Przetarg 7835408 - Opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Budowa budynku...

   
Analizuj Zamówienie 7835408 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-11-25
przedmiot ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo-garażowego w m. Cewice”.
Numer referencyjny: ZP-ZIR.271.29.2020.

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo-garażowego w m. Cewice”..

1) Dane do projektowania:
1. Lokalizacja planowanych budynków stanowi załącznik do SIWZ, obejmuje dz. nr 37/6, 37/13 obr. Cewice, gm. Cewice, które stanowią własność Gminy Cewice. Na działkach znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (wiata na odpady, plac magazynowania odpadów komunalnych, waga samochodowa, układ komunikacyjny, infrastruktura techniczna). W ewidencji gruntów działki posiadają klasoużytek Br-RV,
Br-RVI. Na terenie działek obowiązuje MPZP (Uchwała Nr XXXIV/377/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 30.08.2018 r.). Gmina Cewice posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
2) Zakres dokumentacji projektowej:
1. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać budowę budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo-garażowego.
2. Budynek administracyjny na planie prostokąta, parterowy z dachem dwuspadowym. W budynku należy przewidzieć:
a. Wydzielone miejsca pracy dla 8 pracowników administracyjnych (w tym dwa oddzielne pomieszczenia biurowe oraz jedno pomieszczenie operatorskie)
b. Sala konferencyjna
c. Szatnie dla pracowników fizycznych – damska i męska (ok. 15 mężczyzn
i 5 kobiet)
d. Dwa pomieszczenia socjalno-bytowe
e. Zaplecze sanitarne (WC prysznic) damskie i męskie
3. Budynek magazynowo-garażowy na planie prostokąta, parterowy z dachem dwuspadowym. W budynku należy przewidzieć:
a. Pomieszczenie magazynowe na namioty, scenę, drobny sprzęt i narzędzia, części zamienne o powierzchni ok. 100 m2
b. Pomieszczenie magazynowe paliw płynnych o pojemności około 500 l (benzyna oraz olej napędowy) magazynowanych w beczkach o poj. maks. 200 l
c. Pomieszczenie magazynowe środków ochrony roślin o pojemności maks. 100 l magazynowanych w pojemnikach o poj. maks. 30 l
d. Część garażową należy zaprojektować z odrębnymi pomieszczeniami garażowymi w ilości: 6 pomieszczeń garażowych o wym. 6 x 8 m, 1 pomieszczenie warsztatowe z kanałem naprawczym o wym. 6 x 8 m.
4. Ogrzewanie budynków gazowe pochodzące z podziemnego zbiornika na gaz.
5. Zagospodarowanie terenu wokół budynków (chodniki, dojścia, miejsca postojowe, oświetlenie zewnętrzne, zieleń).
6. Szczegółowy zakres oraz rozwiązania projektowe należy uzgodnić
z Zamawiającym na etapie wykonywania koncepcji projektowej.

3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Uzyskanie we własnym zakresie mapy do celów projektowych.
2. Uzyskanie niezbędnych map ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru gruntów.
3. Uzyskanie we własnym zakresie wypisu i wyrysu z MPZP.
4. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana), oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.
5. Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane niezbędnych
do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
6. Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.
7. Wykonanie badań geotechnicznych gruntu – w 4 egz. 1 egz. w wersji elektronicznej.
8. Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagany) –
w 4 egz. 1 egz. w wersji elektronicznej.
9. Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać między innymi:
a. Projekt branży architektonicznej.
b. Projekt branży konstrukcyjnej.
c. Projekt branży sanitarnej.
d. Projekt branży elektrycznej.
e. Projekt branży teletechnicznej.
10. Wstępną koncepcję rozwiązań projektowych przed przystąpieniem do głównych prac projektowych należy przedstawić do akceptacji przez Zamawiającego.
11. Projekt budowlany należy sporządzić w 4 egz. 1 egz. w wersji elektronicznej.
12. Projekt wykonawczy należy sporządzić w 2 egz. 1 egz. w wersji elektronicznej.
13. Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich w 2 egz. 1 egz.
w wersji elektronicznej.
14. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w 2 egz.
1 egz. w wersji elektronicznej.
15. Wersje elektroniczne powinny być złożone na nośniku CD lub DVD. Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej:
w formacie [pdf] oraz w wersji edytowalnej, tzn. wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, zestawienia, przedmiary robót itp. należy zapisać
w formatach Word [doc] lub Excel [xls]. Wszystkie materiały rysunkowe należy zapisać w formacie [pdf] oraz [dwg] i przekazać Zamawiającemu z odpowiednim stylem pozwalającym na wydruk bezpośrednio z [pdf] oraz [dwg].
Uwaga! Dokumentację projektową należy wykonać z należytą starannością. Podane powyżej informacje są danymi przybliżonymi. Należy je zweryfikować na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiającym.

4) Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333
ze zm.).
2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065).
3. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1609).
4. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463).
5. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2013, poz. 1129).
6. Kosztorys inwestorski i przedmiar robót określający planowane koszty robót budowlanych należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
5) Proponuje się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej
w terenie.

2. Informacje pozostałe
1. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać na etapie składania oferty , że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dokumenty mające na celu wykazanie równoważności stanowią element oferty opisujący oferowany przedmiot, a zatem nie podlegają uzupełnieniu. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.
2. 4. Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, zaprojektować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne (dojścia, pochylnie, toalety, miejsca postojowe).

3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 24 miesiące rękojmi za wady i 24 miesiące gwarancji jakości. Zrównuje się oba okresy. Jednocześnie wydłużenie tych okresów jest możliwe. W takim przypadku zadeklarowanie dłuższego okresu będzie powodować odpowiednią punktację w kryteriach oceny ofert
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71242000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się