niezbędne opracowania – elementy dokumentacji na wezwanie organu. 1.3. Etap III: Pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich, w tym: 1.3.1. pełnienie nadzoru autorskiego na etapie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy na roboty budowlane, 1.3.2. pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową, 1.3.3. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 1.3.4. uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 1.3.5. ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 1.3.6. udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie. 1.4. Etap IV: Wykonanie robót budowlanych - Wybudowanie zaprojektowanych obiektów wraz z całą towarzyszącą infrastrukturą, w tym: 1.4.1. rozbiórka kolidujących z zamierzeniem budowlanym obiektów kubaturowych lub ich elementów oraz istniejącej infrastruktury oraz wycinka kolidujących drzew i krzewów, 1.4.2. usunięcie wszelkich kolizji oraz wykonanie przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej wynikającej z wykonanej dokumentacji projektowej, 1.4.3. wykonanie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 w Lublinie przy ul. Władysława Jagiełły o segment dydaktyczny (część I) i rozbudowa kuchni i stołówki (część II) wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą zgodnie z wykonaną dokumentacją, 1.4.4. wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, 1.4.5. wykonanie wszystkich sieci i przyłączy, 1.4.6. wykonanie zagospodarowania i urządzenia terenu inwestycji obejmującego: zjazdy z dróg publicznych, drogę wewnętrzną, miejsca parkingowe, ciągi piesze, małą architekturę, ogrodzenia, nasadzenia zieleni (w tym kompensacyjne) oraz wszystkie inne elementy przewidziane w wykonanej dokumentacją projektowej, 1.4.7. wyposażenie obiektu w zakresie określonym w programie funkcjonalno-użytkowym zgodnie z projektem aranżacji wnętrz i projektem systemu informacji (dostawa wyposażenia w meble nie jest objęta przedmiotem niniejszego postępowania), 1.4.8. zabezpieczenie istniejących obiektów kubaturowych oraz istniejącej infrastruktury technicznej, 1.4.9. usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzenia robót, 1.4.10. przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego, 1.4.11. obsługa geodezyjna prowadzonych robót w liniach regulujących własności, 1.4.12. inwentaryzacja powykonawcza, 1.4.13. wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej, „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” dla wszystkich obiektów, w tym także dla zieleni i małej architektury, dla urządzeń, dla każdego układu i instalacji oraz wykonanie scenariuszy pożarowych i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540168569-N-2020 z dnia: 2020-09-05
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
1. Zakres zamówienia obejmuje: 1.1. Etap I: Wykonanie i uzgodnienie kompletnej
wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 w
Lublinie przy ul. Władysława Jagiełły o segment dydaktyczny (część I) i rozbudowę kuchni i
stołówki (część II) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym: 1.1.1. pozyskanie
aktualnej mapy do celów projektowych, 1.1.2. wykonanie niezbędnych dla celów projektowych
inwentaryzacji, w szczególności budowlanej, architektonicznej i dendrologicznej, 1.1.3. wykonanie
wstępnego projektu budowlanego, 1.1.4. uzgadnianie wstępnego projektu budowlanego z
Zamawiającym na każdym etapie projektowania i uzyskanie ostatecznego uzgodnienia przyjętych w
nim rozwiązań do dalszych prac projektowych, 1.1.5. pozyskanie niezbędnych do projektowania
warunków, decyzji, opinii i uzgodnień, 1.1.6. wykonanie wielobranżowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 w Lublinie przy ul. Władysława
Jagiełły o segment dydaktyczny (część I) i rozbudowę kuchni i stołówki (część II). 1.1.7.
uzgodnienie dokumentacji projektowej z Zamawiającym, właściwymi organami i dysponentami
mediów, 1.1.8. wykonanie zbiorczych zestawień planowanych kosztów inwestycji oraz ich
jednokrotna aktualizacja. 1.2. Etap II: Przygotowanie dokumentacji środowiskowej, w tym raportu
oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenie procedur środowiskowych, w tym: 1.2.1.
przygotowanie materiałów i dokumentów z wypełnionym wnioskiem o uzyskanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (łącznie z wykonaniem
karty informacyjnej przedsięwzięcia i projektu) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wraz z wykonaniem raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli będzie wymagany do uzyskania
decyzji środowiskowej) oraz uczestniczenie w procedurze uzyskania decyzji zgody na realizację
przedsięwzięcia, w szczególności poprzez składanie wyjaśnień i uzupełnianie dokumentacji o
niezbędne opracowania – elementy dokumentacji na wezwanie organu. 1.3. Etap III: Pełnienie
kompleksowych nadzorów autorskich, w tym: 1.3.1. pełnienie nadzoru autorskiego na etapie
postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy na roboty budowlane, 1.3.2.
pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych prowadzonych w oparciu o
dokumentację projektową, 1.3.3. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w
dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 1.3.4. uzupełnianie
szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie pojawiających
się w toku realizacji inwestycji, 1.3.5. ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu
budowlanego, 1.3.6. udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie. 1.4.
Etap IV: Wykonanie robót budowlanych - Wybudowanie zaprojektowanych obiektów wraz z całą
towarzyszącą infrastrukturą, w tym: 1.4.1. rozbiórka kolidujących z zamierzeniem budowlanym
obiektów kubaturowych lub ich elementów oraz istniejącej infrastruktury oraz wycinka
kolidujących drzew i krzewów, 1.4.2. usunięcie wszelkich kolizji oraz wykonanie przebudowy
istniejącej infrastruktury technicznej wynikającej z wykonanej dokumentacji projektowej, 1.4.3.
wykonanie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 w Lublinie przy ul. Władysława Jagiełły o
segment dydaktyczny (część I) i rozbudowa kuchni i stołówki (część II) wraz z niezbędna
infrastrukturą towarzyszącą zgodnie z wykonaną dokumentacją, 1.4.4. wykonanie wszystkich
instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, 1.4.5. wykonanie wszystkich sieci i przyłączy, 1.4.6.
wykonanie zagospodarowania i urządzenia terenu inwestycji obejmującego: zjazdy z dróg
publicznych, drogę wewnętrzną, miejsca parkingowe, ciągi piesze, małą architekturę, ogrodzenia,
nasadzenia zieleni (w tym kompensacyjne) oraz wszystkie inne elementy przewidziane w
wykonanej dokumentacją projektowej, 1.4.7. wyposażenie obiektu w zakresie określonym w
programie funkcjonalno-użytkowym zgodnie z projektem aranżacji wnętrz i projektem systemu
informacji (dostawa wyposażenia w meble nie jest objęta przedmiotem niniejszego postępowania),
1.4.8. zabezpieczenie istniejących obiektów kubaturowych oraz istniejącej infrastruktury
technicznej, 1.4.9. usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzenia robót, 1.4.10.
przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego, 1.4.11. obsługa
geodezyjna prowadzonych robót w liniach regulujących własności, 1.4.12. inwentaryzacja
powykonawcza, 1.4.13. wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej, „Instrukcji
użytkowania i eksploatacji obiektu” dla wszystkich obiektów, w tym także dla zieleni i małej
architektury, dla urządzeń, dla każdego układu i instalacji oraz wykonanie scenariuszy pożarowych i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
W ogłoszeniu powinno być:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1. wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 w Lublinie przy ul. Władysława Jagiełły o część I - segment dydaktyczny (wymieniony jako etap I w koncepcji architektoniczno – budowlanej – Załącznik Nr 1b do SIWZ) i o część II - rozbudowę kuchni i stołówki wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, pozwalającej na uzyskanie dwóch niezależnych pozwoleń na budowę, odrębnie dla rozbudowy o część I - segment dydaktyczny i odrębnie o rozbudowę o część II - kuchni i stołówki oraz wybudowanie zaprojektowanych obiektów. (Koncepcja stanowiąca Załącznik nr 1b do SIWZ - obejmuje rozbudowę Szkoły o segment dydaktyczny oznaczony w koncepcji jako etap II, który nie jest objęty przedmiotem niniejszego zamówienia). 1.2. Zakres zamówienia obejmuje: 1.2.1. Etap I: Wykonanie i uzgodnienie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 w Lublinie przy ul. Władysława Jagiełły o segment dydaktyczny (część I) i rozbudowę kuchni i stołówki (część II) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym:
a) pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych,
b) wykonanie niezbędnych dla celów projektowych inwentaryzacji, w szczególności budowlanej, architektonicznej i dendrologicznej,
c) wykonanie wstępnego projektu budowlanego,
d) uzgadnianie wstępnego projektu budowlanego z Zamawiającym na każdym etapie projektowania i uzyskanie ostatecznego uzgodnienia przyjętych w nim rozwiązań do dalszych prac projektowych,
e) pozyskanie niezbędnych do projektowania warunków, decyzji, opinii i uzgodnień,
f) wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 w Lublinie przy ul. Władysława Jagiełły o segment dydaktyczny (część I) i rozbudowę kuchni i stołówki (część II) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,
g) uzgodnienie dokumentacji projektowej z Zamawiającym, właściwymi organami i dysponentami mediów,
h) wykonanie zbiorczych zestawień planowanych kosztów inwestycji oraz ich jednokrotna aktualizacja. 1.2.2. Etap II: Przygotowanie dokumentacji środowiskowej, w tym raportu oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenie procedur środowiskowych, w tym:
a) przygotowanie materiałów i dokumentów z wypełnionym wnioskiem o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (łącznie z wykonaniem karty informacyjnej przedsięwzięcia i projektu) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wraz z wykonaniem raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli będzie wymagany do uzyskania decyzji środowiskowej) oraz uczestniczenie w procedurze uzyskania decyzji zgody na realizację przedsięwzięcia, w szczególności poprzez składanie wyjaśnień i uzupełnianie dokumentacji o niezbędne opracowania – elementy dokumentacji na wezwanie organu. 1.2.3.Etap III: Pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich, w tym:
a) pełnienie nadzoru autorskiego na etapie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy na roboty budowlane (w przypadku odstąpienia od umowy w części dotyczącej wykonania robót budowlanych) w zakresie udzielenia odpowiedzi na zapytania,
b) pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową,
c) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
d) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
e) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
f) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie. 1.2.4.Etap IV: Wykonanie robót budowlanych - Wybudowanie zaprojektowanych obiektów wraz z całą towarzyszącą infrastrukturą, w tym:
a) rozbiórka kolidujących z zamierzeniem budowlanym obiektów kubaturowych lub ich elementów oraz istniejącej infrastruktury oraz wycinka kolidujących drzew i krzewów,
b) usunięcie wszelkich kolizji oraz wykonanie przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej wynikającej z wykonanej dokumentacji projektowej,
c) wykonanie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 52 w Lublinie przy ul. Władysława Jagiełły o segment dydaktyczny (część I) i rozbudowa kuchni i stołówki (część II) wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą zgodnie z wykonaną dokumentacją,
d) wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych i zewnętrznych,
e) wykonanie wszystkich sieci i przyłączy,
f) wykonanie zagospodarowania i urządzenia terenu inwestycji obejmującego: zjazdy z dróg publicznych, drogę wewnętrzną, miejsca parkingowe, ciągi piesze, małą architekturę, ogrodzenia, nasadzenia zieleni (w tym kompensacyjne) oraz wszystkie inne elementy przewidziane w wykonanej dokumentacją projektowej,
g) wyposażenie obiektu w zakresie określonym w programie funkcjonalno-użytkowym zgodnie z projektem aranżacji wnętrz i projektem systemu informacji (dostawa wyposażenia w meble nie jest objęta przedmiotem niniejszego postępowania),
h) zabezpieczenie istniejących obiektów kubaturowych oraz istniejącej infrastruktury technicznej,
i) usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzenia robót,
j) przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego,
k) obsługa geodezyjna prowadzonych robót w liniach regulujących własności,
l) inwentaryzacja powykonawcza,
m) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej, „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” dla wszystkich obiektów, w tym także dla zieleni i małej architektury, dla urządzeń, dla każdego układu i instalacji oraz wykonanie scenariuszy pożarowych i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest:
Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71000000-8
45214200-2
45214210-5
45100000-8
45110000-1
45112710-5
45223200-8
45230000-8
45231000-5
45231300-8
45233000-9
45233120-6
45233200-1
45233222-1
45300000-0
45310000-3
45211200-2
45316110-9
45330000-9
45331100-7
45331200-8
45332200-5
45332300-6
45333000-0
45400000-1
09331100-9
W ogłoszeniu powinno być:
Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71000000-8
45214200-2
45214210-5
45100000-8
45110000-1
45112710-5
45223200-8
45230000-8
45231000-5
45231300-8
45233000-9
45233120-6
45233200-1
45233222-1
45300000-0
45310000-3
45211200-2
45316110-9
45330000-9
45331100-7
45331200-8
45332200-5
45332300-6
45333000-0
45400000-1
09331200–0
09332000–5


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8.
W ogłoszeniu jest:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2023-10-31
W ogłoszeniu powinno być:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2023-07-30


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9.
W ogłoszeniu jest:
Termin wykonania zamówienia – do dnia 31.10.2023 r., w tym: 1)
wstępny projekt budowlany - 3 miesiące od daty zawarcia umowy, 2) dokumentacja geotechniczna
oraz projekty budowlane i informacja BIOZ oraz dokumentacja środowiskowa, w tym raport
oddziaływania na środowisko – 9 miesięcy od daty zawarcia umowy, 3) projekty wykonawcze i
technologiczne i pozostałe opracowania – 4 miesiące od dnia dokonania odbioru projektu
budowlanego, 4) pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich - od daty rozpoczęcia robót
budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot
niniejszego zamówienia, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót, jednak nie
dłużej niż do dnia 31.10.2023 r. 5) wybudowanie zaprojektowanych obiektów wraz z całą towarzyszącą infrastrukturą tj. wykonanie robót budowlanych – 18 miesięcy od dnia uzyskania
prawomocnego pozwolenia na budowę.
W ogłoszeniu powinno być:
Termin wykonania zamówienia – nie dłużej niż do dnia 30.07.2023 r., w tym:
1) wstępny projekt budowlany - 3 miesiące od daty zawarcia umowy,
2) dokumentacja geotechniczna oraz projekty budowlane i informacje BIOZ – 9 miesięcy od daty zawarcia umowy,
3) projekty wykonawcze i technologiczne i pozostałe opracowania - elementy dokumentacji projektowo-kosztorysowej im towarzyszące – 4 miesiące od dnia dokonania odbioru projektu budowlanego,
4) dokumentacja środowiskowa, w tym raport oddziaływania na środowisko – 9 miesięcy od daty zawarcia umowy,
5) pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich - od dnia rozpoczęcia robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia zakończenia robót budowlanych i zgłoszenia gotowości do odbioru przez kierownika budowy tj., nie dłużej niż do dnia 30.07.2023r.,
6) wybudowanie zaprojektowanych obiektów wraz z całą towarzyszącą infrastrukturą tj. wykonanie robót budowlanych na podstawie wielobranżowej dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej umowy– nie dłużej niż do dnia 30.06.2023 r.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest:
Określenie warunków: 1.Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
minimum 2 wielobranżowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych (projekty budowlane i
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary i kosztorysy) na
budowę kubaturowego obiektu budowlanego: użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania
zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o kubaturze co najmniej 10 000,00 m³
każdy obiekt. 2. Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2
robót budowlanych w zakresie budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku użyteczności
publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o
kubaturze co najmniej 10 000,00 m³ każdy obiekt i o wartości robót co najmniej 15 000 000,00
PLN brutto każda robota (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN
równowartość co najmniej 15 000 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia
umów). 3. dysponowanie osobą/ami, posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności: a) architektonicznej, (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi
posiadać doświadczenie w projektowaniu i nadzorze nad realizacją roboty w zakresie budowy
kubaturowego obiektu budowlanego: budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania
zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o kubaturze co najmniej 10 000,00 m³; b)
konstrukcyjno-budowlanej, (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi posiadać doświadczenie w
projektowaniu i nadzorze nad realizacją roboty w zakresie budowy kubaturowego obiektu
budowlanego: budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego lub
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o kubaturze co najmniej 10 000,00 m³; c) drogowej, (min.
