Przetarg 7567203 - Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz...

   
Analizuj Zamówienie 7567203 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-02
przedmiot ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz wykonanie robót budowlanych Etapu 1 obejmujących adaptację i remont (bez
zmiany sposobu użytkowania) istniejącego bunkra nr 81A oraz budowę zaplecza techniczno-biurowego na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku wraz z dokumentacją powykonawczą
Numer referencyjny: AZP.270.16.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz wykonanie robót budowlanych Etapu 1 obejmujących adaptację i remont (bez zmiany sposobu użytkowania) istniejącego bunkra nr 81A oraz budowę zaplecza techniczno-biurowego na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku - wraz z dokumentacją powykonawczą. Kompleks tych budowli będzie stanowił Centrum Akceleratorów Świerk (CAŚ).
2. Zamówienie podstawowe obejmuje:
a) opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla całości inwestycji, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie funkcjonalno-użytkowym (zwanym dalej PFU), w tym w szczególności:
1) projekt architektoniczny uwzględniający analizę bezpieczeństwa w zakresie ochrony p.poż. i warunków ewakuacji;
2) projekt konstrukcyjno-budowlany;
3) projekt branży sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
4) projekt instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
5) projekt branży telekomunikacyjnej w zakresie instalacji niskoprądowych i optotechnicznych, w tym w szczególności okablowania strukturalnego IT, systemów przeciwpożarowych oraz elektronicznych systemów zabezpieczeń (jak np.: SKD, IT, SAP);
6) projekt instalacji technologicznych i ochrony radiologicznej;
7) projekt zagospodarowania terenu;
8) projekt obiektów tymczasowych i towarzyszących;
9) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
10) wytyczne dla projektu organizacji placu budowy, technologii wykonania i montażu;
11) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
12) system obiegu dokumentacji na budowie i sprawdzenia dokumentacji projektowej;
b) uzyskanie niezbędnych w procesie inwestycyjnym decyzji i uzgodnień;
c) wykonanie robót budowlanych w zakresie Etapu 1 adaptacji i remontu (bez zmiany sposobu użytkowania) istniejącego bunkra nr 81A oraz budowy zaplecza techniczno-biurowego wraz z dokumentacją powykonawczą , w tym w szczególności:
1) wykonanie robót budowlanych (w tym instalacyjnych i wykończeniowych) oraz wszelkich związanych z nimi dostaw w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentację projektową wykonawczą;
2) opracowanie dokumentacji powykonawczej dla wszystkich branż (w wersji papierowej w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie dwg., doc., pdf. na nośniku typu pendrive) zakresu prac realizowanych;
d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji administracyjnej umożliwiającej użytkowanie Etapu 1 inwestycji (decyzja o pozwoleniu na użytkowanie).
3. Szczegółowy zakres robót do wykonania określa SIWZ wraz z załącznikami, w tym w szczególności z PFU oraz innymi dokumentami projektowymi


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540129706-N-2020 z dnia: 2020-07-17
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:zakończenie:31.01.2021
W ogłoszeniu powinno być:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:zakończenie:31.03.2021


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert
Data: 2020-07-20
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert
Data: 2020-07-29UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540135097-N-2020 z dnia: 2020-07-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert
2020-07-29
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert
2020-08-04UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540142143-N-2020 z dnia: 2020-08-04
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert: 2020-08-04

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert: 2020-08-10
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540148118-N-2020 z dnia: 2020-08-08
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert: 2020-08-10
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert: 2020-08-13UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540151269-N-2020 z dnia: 2020-08-13
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert w postępowaniu:
Data: 2020-08-13, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert w postępowaniu:
Data: 2020-08-18, godzina: 12:00,
branża Budowlana - obiekty, Projektowanie
podbranża obiekty użyteczności publicznej, projekt budowlany
kody CPV 45214610, 45214620, 45214631, 45300000, 45311000, 45400000, 45453000, 71221000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się