Zlecenie 9011065 - Opracowanie innowacyjnych mebli szkieletowych z drewna...

   
Zamówienie 9011065 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-06-30
przedmiot zlecenia
Opracowanie innowacyjnych mebli szkieletowych z drewna bukowego o wysokiej odporności na oddziaływanie czynników zewnętrznych,
z wykorzystaniem technologii PRINT i WRB

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie szlifierki szerokotaśmowej do szlifowania łuszczyny z drewna oraz szkolenie pracowników Odbiorcy z zakresu użytkowania urządzeń. Oczekiwana zasada działania: Szlifierka musi być dedykowana do precyzyjnego szlifowania łuszczyny. Szlifowanie łuszczyny ma być realizowane w oparciu o trzy agregaty szlifujące. Każdy wał ma pracować na innej granulacji ścierniwa od szlifowania zgrubnego aż do szlifowania wygładzającego. Transporter wykonany z taśmy gumowej, bezkońcowej musi stabilizować materiał przy pomocy pompy podciśnieniowej. Szerokość agregatów powyżej 1300 mm (szczegółowe warunki techniczne - Załącznik nr 4). Sterowanie pracą agregatów, pracą transportera oraz regulacja ma być możliwa w sposób płynny za pomocą panelu sterowania zintegrowanego z maszyną, z cyfrową wizualizacją nastawów. Stałe elementy pozycjonujące materiał wewnątrz maszyny zabezpieczające przed przesunięciem lub podwinięciem materiału muszą znaleźć się na wyposażeniu maszyny. Systemy czyszczące taśmę transportera oraz ścierniwa również powinny się znaleźć w ofercie. Na wejściu i wyjściu z maszyny muszą się znaleźć stoły z rolkami umożliwiającymi sprawny załadunek i rozładunek materiału. Dopuszcza się jedynie składanie ofert na fabrycznie nowe urządzenia, ich elementy oraz osprzęt (tzn. dotychczas nieużywane) wolne od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. Przedmiot Zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim oraz musi być zgodny z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej. W razie wskazania w opisie Przedmiotu Zamówienia znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia (jeśli odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia) Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań. Sposób realizacji zamówienia : wg warunków wymienionych w Ogłoszeniu. Odbiór na podstawie Protokołu Odbioru. Przygotowanie infrastruktury pod montaż urządzenia po stronie Zamawiającego. Zapytanie Ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej bazy konkurencyjności. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. O unieważnieniu postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Oferentów, którym przesłano Zapytanie Ofertowe. W przypadku gdy co najmniej dwie oferty uzyskają taką samą punktację wynikającą z zestawienia punktów uzyskanych w różnych kryteriach, zamawiający wybiera ofertę, która zdobyła najwięcej punktów w kryterium cenowym. Jeśli dwie najkorzystniejsze oferty otrzymały taką samą punktację w ramach kryterium cenowym, Zamawiający wezwie powyższych Oferentów do złożenia ofert dodatkowych. Zamawiający dysponuje budżetem wskazanym w zapytaniu ofertowym. Oferta, która przekroczy wskazany budżet może podlegać ocenie jedynie wówczas, gdy pozostałe oferty lub oferenci nie będą spełniać wymagań zapytania ofertowego, lub gdy oferty zostaną odrzucone. Zamawiający ma jednak prawo nie przystąpić do podpisania umowy z Dostawcą, którego oferta przekracza budżet, jeśli w ocenie Zamawiającego przyjęcie oferty wiązałoby się z brakiem efektywności i racjonalności wydatkowania środków z budżetu. Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej (PLN), w cenie NETTO, do dwóch miejsc po przecinku. Oferty oraz wszystkie inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego powinny być złożone w języku polskim – Załącznik nr.5 Zamawiający wymaga zawarcia umowy na realizację Przedmiotu Zamówienia. Czas trwania umowy : od daty podpisania Umowy przez strony do czasu zakończenia określonego w Umowie. Warunki odbioru : prawidłowe zakończenie instalacji, montażu, uruchomienia Przedmiotu Zamówienia oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników i osób funkcyjnych w zakresie obsługi i konserwacji Przedmiotu Sprzedaży, Zamawiający i Sprzedawca potwierdzą podpisaniem Protokołu Odbioru po przeprowadzeniu testów pracy w miejscu docelowego użytkowania. Wraz z podpisaniem Protokołu Odbioru Sprzedawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z Przedmiotem Sprzedaży, w szczególności: a) instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim, b) listy części zapasowych i akcesoriów, c) kompletną dokumentację techniczno-ruchową d) certyfikaty bezpieczeństwa „CE” lub deklarację zgodności wykonania Przedmiotu Sprzedaży ze stosownymi normatywami bezpieczeństwa, e) dokumenty gwarancyjne oraz wszelkie inne certyfikaty, poświadczenia oraz dokumentacje wymagane prawe polskim lub europejskim. Powyższe dokumenty, oprócz wersji papierowej, oczekiwane są także w wersji elektronicznej. Rozlicznie : płatności częściowe w formie zaliczki na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury proformy/ faktury zaliczkowej w zależności od procedur wewnętrznych Dostawcy, oraz faktury końcowej. Warunki finansowania stanowią kryterium oceny ofert. Sprzedający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Paged LabTech sp. z o. o. kar umownych w przypadku opóźnienia w dostawie Przedmiotu Sprzedaży lub opóźnienia w montażu Przedmiotu Sprzedaży