1 osoba); d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi posiadać
doświadczenie w projektowaniu i nadzorze nad realizacją roboty w zakresie budowy kubaturowego
obiektu budowlanego: budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego lub
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o kubaturze co najmniej 10 000,00 m³; e) instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, (min. 1 osoba) - przy
czym osoba ta musi posiadać doświadczenie w projektowaniu i nadzorze nad realizacją roboty w
zakresie budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o kubaturze co
najmniej 10 000,00 m³; f) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
(min. 1 osoba); (podstawa prawna art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.). 4.
dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności: a) konstrukcyjno – budowlanej, (min. 1 osoba), przy czym
osoba ta musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: - telekomunikacyjnych, (min. 1 osoba), -
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, (min. 1 osoba) - przy
czym osoba ta musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika
robót,- elektrycznych i elektroenergetycznych, (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi posiadać
co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót, (podstawa prawna art. 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.).
W ogłoszeniu powinno być:
Określenie warunków: 1. Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 wielobranżowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych (projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary i kosztorysy) na budowę kubaturowego obiektu budowlanego: użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o kubaturze co najmniej 10 000,00 m³ każdy obiekt. 2. Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 robót budowlanych w zakresie budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o kubaturze co najmniej 10 000,00 m³ każdy obiekt i o wartości robót co najmniej 15 000 000,00 PLN brutto każda robota (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 15 000 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów). 3. dysponowanie osobą/ami, posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności:
a) architektonicznej, (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi posiadać doświadczenie w projektowaniu i nadzorze nad realizacją roboty w zakresie budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o kubaturze co najmniej 10 000,00 m³;
b) konstrukcyjno-budowlanej, (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi posiadać doświadczenie w projektowaniu i nadzorze nad realizacją roboty w zakresie budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o kubaturze co najmniej 10 000,00 m³;
c) drogowej, (min. 1 osoba);
d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi posiadać doświadczenie w projektowaniu i nadzorze nad realizacją roboty w zakresie budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o kubaturze co najmniej 10 000,00 m³;
e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi posiadać doświadczenie w projektowaniu i nadzorze nad realizacją roboty w zakresie budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o kubaturze co najmniej 10 000,00 m³;
f) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, (min. 1 osoba);
(podstawa prawna art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.).
4. dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
a) konstrukcyjno – budowlanej, (min. 1 osoba), przy czym osoba
ta musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu
funkcji kierownika budowy,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
- telekomunikacyjnych, (min. 1 osoba),
- cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi
posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu
funkcji kierownika robót,
- elektrycznych i elektroenergetycznych, (min. 1 osoba) - przy
czym osoba ta musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie
w pełnieniu funkcji kierownika robót,
(podstawa prawna art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r.).
5. dysponowanie osobą/ami Kierownika/Dyrektora Kontraktu (min. 1 osoba) posiadającą doświadczenie polegające na kierowaniu nieprzerwanie przez cały okres trwania kontraktu co najmniej jednym kontraktem inwestycyjnym (zakończonym i odebranym) realizowanym w formule „projektuj i buduj” którego wartość wynosiła minimum 15 000 000,00 PLN dotyczącym budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o kubaturze co najmniej 10 000,00 m³, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1.)
W ogłoszeniu jest:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, potwierdzający wykonanie minimum 2 robót budowlanych w
zakresie budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku użyteczności publicznej lub
budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o kubaturze co
najmniej 10 000,00 m³ każdy obiekt i o wartości robót co najmniej 15 000 000,00 PLN brutto każda
robota (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej
15 000 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów), z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty. 2. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane potwierdzający wykonanie minimum 2 wielobranżowych dokumentacji
projektowo-kosztorysowych (projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót, przedmiary i kosztorysy) na budowę kubaturowego obiektu
budowlanego: użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, o kubaturze co najmniej 10 000,00 m³ każdy obiekt oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 3.
6.3.5.3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości wraz z informacjami na
temat ich uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami potwierdzający dysponowanie osobą/ami umożliwiającą/ymi realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie jakości, posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności: a) architektonicznej, (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi
posiadać doświadczenie w projektowaniu i nadzorze nad realizacją roboty w zakresie budowy
kubaturowego obiektu budowlanego: budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania
zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o kubaturze co najmniej 10 000,00 m³; b)konstrukcyjno-budowlanej, (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi posiadać doświadczenie w
projektowaniu i nadzorze nad realizacją roboty w zakresie budowy kubaturowego obiektu
budowlanego: budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego lub
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o kubaturze co najmniej 10 000,00 m³; c) drogowej, (min.
1 osoba); d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi posiadać
doświadczenie w projektowaniu i nadzorze nad realizacją roboty w zakresie budowy kubaturowego
obiektu budowlanego: budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego lub
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o kubaturze co najmniej 10 000,00 m³; e) instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, (min. 1 osoba) - przy
czym osoba ta musi posiadać doświadczenie w projektowaniu i nadzorze nad realizacją roboty w
zakresie budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku użyteczności publicznej lub
budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o kubaturze co najmniej 10 000,00 m³; f) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
(min. 1 osoba); (podstawa prawna art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.). 4.
6.3.5.4. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami potwierdzający dysponowanie osobą/ami umożliwiającą/ymi realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie jakości, posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności: a) konstrukcyjno – budowlanej, (min. 1 osoba),
przy czym osoba ta musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji
kierownika budowy, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: - telekomunikacyjnych,
(min. 1 osoba), - cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, (min. 1
osoba) - przy czym osoba ta musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji
kierownika robót, - elektrycznych i elektroenergetycznych, (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta
musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót, (podstawa
prawna art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.) 5. dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego tj.
minimum 2 000 000,00 PLN.
W ogłoszeniu powinno być:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający wykonanie minimum 2 robót budowlanych w zakresie budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o kubaturze co najmniej 10 000,00 m³ każdy obiekt i o wartości robót co najmniej 15 000 000,00 PLN brutto każda robota (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 15 000 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
2. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane potwierdzający wykonanie minimum 2 wielobranżowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych (projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary i kosztorysy) na budowę kubaturowego obiektu budowlanego: użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o kubaturze co najmniej 10 000,00 m³ każdy obiekt oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 3. 6.3.5.3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzający dysponowanie osobą/ami posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności:
a) architektonicznej, (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi posiadać doświadczenie w projektowaniu i nadzorze nad realizacją roboty w zakresie budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o kubaturze co najmniej 10 000,00 m³;
b) konstrukcyjno-budowlanej, (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi posiadać doświadczenie w projektowaniu i nadzorze nad realizacją roboty w zakresie budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o kubaturze co najmniej 10 000,00 m³;
c) drogowej, (min. 1 osoba);
d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi posiadać doświadczenie w projektowaniu i nadzorze nad realizacją roboty w zakresie budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o kubaturze co najmniej 10 000,00 m³;
e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi posiadać doświadczenie w projektowaniu i nadzorze nad realizacją roboty w zakresie budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o kubaturze co najmniej 10 000,00 m³;
f) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, (min. 1 osoba);
(podstawa prawna art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.). 4. 6.3.5.4. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzający dysponowanie osobą/ami umożliwiającą/ymi:
1) posiadającą/ymi odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
a) konstrukcyjno – budowlanej, (min. 1 osoba), przy czym osoba ta musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
- telekomunikacyjnych, (min. 1 osoba),
- cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót,
- elektrycznych i elektroenergetycznych, (min. 1 osoba) - przy czym osoba ta musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót,
(podstawa prawna art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.)
5. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami potwierdzający dysponowanie osobą/ami Kierownika/Dyrektora Kontraktu (min. 1 osoba) umożliwiającą/ymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, posiadającą/ymi doświadczenie polegające na kierowaniu nieprzerwanie przez cały okres trwania kontraktu co najmniej jednym kontraktem inwestycyjnym (zakończonym i odebranym) realizowanym w formule „projektuj i buduj” którego wartość wynosiła minimum 15 000 000,00 PLN dotyczącym budowy kubaturowego obiektu budowlanego: budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o kubaturze co najmniej 10 000,00 m³, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert.
6. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego tj. minimum 2 000 000,00 PLN.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2)
W ogłoszeniu jest:
Kryteria Znaczenie
Termin wykonania zaprojektowanych obiektów wraz z całą towarzyszącą infrastrukturą
tj. wykonania robót budowlanych 30,00
Okres gwarancji na roboty budowlane 3,00
Termin wykonania projektu wykonawczego, technologicznego i pozostałych
opracowań 3,00
Cena 60,00
Termin wykonania dokumentacji geotechnicznej oraz projektów budowlanych i
informacji BIOZ oraz dokumentacji środowiskowej, w tym raportu oddziaływania na
środowisko
4,00
W ogłoszeniu powinno być:
Kryteria Znaczenie
Cena – 60,00.
