Przetarg 7476829 - ”Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej,...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7476829 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-12
przedmiot ogłoszenia
”Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Modlnica dz. nr
518/4, ul. Wierzbowa, ul. Bukowa oraz drogi bez nazwy dz. nr 785 na terenie Gminy Wielka Wieś wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, decyzji i zezwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji.”
Numer referencyjny: ZP.271.11.2020

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

1.Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn: ”Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Modlnica dz. nr 518/4, ul. Wierzbowa, ul. Bukowa oraz drogi bez nazwy dz. nr 785 na terenie Gminy Wielka Wieś wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, decyzji i zezwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji.”

2.Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych polskim prawem zgód i zezwoleń oraz uzgodnień niezbędnych do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modlnica dz. nr 518/4 ul. Wierzbowa, ul. Bukowa oraz drogi bez nazwy dz. nr 785 na terenie Gminy Wielka Wieś” w tym uzyskanie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej tzw. ZRID w ramach Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych”

3. Przebudowa dróg planowana jest w zakresie: doprowadzenia ich do normatywnych parametrów drogi publicznej wraz z wykonaniem ciągu pieszo rowerowego i oświetlenia ulicznego oraz urządzeń technicznych, które są związane z zabezpieczeniem i prowadzeniem ruchu wraz z niezbędną przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu przebiegających w pasie rozpatrywanych dróg.
Materiałem pomocniczym do projektowania będzie dokumentacja koncepcyjna przebudowy przedmiotowych dróg gminnych wykonana w roku 2017 przez VIVALO Sp. z.o.o ul. J.P. Woronicza 78/13, 02 - 640 Warszawa w ramach zadania związanego z ówczesnymi pracami Gminy nad układem komunikacyjnym dla strefy aktywności gospodarczej SAG Modlnica 1 - dokumentacja stanowi załącznik nr 8 do opisu przedmiotu zamówienia.

4.Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia obejmie: opracowanie projektu
Budowlano - wykonawczego wraz z prawomocną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej ZRID; składać się będzie w szczególności z następujących elementów :

a/ mapa do celów projektowych – 1 szt.
b/ opracowany projekt podziału nieruchomości wraz z operatem (opracowanie mapy z zaznaczonym projektowanym podziałem nieruchomości wraz z podaniem współrzędnych punktów) – 4 szt.,
c/ operatu wodnoprawnego – 4 szt.,
d/ prawomocnej decyzja pozwolenia wodno-prawnego w oryginale – 1 szt.
e/ opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego – 4 szt.
f/ projektu budowlano – wykonawczego – 5 szt., w tym :
- projekt wykonawczy branża drogowa,
- projekt wykonawczy budowa kanalizacji deszczowej (w tym urządzenia oczyszczające),
- projekt wykonawczy budowa/przebudowa oświetlenia ulicznego,
- projekty wykonawcze przebudowy (zabezpieczenia) urządzeń obcych (gaz, woda, kanalizacja sanitarna, teletechnika, energetyka, itp.),
- projekt budowy kanału technologicznego (w przypadku konieczności),
- projekty wykonawczy rozbiórki obiektów kubaturowych (w przypadku konieczności),
g/wszelkich niezbędnych warunków, zgód, pozwoleń, decyzji, opinii i uzgodnień niezbędnych
do wykonania zadania w oryginałach – 1 szt.
h/ kosztorys inwestorski z rozbiciem na poszczególne branże – 4 szt.,
i/ przedmiary robót z rozbiciem na poszczególne branże– 4 szt.,
j/ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – 4 szt.
k/ projekt organizacji ruchu na czas robót – 4 szt.
l/ projekt organizacji ruchu docelowy – 4 szt.
ł/ projekt wycinki drzew i krzewów – 4 szt.
m/ prawomocną decyzję ZRiD w oryginale – 1 szt.
n/ wersja elektroniczna projektu, kosztorysu, przedmiaru, STWiOR i organizacji ruchu na płycie CD - 4 szt.

5. Dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującym ustawodawstwem w szczególności z :
1/ Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.).
2/ Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. 2018 poz. 2068).
3/ Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (teks jednolity : Dz.U. 2018 poz. 2268).
4/ Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity : Dz.U. 2018 poz. 1474).
5/ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 Nr 220 poz. 2181 z póź. zm.).
6/ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729 z póź. zm.).
7/Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.).
8/Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1129 ze zm.).
9/Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1389 ze zm.).
10/ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2012 poz. 462 ze zm.).
11/ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 ze zm.).

6. W cenie oferty, należy ująć wszelkie koszty niezbędne przy wykonaniu przedmiotu umowy w szczególności koszty : opracowania mapy do celów projektowych, koszty wykonania badań geologicznych, koszt ewentualnego operatu i pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych z przebudowywanych dróg oraz koszty związane z dokonaniem wszelkich uzgodnień niezbędnych do zrealizowania zamówienia w tym podziałów nieruchomości wraz z operatami dla działek przyległych do planowanej inwestycji; wszelkie koszty związane z dokonaniem uzgodnień niezbędnych do uzyskania dokumentacji na podstawie której będzie możliwa realizacja obiektu.

7. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być dokonana w stopniu i złożoności odpowiadającej aktualnie obowiązującym przepisom prawa, w szczególności prawa budowlanego, drogowego i prawa zamówień publicznych (bez użycia nazw własnych, wskazań na określony produkt, czy producenta itp. przy opisach przedmiotu zamówienia), niezbędnym do przygotowania postępowań przetargowych dotyczących przyszłej realizacji projektu.

8. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do :
a) przekazania do Zamawiającego do 3 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji ZRiD, oraz wszelkich pozyskanych warunków, zgód, pozwoleń, decyzji, opinii i uzgodnień itp.,
b) przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji administracyjnych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uzgodnienie dokumentacji od Zamawiającego;
c) przekazania i odbioru przedmiotu zamówienia, w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, którego nieodłączną częścią będzie zestawienie opracowań i pozyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji oraz oświadczenia Projektanta o kompletności projektu oraz o tym, że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Ponadto, do projektu należy dołączyć oświadczenie Projektanta, że wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektów zostały w nim uwzględnione;
d) poniesienia wszelkich opłat za pozyskane decyzje, uzgodnienia i opinie itp.,
e) udzielania odpowiedzi do Zamawiającego w ciągu 24 godzin, w razie zapytań Wykonawców w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego na realizację robót, gdyż Wykonawca odpowiada za kompletność i prawidłowość dokumentacji oraz zgodność przedmiaru z projektem.
9. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, tj. dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2018r., poz. 917 z późn. zm.).
branża Projektowanie
podbranża projekt budowlany
kody CPV 71220000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się