Przetarg 8880419 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ...

   
Analizuj Zamówienie 8880419 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-04
przedmiot ogłoszenia
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ ZE WSCHOWY DO LGINIA – II POSTĘPOWANIE

1. Przedmio
tem zamówienia jest:a) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi decyzjami, wszystkimi uzgodnieniami i opiniami wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędnych do uzyskania pozwolenia, o którym mowa wyżej, opracowanie materiałów wymaganych ustawą – Prawozamówień publicznych, niezbędnych do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i późniejszą realizację inwestycji.b) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową w okresierękojmi i gwarancji na te roboty.2. Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej z ciągami pieszo-rowerowymi ze Wschowy do Lginia, w obszarze określonym na mapie stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ (dokumentacja pomocnicza) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami umożliwiającymi realizację inwestycji, wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa Budowlane (Dz.U.2021 poz.2351 t.j.), w tym: 1) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przywołaną wyżej ustawą i aktami wykonawczymi do niej, w tym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020r. poz.1609);-Projekty należy sporządzić w 5 egzemplarzach, każdy w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym w plikach do odczytu np. PDF.2)opracowanie kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ofertowego ślepego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tymRozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).-Kosztorysy należy sporządzić w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i w 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym w plikach do odczytu - PDF i ATH.3)opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) związanych z realizacjązadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym(Dz.U.2021 poz. 2458).-Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy sporządzić w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym w plikach do odczytu np. PDF.4)uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji administracyjnych w tym decyzji o pozwoleniu na budowę,5)opracowanie mapy do celów projektowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i Kartograficznego(Dz.U.2020, poz.1429).3.Projekt budowlany powinien zakładać wykonanie inwestycji w 3 etapach, tak aby można było przeprowadzić budowęjednego etapu, dwóch lub całości zadania, przy czym wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, obejmować ma całość inwestycji.4.Zamawiający oczekuje następującego podziału etapów inwestycji:I etap Wschowa: Nowa wieś,II etap: Nowa wieś-Hetmanice,III etap: Hetmanice-Lgiń (do granicy danej miejscowości).5. Forma elektroniczna i papierowa dokumentacji projektowej muszą być jednakowe – należy załączyć stosowneoświadczenie przy przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, do czasu usunięcia rozbieżności.6. Zamawiający dysponuje dokumentacją studialną: Budowa ścieżki rowerowej Wschowa – Lgiń w oparciu o przebieg drogi wojewódzkiej nr 305 (listopad 2021) oraz opinią - pisma z Zarządu Dróg Wojewódzkich z Zielonej Góry z 23.11.2021r. (Załącznik nr 9 do SWZ-dokumentacja pomocnicza).7. Zamawiający wymaga, aby w pasie ścieżki rowerowej zostały wyznaczone elementy małej architektury. Poza obszarem zabudowanym ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo-rowerowy w obszarze zabudowanym powinny mieć wyznaczone strefy odpoczynku wyposażone w ławkę, kosz na śmieci i stojak rowerowy. Na całej długości trasy posadowić dwie samoobsługowe stacje naprawy roweru.8.Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie:- branży drogowej.9.Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego winna spełniać wymagania określone w ustawie- Prawo budowlane (Dz.U.2021, poz.2351 t.j.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020r. poz.1609);10. Projekty techniczne należy wykonać dla każdego z Etapów (3 etapy) i sporządzić przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie.11. Przedmiary robót powinny stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw do ustalaniajednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.12. Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).13. Dokumentacja winna być sporządzona z zastosowaniem powszechnie dostępnego oprogramowania komputerowego niezbędnego do wykonania projektu.14. Zobowiązuje się Wykonawcę do opracowania harmonogramu rzeczowego w interwałach miesięcznych (maksymalnie) z podziałem na odcinki, który będzie uwzględniał terminy pozyskiwania poszczególnych dokumentów w trakcie procesu przedinwestycyjnego, w tym m. in. pozyskanie map do celów projektowych, wystąpienie do gestorów sieci i uzyskanieniezbędnych uzgodnień opinii (jeżeli będą wymagane), uzgodnienia z zarządcami dróg, składanie wniosków o uzyskanie pozwoleń, opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych itp. (...)15. Informacje dodatkowe:Trasa Wschowa - Lgiń ma odległość ok. 8,5km wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305. W okresie wiosenno – letnim trasa jest częściej uczęszczana w porównaniu z okresem jesienno – zimowym, z uwagi na charakter turystyczny miejscowości Lgiń (jeziora, lasy, sezonowa baza noclegowa).Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji wszystkich przyjętych w projekcie rozwiązań w zakresie technologii wykonania i przyjętych rozwiązań materiałowych. Wykonawca ma zatem obowiązek konsultowania przyjętych rozwiązań projektowych z Zamawiającym.16. Dodatkowe wymagania:1)Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość umowy brutto.2)Zamawiający może żądać kopii aktualnie obowiązującej polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłaceniawymaganych składek na dowolnym etapie obowiązywania umowy.17. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, wg Załącznika nr 8 do SWZ.18. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia o których mowa w art. 131 ust 2 Pzp.Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego. Pozostała część w SWZ.