Termin wykonania zaprojektowanych obiektów wraz z całą towarzyszącą infrastrukturą tj.wykonania robót budowlanych – 10,00.
Okres gwarancji na roboty budowlane - 30,00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest:
1. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym gdy wykonanie tego zakresu nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Stron niniejszej umowy, 2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1, 3) 3) zmiana pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót w stosunku do założeń zawartych w wykonanej w ramach przedmiotu niniejszej umowy dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, na podstawie której realizowana jest niniejsza umowa: - w przypadku ujawnienia lokalnych zmian warunków geologicznych podłoża, - w przypadku, gdy zmiana podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowy lub zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie czy polepszeniem warunków eksploatacji, - gdy wykonanie w technologii wskazanej w wykonanej dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych albo złożonej ofercie stanie się niemożliwe, - gdy zmiana wynika z błędów w wykonanej dokumentacji projektowej, - w przypadku pojawienia się na rynku technologii nowszej generacji albo technologii bardziej funkcjonalnej i korzystniejszej pod względem użytkowania, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji robót lub zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, - w przypadku konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innego rozwiązania technologicznego, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianego wcześniej rozwiązania groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 4) 4) zmiana materiałów budowlanych, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, urządzeń wskazanych w wykonanej w ramach przedmiotu niniejszej umowy dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych albo złożonej ofercie: - stanie się niemożliwe (w szczególności: niedostępność na rynku lub wycofanie z rynku lub zastąpienie innymi lub błędy w wykonanej dokumentacji projektowej), - podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa, - w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, urządzeń nowszej generacji albo bardziej funkcjonalnych i korzystniejszych pod względem użytkowania, pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji bądź zwiększenie funkcjonalności wykonanego przedmiotu umowy, - w przypadku konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych (materiałów budowlanych, urządzeń), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wcześniej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 5) 5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: a) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie prac/robót w określonym pierwotnie terminie, c) wystąpienia niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień, sprawdzeń i warunków do projektowania od dysponentów mediów, ZUDP i innych właściwych organów czy
instytucji, bądź przedłużania się pozyskiwania wszelkich decyzji, opinii, ekspertyz czy badań
niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień i decyzji o pozwoleniu na budowę, d)
zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót
zgodnie z przyjętą technologią i wymogami opisanymi w wykonanej w ramach przedmiotu niniejszej umowy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciągiem (raportem) z zapisów
danych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, e) przerwy lub przerw w
dostawie prądu, wody lub innych niezbędnych mediów, trwających łącznie ponad 7 dni, f)
konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie leży w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie będzie możliwe z
przyczyn niezależnych od Stron niniejszej umowy, g) wydłużenia terminów dostaw
materiałów/urządzeń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, h) błędów w wykonanej w ramach
przedmiotu niniejszej umowy dokumentacji projektowej skutkujących wstrzymaniem robót w celu
uzgodnienia i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, i) konieczności uzyskania decyzji
lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, j) konieczności zmiany finansowania,
k) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, l) konieczności prowadzenia prac lub
badań archeologicznych i/lub saperskich, skutkujących wstrzymaniem robót objętych niniejszą
umową, m) realizacji prac/robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy realizowanych na
podstawie aneksu do niniejszej umowy lub na podstawie odrębnej umowy, wymuszających
konieczność koordynacji tych prac/robót z pracami/robotami realizowanymi na podstawie niniejszej
umowy i uwzględnienia wzajemnych powiązań, n) na skutek zaistnienia którejkolwiek z
okoliczności wskazanej w pkt. 3 lub 4, o) przekroczenia terminów określonych w § 5 niniejszej
umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 6) 6) zmiana treści wykazu scalonych
elementów (etapów) prac dla etapu robót budowlanych (Załącznik Nr 7 do niniejszej umowy) w
przypadku: a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa
w pkt. 1, odpowiednio do pkt. 2, b) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w
razie zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt. 8, c) konieczności rozbicia
(uszczegółowienia) poszczególnych pozycji elementów wykazu na podpozycje, jeżeli zmiana taka
podyktowana jest względami technologii wykonania robót i/lub rozliczenia robót i/lub jest
niezbędna z uwagi na potrzebę usprawnienia procesu wykonania i/lub odbioru robót, 7) 7) zmiana
harmonogramu rzeczowo – finansowego: na realizację całości zamówienia (załącznik Nr 6 do
niniejszej umowy) i/lub harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych
(załącznik Nr 6a do niniejszej umowy): a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w
razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1 i odpowiednio do pkt. 2, b) na skutek zaistnienia
którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt. 3, 4 lub 5, c) w przypadku zmiany wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w razie zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt. 8, d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiającego (budżecie miasta) lub zmian
wynikłych po wykonaniu kosztorysów inwestorskich lub zmian w potrzebach Zamawiającego w
zakresie uzasadnionego interesu publicznego, e) w przypadku konieczności rozbicia
(uszczegółowienia) poszczególnych pozycji harmonogramów na pod pozycje i/lub zmiany
terminów pośrednich, jeżeli zmiana taka podyktowana jest względami technologii wykonania robót
i/lub rozliczenia prac/robót i/lub jest niezbędna z uwagi na potrzebę usprawnienia procesu
wykonania i/lub odbioru prac/robót i/lub wynika ze zmiany kolejności realizacji prac/robót i/lub
zmiany cząstkowych terminów wykonania poszczególnych prac/robót, i/lub jest konsekwencją
zmiany wykazu scalonych elementów (etapów) prac dla etapu robót budowlanych 8) 8) zmiana
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od
towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych e)
pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót i/lub materiałów budowlanych, urządzeń w razie
zaistnienia sytuacji, o której mowa odpowiednio w pkt. 3 lub 4, - jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 9. zmiana zakresu zamówienia
powierzonego Podwykonawcom lub zmiana Podwykonawcy 2. 2. Zmiany umowy przewidziane w
ust. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach: - ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu
umowy w granicach uzasadnionego interesu publicznego lub stosownie do okoliczności
powodujących, że wykonanie danego zakresu nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od stron
niniejszej umowy, z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia ustalonym na podstawie wykazu
scalonych elementów (etapów) prac dla etapu robót budowlanych (załącznik Nr 7 do niniejszej
umowy), rzeczowo - finansowego harmonogramu na realizację całości zamówienia (załącznik Nr 6
do niniejszej umowy) i harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych
(załącznik Nr 6a do niniejszej umowy) oraz ewentualną zmianą terminu realizacji przedmiotu
umowy, - ad pkt. 2) – zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy określonego kwotą ryczałtową w §
9 ust. 1 i 2 umowy, odpowiednio do wartości zmniejszonego zakresu zamówienia (zaniechanych
prac/ robót) obliczonej na podstawie wykazu scalonych elementów (etapów) prac dla etapu robót
budowlanych (załącznik Nr 7 do niniejszej umowy), harmonogramu rzeczowo – finansowego: na
realizację całości zamówienia (załącznik Nr 6 do niniejszej umowy) i harmonogramu rzeczowofinansowego
na realizację robót budowlanych (załącznik Nr 6a do niniejszej umowy), przy czym: a)
w przypadku zmniejszenia zakresu umowy o element robót określony w wykazie scalonych
elementów (etapów) prac (załącznik Nr 7 do niniejszej umowy) i/lub harmonogramie rzeczowo –
finansowym (załączniki Nr 6 i 6a do niniejszej umowy), wynagrodzenie za zakres robót
zaniechanych zostanie odliczone od wynagrodzenia określonego w umowie w kwocie wynikającej
z wykazu scalonych elementów (etapów) prac (załącznik Nr 7 do niniejszej umowy) i/lub
harmonogramu rzeczowo – finansowego (załączniki Nr 6 i 6a do niniejszej umowy), b) w przypadku zmniejszenia zakresu umowy o element robót, który nie został wprost określony w
wykazie scalonych elementów (etapów) prac (załącznik Nr 7 do niniejszej umowy) i/lub
harmonogramie rzeczowo – finansowym (załączniki Nr 6 i 6a do niniejszej umowy), obliczenie
wynagrodzenia za zakres robót zaniechanych nastąpi na podstawie kosztorysów inwestorskich,
wykazu scalonych elementów (etapów) prac (załącznik Nr 7 do niniejszej umowy) i/lub