z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1% łącznej ceny netto Przedmiotu Sprzedaży za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia, na podstawie pisemnego wezwania do jej zapłaty. Łączna wysokość kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie przekroczy 5% łącznej ceny netto za Przedmiot Sprzedaży, określonej w zawartej umowie. Oferty muszą zawierać specyfikację instalacji urządzeń odbiorcy i obsługę serwisową. Miejsce, sposób oraz termin składania ofert : - drogą mailową na adres : marcin.borowiec@paged.pl oraz do wiadomości: marcin.kaluza@paged.pl - poprzez Bazę Konkurencyjności - termin składania ofert do 31.07.2022 do godziny 24:00 Informacja o wyborze oferty zostanie podana do dnia 08.08.2022 do godziny 24:00. Zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować na adres: marcin.borowiec@paged.pl oraz do wiadomości: marcin.kaluza@paged.pl Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 4. Odpowiedzi na zadane zapytania będą udzielane poprzez Bazę Konkurencyjności. Gwarancja, rękojmia i serwis gwarancyjny: 1) okres gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego – minimum 12, a maksimum 36 miesięcy od daty podpisania (bez zastrzeżeń) Protokołu Odbioru dla każdego z dostarczonych urządzeń. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu Ofertowym w Załączniku nr 1 określającym kryteria wyboru ofert. 2) W ramach gwarancji Sprzedawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad w Przedmiocie Zamówienia, o ile wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji. W przypadku konieczności dokonania naprawy poza miejscem montażu lub wymiany Przedmiotu Umowy na wolny od wad itp., wszelkie koszty związane z transportem sprzętu z i do siedziby Zamawiającego oraz ponosi Sprzedawca. 3) Sprzedawca zapewnia czas reakcji serwisu na zgłoszenie rozumiany jako przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki wynoszący nie więcej niż 48 godziny od chwili zgłoszenia. 4) Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedawcy o awarii wskazanym przez Sprzedającego kanałem informacyjnym. 5) Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w Przedmiocie Zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, pod warunkiem, że wady te ujawnią się i zostaną zgłoszone Wykonawcy w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. Dostawca jest zobowiązany do obsługi przedmiotu zamówienia w oparciu o osoby z właściwymi uprawnieniami, doświadczeniem, oraz kompetencjami specjalistycznymi z zakresu produkcji, montażu i obsługi Przedmiotu Zamówienia. W przypadku wystąpienia minimalnych braków formalnych, niejasności w ofercie lub braku informacji o spełnieniu wymagań oferty, Zamawiający wezwie Oferenta określając termin i sposób, do uzupełnień braków lub złożenia wyjaśnień. Oferta ulegnie odrzuceniu w przypadku niezachowaniawyznaczonego terminu.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny przemysłowe, maszyny i sprzęty inne
kody CPV 42000000, 42642100, 43414000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: maszyny przemysłowe , maszyny i sprzęty inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9072471 2022-08-26
godz. 10:00
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO 1. Przedmiotem zamówienia jest: reorganizacja ruchu wokół ulicy Weigla wraz z dostawą, montażem i konfiguracją systemu parkingowego.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty...
9034555 2022-08-26
godz. 12:00
ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA W KALISZU Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej do ZUOK „Orli Staw” Numer referencyjny: JRP.271.1.1.2022 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej do ZUO...
9067153 2022-08-29
godz. 23:59
POLCOAT SP. Z O.O. SP.K. Opracowanie technologii powlekania papierów modyfikowanymi kompozycjami antyadhezyjnymi i hydrofobowymi o niskiej tolerancji rozkładu gramatury powłok oraz ich selektywnej aplikacji. 1. ...
9107040 2022-08-31
godz. 14:00
COGNOR S.A. ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY W GLIWICACH remont kapitalny tokarki TCG 125 FUM Poręba rok prod.1985
9104643 2022-09-02
godz. 14:00
WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A. Podnośnik nożycowy-2 sztuki
9092856 2022-09-05
godz. 23:59
PPHU SIMBA LEONTYNA SIM I RYSZARD SIM S.C. Wzrost konkurencyjności P.P.H.U. SIMBA L. I R. SIM s.c. poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej Paletyzacja - System automatycznej paletyzacji opartej na robocie z...
9106967 2022-09-09
godz. 09:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU Sukcesywne naprawy kół tramwajowych typu 2NN. Numer referencyjny: KU.241/pn43_2022/MN Przedmiotem zamówienia są sukcesywne naprawy kół tramwajowych typu 2NN na warunkach określonych w...
9095951 2022-09-09
godz. 15:00
CEMENTOWNIA WARTA S.A. Opracowanie autorskiej technologii wytwarzania cementu w celu uzyskania produktu o ulepszonych parametrach jakościowych I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem Zamówienia jest dosta...
9100372 2022-09-12
godz. 15:00
SR ROBOTICS SP. Z O.O. Opracowanie innowacyjnej metodyki badania środowiska wodnego z wykorzystaniem formacji autonomicznych pojazdów podwodnych oraz sztucznej inteligencji do identyfikacji i klasyfikacji ferrom...
8488080 2022-12-30
godz. 15:00
TAURON WYTWARZANIE S.A. Wybrane pozycje planu postępowań o udzielanie zamówień na rok 2022 TAURON Wytwarzanie S.A. - dostawy