RZP.271.17.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00152048/01 z dnia: 2022-05-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.1.5. Kod waluty Przed zmianą:

Po zmianie:
PLN
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-12 13:00
Po zmianie:
2022-05-16 13:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-12 13:30
Po zmianie:
2022-05-16 13:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-10
Po zmianie:
2022-06-14
branża Projektowanie
podbranża projekt drogowy, nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71242000, 71248000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt drogowy , nadzór, kosztorys, przegląd

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8910168 2022-05-30
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej Numer referencyjny: ZP.271.1.51.2022.AW Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy/przebudowy ul. Now...
8897579 2022-05-31
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Ekspertyza techniczna budynku mieszkalnego - Sieradz Dzień dobry. Chciałem zapytać o możliwość wykonania przez Was ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego w m. Sieradz przez osobę posiad...
8907426 2022-05-31
godz. 23:59
AQUA-TECH SP. Z O.O. Opracowanie technologii niskospadowej modułowej elektrowni wodnej o wysokiej efektywności energetycznej i minimalnej ingerencji w środowisko. Przedmiotem zamówienia jest usługa wbicia 300m2...
8907556 2022-06-01
godz. 08:00
URZĄD GMINY KLESZCZEWO Usługa wykonania projektów dla inwestycji drogowych na terenie Gminy Kleszczewo Część 1: 1. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. Część I obejmuje 3 zadania, część II obejm...
8909959 2022-06-02
godz. 10:00
ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRAGA W WARSZAWIE ADMINISTRACJA OSIEDLA KIJOWSKA Wykonanie ekspertyzy stanu elewacji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawczej renowacji elewacji budynku Korsaka 1 od strony ul. Ząbkowskiej Wykonanie dokumentacji projektowo-ko...
8916677 2022-06-03
godz. 10:00
ZWIĄZEK POWIATOWO-GMINNY ZIEMIA LUBACZOWSKA Wykonanie w systemie „zaprojektuj – wybuduj” dokumentacji projektowej i robót budowlanych w ramach zadania „Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Związku Powiatowo-Gminnego Ziemia Lu...
8923297 2022-06-06
godz. 09:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4331P Rozdrażew-Dobrzyca od drogi powiatowej nr 5151P ul....
8875713 2022-06-08
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RZESZOWIE Opracowanie dokumentacji projektowej na: „Budowę kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych” Numer referencyjny: ZP - I.271.19.68.202...
8919246 2022-06-14
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W STARGARDZIE Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. ,,Przebudowa ulicy Sadowej w Stargardzie" Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. „Przebudowa ulicy...
8923103 2022-06-23
godz. 10:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŻORACH Wykonanie projektów budowlanych dotyczących budowy dróg pożarowych przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Żorach zgodnie z wydanymi Decyzjami Państwowej Straży Pożarnej oraz na podsta...