harmonogramu rzeczowo – finansowego (załączniki Nr 6 i 6a do niniejszej umowy), z
zachowaniem procentowego udziału wartości danego zakresu wyłączanego z umowy wynikającej z
kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jego wartości określonej przez Wykonawcę w wykazie
scalonych elementów (etapów) prac (załącznik Nr 7 do niniejszej umowy) i/lub harmonogramie
rzeczowo – finansowym (załączniki Nr 6 i 6a do niniejszej umowy), - ad pkt 3) – zmiana pierwotnie
przyjętej technologii wykonania robót w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy,
stosownie do zaistniałych okoliczności, z ewentualną zmianą wynagrodzenia (zmniejszeniem bądź
zwiększeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała wpływ na
koszty realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do dalszych wyjaśnień ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia,
przy czym: a) w przypadku zmiany technologii, której wartość została określona w wykazie
scalonych elementów (etapów) prac (załącznik Nr 7 do niniejszej umowy) i/lub harmonogramie
rzeczowo – finansowym (załączniki Nr 6 i 6a do niniejszej umowy), następuje zmniejszenie
wynagrodzenia określonego w umowie za zmienianą/zaniechaną technologię w kwocie wynikającej
z wykazu scalonych elementów (etapów) prac (załącznik Nr 7 do niniejszej umowy) i/lub
harmonogramu rzeczowo – finansowego (załączniki Nr 6 i 6a do niniejszej umowy), b) w
przypadku zmiany technologii, której wartość nie została wprost określona w wykazie scalonych
elementów (etapów) prac (załącznik Nr 7 do niniejszej umowy) i/lub harmonogramie rzeczowo –
finansowym (załączniki Nr 6 i 6a do niniejszej umowy), obliczenie wysokości wynagrodzenia za
zmienianą/zaniechaną technologię nastąpi na podstawie kosztorysów inwestorskich, wykazu
scalonych elementów (etapów) prac (załącznik Nr 7 do niniejszej umowy) i/lub harmonogramu
rzeczowo – finansowego (załączniki Nr 6 i 6a do niniejszej umowy), z zachowaniem procentowego
udziału wartości zmienianej/zaniechanej technologii wynikającej kosztorysu inwestorskiego w
stosunku do jej wartości określonej przez Wykonawcę w wykazie scalonych elementów (etapów)
prac (załącznik Nr 7 do niniejszej umowy) i/lub harmonogramie rzeczowo – finansowym (załącznik
Nr 6 i 6a do niniejszej umowy), c) wartość nowej/zamiennej/wprowadzanej technologii zostanie
określona na podstawie kosztorysów ofertowych przygotowanych przez Wykonawcę i
zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te wykonane będą na podstawie następujących
założeń: • nośniki cenotwórcze, tj. - stawki roboczogodziny – dla miasta Lublina(R), - ceny
jednostkowe materiałów (M), - wskaźnik kosztów zakupów (Kz), - cena najmu sprzętu (S), -
wskaźnik kosztów pośrednich (Kp) - wskaźnik zysku (Z) zostaną przyjęte w oparciu o średnie
stawki wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym następuje
zmiana umowy; • podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w
odpowiednich pozycjach Katalogów Nakładów Rzeczowych. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego; • w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej zmiany na podstawie zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie), brakujące ceny: - materiałów (M) zostaną przyjęte jako ceny fabryczne ich producentów lub dostawców lub dystrybutorów zatwierdzone przez Zamawiającego - sprzętu (S) zostaną przyjęte wg cen rynkowych zatwierdzonych przez Zamawiającego. d) ostateczne określenie wartości rozliczenia wygrodzenia w zakresie zmiany technologii z ewentualną jego zmianą (zmniejszeniem bądź zwiększeniem), nastąpi po porównaniu wartości technologii zmienianej/zaniechanej z wartością technologii nowej/zamiennej/wprowadzanej. - ad pkt. 4) - zamiana na inne materiały budowlane, urządzenia posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, z ewentualną zmianą wynagrodzenia (zmniejszeniem bądź
zwiększeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała wpływ na
koszty realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do dalszych wyjaśnień ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia,
przy czym: a) w przypadku zmiany materiałów budowlanych i/lub urządzeń, których wartość została określona w wykazie scalonych elementów (etapów) prac (załącznik Nr 7 do niniejszej
umowy) i/lub harmonogramie rzeczowo – finansowym (załączniki Nr 6 i 6a do niniejszej umowy),
następuje zmniejszenie wynagrodzenia określonego w umowie za zmieniane/zaniechane materiały budowlane i/lub urządzenia w kwocie wynikającej z wykazu scalonych elementów (etapów) prac (załącznik Nr 7 do niniejszej umowy) i/lub harmonogramu rzeczowo - finansowego (załączniki Nr
6 i 6a do niniejszej umowy), b) w przypadku zmiany materiałów budowlanych i/lub urządzeń których wartość nie została wprost określona w wykazie scalonych elementów (etapów) prac (załącznik Nr 7 do niniejszej umowy) i/lub harmonogramie rzeczowo – finansowym (załączniki Nr 6 i 6a do niniejszej umowy), obliczenie wysokości wynagrodzenia za zmieniane/zaniechane
materiały budowlane i/lub urządzenia nastąpi na podstawie kosztorysów inwestorskich, wykazu
scalonych elementów (etapów) prac (załącznik Nr 7 do niniejszej umowy) i/lub harmonogramu
rzeczowo – finansowego (załącznik Nr 6 i 6a do niniejszej umowy), z zachowaniem procentowego
udziału wartości zmienianych/zaniechanych materiałów budowlanych i/lub urządzeń wynikającej
kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jej wartości określonej przez Wykonawcę w wykazie
scalonych elementów (etapów) prac (załącznik Nr 7 do niniejszej umowy) i/lub harmonogramie
rzeczowo – finansowym (załącznik Nr 6 i 6a do niniejszej umowy), c) wartość
nowych/zamiennych/wprowadzanych materiałów i/lub urządzeń zostanie określona na podstawie
kosztorysów ofertowych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez
Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą na podstawie następujących założeń: • nośniki
cenotwórcze, tj. - stawki roboczogodziny – dla miasta Lublina(R), - ceny jednostkowe materiałów
(M), - wskaźnik kosztów zakupów (Kz), - cena najmu sprzętu (S), - wskaźnik kosztów pośrednich
(Kp) - wskaźnik zysku (Z) zostaną przyjęte w oparciu o średnie stawki wydawnictwa
SEKOCENBUD w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym następuje zmiana umowy; •
podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich pozycjach
Katalogów Nakładów Rzeczowych. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach
zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego; • w przypadku gdy nie będzie możliwe
rozliczenie danej roboty na podstawie zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie), brakujące ceny: -
materiałów (M) zostaną przyjęte jako ceny fabryczne ich producentów lub dostawców lub
dystrybutorów zatwierdzone przez Zamawiającego - sprzętu (S) zostaną przyjęte wg cen
rynkowych zatwierdzonych przez Zamawiającego. d) ostateczne określenie wartości rozliczenia
wygrodzenia w zakresie zmiany materiałów i/lub urządzeń z ewentualną jego zmianą
(zmniejszeniem bądź zwiększeniem), nastąpi po porównaniu wartości materiałów i/lub urządzeń
zmienianych/zaniechanych z wartością materiałów i/lub urządzeń
nowych/zamiennych/wprowadzanych. - ad pkt. 5) – zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
lit. a) – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu publicznego, lit. b) - o okres
działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, lit. c) - o okres
niezbędny na pozyskanie uzgodnień, sprawdzeń, i warunków do projektowania koniecznych do
wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, lit. d) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, lit. e) – o okres występowania przerwy lub przerw w dostawie prądu,
wody lub innych niezbędnych mediów, trwających łącznie ponad 7 dni, lit. f) - o okres
proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, lit. g) – o okres wydłużenia terminów dostaw
materiałów/urządzeń, lit. h) – o okres niezbędny na uzgodnienia i wprowadzenie zmian przez
projektanta w dokumentacji projektowej oraz okres niezbędny do wykonania robót będących
konsekwencją wprowadzonych zmian projektowych, lit. i) – o okres niezbędny do uzyskania
wymaganych decyzji bądź uzgodnień, lit. j) – o okres wynikający ze zmian w planie finansowym
Zamawiającego (budżecie miasta), lit. k) – o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i
ekspertyz, lit. l) - o okres niezbędny na wykonanie prac lub badań archeologicznych i/lub
saperskich, lit. m) – o okres niezbędny na wykonanie prac/robót powiązanych z przedmiotem
niniejszej umowy (realizowanych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrębnej umowy),
lit. n) – o niezbędny czas, stosownie do zaistniałych okoliczności, lit. o) o najdłuższy okres czasu
przez jaki okoliczności te wystąpiły. - ad pkt. 6) – zmiana treści wykazu scalonych elementów (etapów) prac dla etapu robót budowlanych (załącznik Nr 7 do niniejszej umowy): lit. a) - z jednoczesną zmianą (zmniejszeniem) wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych w ad pkt 1 i 2, lit. b) - z jednoczesną zmianą wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych w ad pkt 8, lit. c) – w zakresie niezbędnym z uwagi na technologię wykonania robót i/lub rozliczenie robót i/lub z uwagi na potrzebę usprawnienia procesu wykonania robót i/lub odbioru robót, - ad pkt. 7) – zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowych na realizację całości zamówienia (załączniki Nr 6 do niniejszej umowy) i/lub harmonogramu rzeczowo – finansowego na realizację robót
budowlanych (załączniki Nr 6a do niniejszej umowy): lit. a) - stosownie do zmiany (zmniejszenia)
wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych w ad pkt 1 i 2, lit. b) - w zakresie
uzasadnionym zaistniałymi okolicznościami, lit. c) - stosownie do zmiany wynagrodzenia jako
