Zlecenie 10276623 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę...

   
Zamówienie 10276623 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2024-02-21
przedmiot zlecenia
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę obiektu technicznego w planowanej lokalizacji wraz ze sprawowaniem nad
zoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień na budowę obiektu technicznego w planowanej lokalizacji na terenie województwa lubelskiego o
powierzchni zagospodarowania wynoszącej ok. 2,8 ha, w której zakres wchodzą następujące elementy:
Przyłącza i sieci wewnętrzne,
Kontenery,
Garaż metalowy,
Budka wartownicza,
Ogrodzenie
Drogi i place utwardzone.
3. Teren planowanej inwestycji znajduje się w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.
Na terenie objętym zakresem opracowania występuje nieliczne zadrzewienie.
4. W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę.
5. W ramach Przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania:
- niezbędnych zgód właścicieli działek poza terenem zamkniętym MON w postaci umożliwiającej ustanowienie służebności (zapewniającej dostęp do sieci);
- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli będzie wymagana),
- decyzji zezwalającej na usunięcie drzew (jeżeli będzie wymagana),
- decyzji wodnoprawnej (jeżeli będzie wymagana),
- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- innych niezbędnych warunków, decyzji i uzgodnień wynikłych w trakcie prac z innymi instytucjami i podmiotami.
6. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego od dnia wykonania Przedmiotu Umowy oraz w trakcie trwania robót budowlanych. Liczba pobytów na budowie w trakcie realizacji zadania: minimum 5 (pięć) w każdej branży.
Wykonawca zobowiązany jest do udzielania wyjaśnień/odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące dokumentacji projektowej otrzymane od Zamawiającego od dnia wykonania Przedmiotu Umowy oraz w trakcie trwania robót budowlanych objętych umową.
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych braków w przyjętej przez Zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jej Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego winien przekazać Zamawiającemu uzupełnienia opracowań projektowych (w ilości zgodnej z SOPZ/U) wynikające z udzielanych odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące dokumentacji projektowej.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego z chwilą odbioru Przedmiotu umowy autorskich praw majątkowych do wykonanych utworów opracowanych w ramach niniejszego zamówienia na zasadach określonych we wzorze umowy.
8. Wykonawca określając w dokumentacji projektowej urządzenia i materiały będzie je określał parametrami technicznymi w sposób umożliwiający zastosowanie materiałów i urządzeń przynajmniej kilku producentów. Wykonawca poda wymagane parametry materiałów i urządzeń w opisie technicznym. Zamawiający dopuszcza podanie nazw przykładowego producenta w dokumentacji projektowej (projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót) tylko i wyłącznie poprzedzone zwrotami tj.: na przykład…, przykładowym producentem jest…, analogicznie do…, analogia…, o parametrach nie gorszych niż urządzenie/materiał… Jeżeli Wykonawca podaje przykładowego producenta, wówczas zobowiązany jest wymienić parametry materiałów i urządzeń, które będą brane pod uwagę przy doborze urządzeń równoważnych, parametry te muszą umożliwiać wybór spośród kilku producentów, chyba że ograniczenie wynika z innych przepisów, koncesji itp.
branża Projektowanie
podbranża projekt budowlany, nadzór, kosztorys, przegląd
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt budowlany , nadzór, kosztorys, przegląd

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10414614 2024-04-26
godz. 12:00
Mazowieckie Przebudowa budynku remizy strażackiej w Bazie Paliw nr 22 w Małaszewiczach - Koncepcja techniczna dla trzech rozwiązań.
10462263 2024-04-29
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie WIM 271.2.21.2024 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji korytarzy i pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Jezuickiej 6-14 w Bydgoszczy PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 ...
10429621 2024-04-29
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 58 w Piszu (ul. Czerniewskiego)...
10365796 2024-04-30
godz. 10:50
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budową drogi krajowej S10 Szczecin – Piła” w podziale na 4...
10447929 2024-04-30
godz. 11:50
Dolnośląskie Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Długosza 3 w Wałbrzychu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (jednostopniowy).
10441211 2024-05-06
godz. 09:00
Dolnośląskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy/rozbiórki budynków gospodarczych w zasobach ZGM Lubawka PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 budynek gospodarczy 2-kondygnacyjny przy Aleja ...
10427636 2024-05-07
godz. 08:30
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie uzupełnienia dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i komórkami lokatorskimi w poziomie piwnicy o projekt i uzgodnienie zjazdu na dro...
10393013 2024-05-07
godz. 09:30
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S8 Wrocław – K...
10425177 2024-05-14
godz. 12:00
Śląskie Opracowanie projektów budowy i przebudowy dróg w mieście Żory – etap II.Część 1: Przebudowa drogi ul. Łąkowej oraz budowa dróg ul. Niskiej i ul. Dolnej w Żorach razem z odwodnie...
10455473 2024-05-30
godz. 08:00
Warmińsko-Mazurskie 1. WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO ORAZ PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA / PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI / OBIEKTÓW BUDOWLANYCH SM PIONIER W KĘTRZYNIE-BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA...