Przetarg 7639535 - Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn....

   
Analizuj Zamówienie 7639535 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-08-12
przedmiot ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn. „Podniesienie prędkości na Centralnej Magistrali Kolejowej” w ram
ach ogólnego projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – CMK, etap II” Numer referencyjny: IREZA1u-216-45/20
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn. „Podniesienie prędkości na Centralnej Magistrali Kolejowej” w ramach ogólnego projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi tom III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.Ofertę należy przygotować i złożyć ściśle według wymagań określonych w tomie I SIWZ (IDW), za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl. Szczegółowy opis korzystania z platformy zakupowej przez Wykonawców zawarty jest w Podręczniku dla Wykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze sposobem działania platformy zakupowej oraz treścią Podręcznika dla Wykonawców i postępowania zgodnie z jego wytycznymi. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej pod rygorem nieważności, w formacie danych pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.Etapy realizacji przedmiotu zamówienia:— etap I – Studium wykonalności – termin wykonania przedmiotu zamówienia: 150 dni od dnia podpisania umowy,— etap II – Wprowadzenie korekt, uzupełnień i poprawek do Studium wykonalności oraz przekazanie w formie pisemnej wyczerpujących odpowiedzi na uwagi przekazane przez Zamawiającego – termin wykonania: w ciągu 14 dni od zatwierdzenia Wniosku o dofinansowanie przez CUPT (lub w przypadku „dużego” projektu przez KE), lecz nie później niż w ciągu 379 dni od odbioru etapu I.Doprecyzowanie informacji zawartej w sekcji II.2.7 ogłoszenia: termin 150 dni odnosi się do terminu przewidzianego na opracowanie przez Wykonawcę Studium wykonalności.Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ust.1 ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania środków na realizację zamówienia.
branża Projektowanie
podbranża projekt drogowy
kody CPV 71241000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się