konsekwencja działań określonych w ad pkt 8, lit. d) - w zakresie wynikającym ze zmian w planie
finansowym Zamawiającego (budżecie miasta) lub zmian wynikłych po opracowaniu kosztorysów
inwestorskich lub zmian w potrzebach Zamawiającego w zakresie uzasadnionego interesu
publicznego, lit. e) - w zakresie niezbędnym z uwagi na technologię wykonania robót i/lub
rozliczenie prac/robót i/lub z uwagi na potrzebę usprawnienia procesu wykonania prac/robót i/lub
odbioru prac/robót, i/lub w zakresie niezbędnym wynikającym ze zmiany kolejności realizacji robót
i/lub zmiany cząstkowych terminów wykonania poszczególnych prac/robót, i/lub w zakresie w
jakim jest konsekwencją zmiany wykazu scalonych elementów (etapów) prac dla etapu robót
budowlanych (załącznik Nr 7 do niniejszej umowy), - ad pkt. 8) – zmiana wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy: lit. a) - zmiana wysokości wynagrodzenia będzie odnosić
się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejszą umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i
usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towarów i usług; wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a stawka i kwota podatku
VAT oraz wartość wynagrodzenia brutto ulegną zmianie odpowiednio do nowych przepisów;
wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, winien zawierać pełne
uzasadnienie obejmujące wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie powinno ulec
zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów
wykonania zamówienia uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
lit. b) - zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania
umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników/usługobiorców świadczących roboty do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty wzrostu minimalnej stawki godzinowej; kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników/usługobiorców świadczących
roboty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni roboty bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy; do wniosku o
dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty,
z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania niniejszej
umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
świadczących roboty, wraz z określeniem zakresu (wielkości etatu/ ilości godzin), w jakim wykonują oni roboty bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi, lit. c) - zmiana wysokości wynagrodzenia będzie
obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem
w życie przepisów dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą
zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku ze zmianą przepisów w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; kwota wynagrodzenia odpowiadająca
zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do pracowników świadczących roboty
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy; wniosek o dokonanie zmiany
wysokości wynagrodzenia winien zawierać uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstawy prawnej
oraz dokładne wyliczenie wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności
Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia
wynagrodzenia, a wpływem zmian zasad, o których wyżej mowa na kalkulację wynagrodzenia;
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie
zmiany te mają wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie
wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących roboty, wraz z kwotami
składek uiszczanych do ZUS / KRUS w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem
zakresu (wielkości etatu/ilości godzin), w jakim wykonują oni roboty bezpośrednio związane z
realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi, lit. d) -
zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez
Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów dokonujących zmian w zakresie zasad
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z dokonywaniem wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do pracowników świadczących roboty objęte niniejszą umową; kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do pracowników świadczących roboty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym; wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia winien zawierać uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstawy prawnej oraz dokładne wyliczenie wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmian zasad, o których wyżej mowa na kalkulację wynagrodzenia; Wykonawca zobowiązany jest na
żądanie Zamawiającego dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy, lit. e) – zmiana wysokości wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych odpowiednio w ad pkt 3 i 4, o różnicę wartości robót
zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót i/lub materiałów budowlanych, urządzeń, ustaloną przez Strony, - ad pkt 9) zmiana zakresu zamówienia powierzonego Podwykonawcom lub zmiana Podwykonawcy - na warunkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz w niniejszej umowie.
W ogłoszeniu powinno być:
Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym
gdy wykonanie tego zakresu nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Stron
umowy, 2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku
zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1, 3) zmiana
pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót w stosunku do założeń zawartych w wykonanej w
ramach przedmiotu umowy dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych, na podstawie której realizowana jest umowa: - w
przypadku ujawnienia lokalnych zmian warunków geologicznych podłoża, - w przypadku, gdy
zmiana podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowy lub zwiększeniem bezpieczeństwa na
budowie czy polepszeniem warunków eksploatacji, - gdy wykonanie w technologii wskazanej w
wykonanej dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych albo złożonej ofercie stanie się niemożliwe, - gdy zmiana wynika z błędów w
wykonanej dokumentacji projektowej, - w przypadku pojawienia się na rynku technologii nowszej
generacji albo technologii bardziej funkcjonalnej i korzystniejszej pod względem użytkowania,
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji robót lub zmniejszenie kosztów eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, - w przypadku konieczności zrealizowania robót przy
zastosowaniu innego rozwiązania technologicznego, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianego wcześniej rozwiązania groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy; 4) zmiana materiałów budowlanych, urządzeń, gdy wykorzystanie
materiałów budowlanych, urządzeń wskazanych w wykonanej w ramach przedmiotu
umowy dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych albo złożonej ofercie: - stanie się niemożliwe (w szczególności: niedostępność na
rynku lub wycofanie z rynku lub zastąpienie innymi lub błędy w wykonanej dokumentacji
projektowej), - podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiększeniem
bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa, - w przypadku pojawienia się na rynku
materiałów, urządzeń nowszej generacji albo bardziej funkcjonalnych i korzystniejszych pod względem użytkowania, pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji bądź zwiększenie
funkcjonalności wykonanego przedmiotu umowy, - w przypadku konieczności zrealizowania robót
przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych (materiałów budowlanych, urządzeń), w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych wcześniej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy; 5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:
a) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym, b) działania
siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie prac/robót w określonym pierwotnie terminie, c)
wystąpienia niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień, sprawdzeń i
warunków do projektowania od dysponentów mediów, ZUDP i innych właściwych organów czy
instytucji, bądź przedłużania się pozyskiwania wszelkich decyzji, opinii, ekspertyz czy badań
niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień i decyzji o pozwoleniu na budowę, d)
zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót
zgodnie z przyjętą technologią i wymogami opisanymi w wykonanej w ramach przedmiotu umowy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciągiem (raportem) z zapisów
danych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, e) przerwy lub przerw w
dostawie prądu, wody lub innych niezbędnych mediów, trwających łącznie ponad 7 dni, f)
konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie leży w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie będzie możliwe z
przyczyn niezależnych od Stron umowy, g) wydłużenia terminów dostaw
materiałów/urządzeń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, h) błędów w wykonanej w ramach
przedmiotu umowy dokumentacji projektowej skutkujących wstrzymaniem robót w celu
uzgodnienia i wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, i) konieczności uzyskania decyzji
lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, j) konieczności zmiany finansowania,
k) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, l) konieczności prowadzenia prac lub
badań archeologicznych i/lub saperskich, skutkujących wstrzymaniem robót objętych
umową, m) realizacji prac/robót powiązanych z przedmiotem umowy realizowanych na
podstawie aneksu do umowy lub na podstawie odrębnej umowy, wymuszających
konieczność koordynacji tych prac/robót z pracami/robotami realizowanymi na podstawie
umowy i uwzględnienia wzajemnych powiązań, n) na skutek zaistnienia którejkolwiek z
okoliczności wskazanej w pkt. 3 lub 4, o) przekroczenia terminów określonych w § 5 umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 6) zmiana treści wykazu scalonych elementów (etapów) prac dla etapu robót budowlanych w
przypadku: a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa
w pkt. 1, odpowiednio do pkt. 2, b) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w razie zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt. 8, c) konieczności rozbicia
(uszczegółowienia) poszczególnych pozycji elementów wykazu na podpozycje, jeżeli zmiana taka podyktowana jest względami technologii wykonania robót i/lub rozliczenia robót i/lub jest
niezbędna z uwagi na potrzebę usprawnienia procesu wykonania i/lub odbioru robót, 7) zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego: na realizację całości zamówienia i/lub harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych: a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1 i odpowiednio do pkt. 2, b) na skutek zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt. 3, 4 lub 5, c) w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w razie zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt. 8, d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiającego (budżecie miasta) lub zmian wynikłych po wykonaniu kosztorysów inwestorskich lub zmian w potrzebach Zamawiającego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego, e) w przypadku konieczności rozbicia
(uszczegółowienia) poszczególnych pozycji harmonogramów na pod pozycje i/lub zmiany terminów pośrednich, jeżeli zmiana taka podyktowana jest względami technologii wykonania robót
i/lub rozliczenia prac/robót i/lub jest niezbędna z uwagi na potrzebę usprawnienia procesu
wykonania i/lub odbioru prac/robót i/lub wynika ze zmiany kolejności realizacji prac/robót i/lub
zmiany cząstkowych terminów wykonania poszczególnych prac/robót, i/lub jest konsekwencją zmiany wykazu scalonych elementów (etapów) prac dla etapu robót budowlanych 8) zmiana
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych e) pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót i/lub materiałów budowlanych, urządzeń w razie
zaistnienia sytuacji, o której mowa odpowiednio w pkt. 3 lub 4, - jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 9. zmiana zakresu zamówienia
powierzonego Podwykonawcom lub zmiana Podwykonawcy 2. 2. Zmiany umowy przewidziane w
ust. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach: - ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu
umowy w granicach uzasadnionego interesu publicznego lub stosownie do okoliczności
powodujących, że wykonanie danego zakresu nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od stron
umowy, z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia ustalonym na podstawie wykazu
scalonych elementów (etapów) prac dla etapu robót budowlanych, rzeczowo - finansowego harmonogramu na realizację całości zamówienia i harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych oraz ewentualną zmianą terminu realizacji przedmiotu
umowy, - ad pkt. 2) – zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy określonego kwotą ryczałtową w §
9 ust. 1 i 2 umowy, odpowiednio do wartości zmniejszonego zakresu zamówienia (zaniechanych
prac/ robót) obliczonej na podstawie wykazu scalonych elementów (etapów) prac dla etapu robót
budowlanych , harmonogramu rzeczowo – finansowego: na realizację całości zamówienia i harmonogramu rzeczowo finansowego na realizację robót budowlanych , przy czym: a)
w przypadku zmniejszenia zakresu umowy o element robót określony w wykazie scalonych
elementów (etapów) prac i/lub harmonogramie rzeczowo – finansowym, wynagrodzenie za zakres robót
zaniechanych zostanie odliczone od wynagrodzenia określonego w umowie w kwocie wynikającej
z wykazu scalonych elementów (etapów) prac i/lub harmonogramu rzeczowo – finansowego , b) w przypadku zmniejszenia zakresu umowy o element robót, który nie został wprost określony w
wykazie scalonych elementów (etapów) prac i/lub harmonogramie rzeczowo – finansowym , obliczenie
wynagrodzenia za zakres robót zaniechanych nastąpi na podstawie kosztorysów inwestorskich,
wykazu scalonych elementów (etapów) prac i/lub harmonogramu rzeczowo – finansowego , z
zachowaniem procentowego udziału wartości danego zakresu wyłączanego z umowy wynikającej z
kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jego wartości określonej przez Wykonawcę w wykazie
scalonych elementów (etapów) prac i/lub harmonogramie rzeczowo – finansowym , - ad pkt 3) – zmiana pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniałych okoliczności, z ewentualną zmianą wynagrodzenia (zmniejszeniem bądź zwiększeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do dalszych wyjaśnień ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia, przy czym: a) w przypadku zmiany technologii, której wartość została określona w wykazie scalonych elementów (etapów) prac i/lub harmonogramie rzeczowo – finansowym, następuje zmniejszenie wynagrodzenia określonego w umowie za zmienianą/zaniechaną technologię w kwocie wynikającej z wykazu scalonych elementów (etapów) prac i/lub
harmonogramu rzeczowo – finansowego , b) w przypadku zmiany technologii, której wartość nie została wprost określona w wykazie scalonych elementów (etapów) prac i/lub harmonogramie rzeczowo – finansowym , obliczenie wysokości wynagrodzenia za zmienianą/zaniechaną technologię nastąpi na podstawie kosztorysów inwestorskich, wykazu scalonych elementów (etapów) prac i/lub harmonogramu rzeczowo – finansowego, z zachowaniem procentowego
udziału wartości zmienianej/zaniechanej technologii wynikającej kosztorysu inwestorskiego w
stosunku do jej wartości określonej przez Wykonawcę w wykazie scalonych elementów (etapów)
prac i/lub harmonogramie rzeczowo – finansowym , c) wartość nowej/zamiennej/wprowadzanej technologii zostanie określona na podstawie kosztorysów ofertowych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te wykonane będą na podstawie następujących
założeń: • nośniki cenotwórcze, tj. - stawki roboczogodziny – dla miasta Lublina(R), - ceny
jednostkowe materiałów (M), - wskaźnik kosztów zakupów (Kz), - cena najmu sprzętu (S), -
wskaźnik kosztów pośrednich (Kp) - wskaźnik zysku (Z) zostaną przyjęte w oparciu o średnie
stawki wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym następuje
zmiana umowy; • podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w
odpowiednich pozycjach Katalogów Nakładów Rzeczowych. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego; • w przypadku gdy nie
będzie możliwe rozliczenie danej zmiany na podstawie zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie),
brakujące ceny: - materiałów (M) zostaną przyjęte jako ceny fabryczne ich producentów lub
dostawców lub dystrybutorów zatwierdzone przez Zamawiającego - sprzętu (S) zostaną przyjęte wg
cen rynkowych zatwierdzonych przez Zamawiającego. d) ostateczne określenie wartości rozliczenia
wygrodzenia w zakresie zmiany technologii z ewentualną jego zmianą (zmniejszeniem bądź
zwiększeniem), nastąpi po porównaniu wartości technologii zmienianej/zaniechanej z wartością
technologii nowej/zamiennej/wprowadzanej. - ad pkt. 4) - zamiana na inne materiały budowlane,
urządzenia posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te,
które stanowiły podstawę wyboru oferty, z ewentualną zmianą wynagrodzenia (zmniejszeniem bądź
zwiększeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała wpływ na
koszty realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do
dalszych wyjaśnień ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia,
przy czym: a) w przypadku zmiany materiałów budowlanych i/lub urządzeń, których wartość
została określona w wykazie scalonych elementów (etapów) prac i/lub harmonogramie rzeczowo – finansowym, następuje zmniejszenie wynagrodzenia określonego w umowie za zmieniane/zaniechane materiały budowlane i/lub urządzenia w kwocie wynikającej z wykazu scalonych elementów (etapów) prac i/lub harmonogramu rzeczowo - finansowego b) w przypadku zmiany materiałów budowlanych i/lub urządzeń których wartość nie została wprost określona w wykazie scalonych elementów (etapów) prac i/lub harmonogramie rzeczowo – finansowym , obliczenie wysokości wynagrodzenia za zmieniane/zaniechane materiały budowlane i/lub urządzenia nastąpi na podstawie kosztorysów inwestorskich, wykazu scalonych elementów (etapów) prac i/lub harmonogramu
rzeczowo – finansowego , z zachowaniem procentowego
udziału wartości zmienianych/zaniechanych materiałów budowlanych i/lub urządzeń wynikającej
kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jej wartości określonej przez Wykonawcę w wykazie
scalonych elementów (etapów) prac i/lub harmonogramie
rzeczowo – finansowym , c) wartość nowych/zamiennych/wprowadzanych materiałów i/lub urządzeń zostanie określona na podstawie kosztorysów ofertowych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą na podstawie następujących założeń: • nośniki cenotwórcze, tj. - stawki roboczogodziny – dla miasta Lublina(R), - ceny jednostkowe materiałów (M), - wskaźnik kosztów zakupów (Kz), - cena najmu sprzętu (S), - wskaźnik kosztów pośrednich (Kp) - wskaźnik zysku (Z) zostaną przyjęte w oparciu o średnie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym następuje zmiana umowy; •
podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich pozycjach
Katalogów Nakładów Rzeczowych. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach
zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego; • w przypadku gdy nie będzie możliwe
rozliczenie danej roboty na podstawie zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie), brakujące ceny: -
