Przetarg 7245769 - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z...

   
Analizuj Zamówienie 7245769 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-20
przedmiot ogłoszenia
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „W
ykonanie buspasów wzdłuż Al. Żołnierzy Wyklętych i ul. Słowackiego w Gdańsku”.
Numer referencyjny: I/PN/225/2019/KW

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie buspasów wzdłuż Al. Żołnierzy Wyklętych i ul. Słowackiego w Gdańsku”.
2. Zakres opracowania przedmiotu zamówienia obejmuje 2 odcinki:

ODCINEK I:
- od przystanku autobusowego „Słowackiego – Działki” do skrzyżowania ulic Słowackiego -Potokowa - jezdnia w kierunku Gdańsk Wrzeszcz.

ODCINEK II:
- od skrzyżowania al. Żołnierzy Wyklętych - ul. Chrzanowskiego do ul. Góralskiej – jezdnia w kierunku Portu Lotniczego (łącznie z rondem).

Dla każdego z odcinków należy wykonać osobne opracowanie (projekty budowlane, wykonawcze, przedmiary, kosztorysy).

Należy zaprojektować przebudowę ul. Słowackiego, AL. Żołnierzy Wyklętych w celu wyodrębnienia buspasów wzdłuż tych ulic.

Koncepcja wykona przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni dotycząca utworzenia buspasa w ciągu ul. Słowackiego i Al. Żołnierzy Wyklętych stanowi załącznik nr 1 do OPZ, jest tylko materiałem poglądowym, pomocniczym.

Projekt należy dowiązać do projektu „Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Potokowej na odcinku od PKM Bertowo do ul. Słowackiego w Gdańsku”. Projekt zostanie przekazanemu wybranemu Wykonawcy w dniu podpisania umowy pomiędzy stronami.

3. Zakres prac projektowych obejmuje sporządzenie:
a) aktualnej mapy zasadniczej do celów projektowych wraz z ewentualną aktualizacją,
b) dokumentacji geotechnicznej badań podłoża gruntowego,
c) inwentaryzację terenu i zieleni (określającej zakres ewentualnych wycinek, przycinek, przesadzeń, nasadzeń)
d) projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierającego uzupełnienia istotne dla wykonawstwa robót budowlanych,
e) projektów wykonawczych branżowych,
f) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
g) przedmiaru robót,
h) kosztorysu inwestorskiego,
i) projektu organizacji ruchu.
branża Projektowanie
podbranża projekt drogowy, nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71248000, 71320000, 71355000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się