Przetarg 7483821 - Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7483821 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-15
przedmiot ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1512 K Krynica: ul. Pułaskiego - Ty
licz
Numer referencyjny: PZD-ZAM.261.35.2020.WZ

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1512 K w km 1650 – 2900 z uwzględnieniem odbudowy uszkodzonych elementów drogi. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii, i decyzji oraz przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i/lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i/lub dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje również - w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości - nadzór autorski. Wykonawca zobowiązany będzie w ramach niniejszego zamówienia i otrzymanego wynagrodzenia do min. 4 pobytów na budowie na wezwanie Zamawiającego. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
branża Projektowanie
podbranża projekt drogowy
kody CPV 71221000, 71248000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się