materiałów (M) zostaną przyjęte jako ceny fabryczne ich producentów lub dostawców lub
dystrybutorów zatwierdzone przez Zamawiającego - sprzętu (S) zostaną przyjęte wg cen
rynkowych zatwierdzonych przez Zamawiającego. d) ostateczne określenie wartości rozliczenia
wygrodzenia w zakresie zmiany materiałów i/lub urządzeń z ewentualną jego zmianą
(zmniejszeniem bądź zwiększeniem), nastąpi po porównaniu wartości materiałów i/lub urządzeń
zmienianych/zaniechanych z wartością materiałów i/lub urządzeń nowych/zamiennych/wprowadzanych. - ad pkt. 5) – zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: lit. a) – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu publicznego, lit. b) - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, lit. c) - o okres niezbędny na pozyskanie uzgodnień, sprawdzeń, i warunków do projektowania koniecznych do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, lit. d) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, lit. e) – o okres występowania przerwy lub przerw w dostawie prądu, wody lub innych niezbędnych mediów, trwających łącznie ponad 7 dni, lit. f) - o okres
proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, lit. g) – o okres wydłużenia terminów dostaw
materiałów/urządzeń, lit. h) – o okres niezbędny na uzgodnienia i wprowadzenie zmian przez
projektanta w dokumentacji projektowej oraz okres niezbędny do wykonania robót będących
konsekwencją wprowadzonych zmian projektowych, lit. i) – o okres niezbędny do uzyskania
wymaganych decyzji bądź uzgodnień, lit. j) – o okres wynikający ze zmian w planie finansowym
Zamawiającego (budżecie miasta), lit. k) – o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i
ekspertyz, lit. l) - o okres niezbędny na wykonanie prac lub badań archeologicznych i/lub
saperskich, lit. m) – o okres niezbędny na wykonanie prac/robót powiązanych z przedmiotem
umowy (realizowanych na podstawie aneksu do umowy lub odrębnej umowy),
lit. n) – o niezbędny czas, stosownie do zaistniałych okoliczności, lit. o) o najdłuższy okres czasu przez jaki okoliczności te wystąpiły. - ad pkt. 6) – zmiana treści wykazu scalonych elementów (etapów) prac dla etapu robót budowlanych: lit. a) - z
jednoczesną zmianą (zmniejszeniem) wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych w ad
pkt 1 i 2, lit. b) - z jednoczesną zmianą wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych w
ad pkt 8, lit. c) – w zakresie niezbędnym z uwagi na technologię wykonania robót i/lub rozliczenie robót i/lub z uwagi na potrzebę usprawnienia procesu wykonania robót i/lub odbioru robót, - ad pkt. 7) – zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowych na realizację całości zamówienia i/lub harmonogramu rzeczowo – finansowego na realizację robót
budowlanych : lit. a) - stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych w ad pkt 1 i 2, lit. b) - w zakresie uzasadnionym zaistniałymi okolicznościami, lit. c) - stosownie do zmiany wynagrodzenia jako
konsekwencja działań określonych w ad pkt 8, lit. d) - w zakresie wynikającym ze zmian w planie
finansowym Zamawiającego (budżecie miasta) lub zmian wynikłych po opracowaniu kosztorysów
inwestorskich lub zmian w potrzebach Zamawiającego w zakresie uzasadnionego interesu
publicznego, lit. e) - w zakresie niezbędnym z uwagi na technologię wykonania robót i/lub
rozliczenie prac/robót i/lub z uwagi na potrzebę usprawnienia procesu wykonania prac/robót i/lub
odbioru prac/robót, i/lub w zakresie niezbędnym wynikającym ze zmiany kolejności realizacji robót
i/lub zmiany cząstkowych terminów wykonania poszczególnych prac/robót, i/lub w zakresie w
jakim jest konsekwencją zmiany wykazu scalonych elementów (etapów) prac dla etapu robót
budowlanych , - ad pkt. 8) – zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy: lit. a) - zmiana wysokości wynagrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejszą umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług; wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a stawka i kwota podatku VAT oraz wartość wynagrodzenia brutto ulegną zmianie odpowiednio do nowych przepisów; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, winien zawierać pełne uzasadnienie obejmujące wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania zamówienia uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
lit. b) - zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania
umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów zmieniających wysokość
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej;
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy
w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników/usługobiorców świadczących
roboty do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do
wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich
obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty
wzrostu minimalnej stawki godzinowej; kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy
będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników/usługobiorców świadczących
roboty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują
oni roboty bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy; do wniosku o
dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty,
z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania
umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
świadczących roboty, wraz z określeniem zakresu (wielkości etatu/ ilości godzin), w jakim wykonują oni roboty bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi, lit. c) - zmiana wysokości wynagrodzenia będzie
obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której
nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem
w życie przepisów dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą
zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku ze zmianą przepisów w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; kwota wynagrodzenia odpowiadająca
zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do pracowników świadczących roboty
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy; wniosek o dokonanie zmiany
wysokości wynagrodzenia winien zawierać uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstawy prawnej
oraz dokładne wyliczenie wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności
Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia
wynagrodzenia, a wpływem zmian zasad, o których wyżej mowa na kalkulację wynagrodzenia;
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie
zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy tj. pisemne zestawienie
wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących roboty, wraz z kwotami
składek uiszczanych do ZUS / KRUS w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem
zakresu (wielkości etatu/ilości godzin), w jakim wykonują oni roboty bezpośrednio związane z
realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi, lit. d) -
zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez
Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów dokonujących zmian w zakresie zasad
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
związku z dokonywaniem wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do
pracowników świadczących roboty objęte niniejszą umową; kwota odpowiadająca zmianie kosztu
Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do pracowników świadczących roboty, o których mowa
w zdaniu poprzedzającym; wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia winien
zawierać uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstawy prawnej oraz dokładne wyliczenie
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest
wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmian
zasad, o których wyżej mowa na kalkulację wynagrodzenia; Wykonawca zobowiązany jest na
żądanie Zamawiającego dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany
te mają wpływ na koszty wykonania umowy, lit. e) – zmiana wysokości wynagrodzenia
jako konsekwencja działań określonych odpowiednio w ad pkt 3 i 4, o różnicę wartości robót
zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót i/lub materiałów
budowlanych, urządzeń, ustaloną przez Strony, - ad pkt 9) zmiana zakresu zamówienia
powierzonego Podwykonawcom lub zmiana Podwykonawcy - na warunkach określonych w
ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz w umowie.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-09, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-23, godzina: 11:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540180507-N-2020 z dnia: 2020-09-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-09, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-10-07, godzina: 11:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540191656-N-2020 z dnia: 2020-10-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-09-09, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-10-16, godzina: 11:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540200112-N-2020 z dnia: 2020-10-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-09, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-10-23, godzina: 11:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540206343-N-2020 z dnia: 2020-10-21
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-09-09, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-10-30, godzina: 11:00,
branża Budowlana - obiekty, Projektowanie
podbranża obiekty użyteczności publicznej, projekt budowlany
kody CPV 9331100, 45000000, 45100000, 45110000, 45112710, 45211200, 45214200, 45214210, 45223200, 45230000, 45231000, 45231300, 45233000, 45233120, 45233200, 45233222, 45300000, 45310000, 45316110, 45330000, 45331100, 45331200, 45332200, 45332300, 45333000, 45400000, 71000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się