Przetarg 10113113 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ DLA...

   
Analizuj Zamówienie 10113113 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-28
przedmiot ogłoszenia
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN. „BUDOWA MAGAZYNÓW ORAZ GARAŻY WIELKOGABARYTOWYCH SPW”

1. P
rzedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania „Budowa magazynów oraz garaży wielkogabarytowych SpW”Zakres:1) Wykonanie inwentaryzacji;2) Wykonanie badań gruntowo-wodnych umożliwiających realizację zadania;3) Opracowanie w dwóch wariantach projektu koncepcyjnego;4) Uzyskanie niezbędnych decyzji, map, zgód realizacyjnych, stanowisk, uzgodnień, postanowień, warunków i innych dokumentów umożliwiających opracowanie dokumentacji projektowej;5) Określenie warunków ochrony przeciwpożarowej w uzgodnieniu z Rzeczoznawcą do spraw p.poż.;6) W przypadku konieczności opracowanie opinii/sprawozdań ornitologicznych;7) Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego do obiektu;8) Opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym kompletnej dokumentacji projektowej (wielobranżowej): Projektu budowlanego (PB), Projektu technicznego (PT), Projektu wykonawczego (PW),9) W przypadku konieczności opracowanie projektu gospodarki zielenią uwzględniającego nasadzenia, przesadzenia roślin i drzew;10) Opracowanie Przedmiarów robót (PR);11) Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB);12) Opracowanie Zestawienia Kosztów Zadania (ZKZ);13) Opracowanie Informacji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ);14) W przypadku konieczności Wykonawca jest zobowiązany opracować świadectwo charakterystyki energetycznej;15) Pełnienie nadzorów autorskich wielobranżowych;16) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji niniejszego zadania (m.in. pozwolenie na budowę);17) Pełnienie nadzorów autorskich w zakresie wielobranżowych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w PFU oraz załącznikach do PF-U.

202/DIB/2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00543552/01 z dnia: 2023-12-11
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-12-12 09:00
Po zmianie:
2023-12-18 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-12-12 10:00
Po zmianie:
2023-12-18 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-01-10
Po zmianie:
2024-01-16
branża Projektowanie
podbranża projekt budowlany, nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71220000, 71247000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt budowlany , nadzór, kosztorys, przegląd

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10597367 2024-06-28
godz. 10:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „POLSKI ŁAD DLA SZCZAWNA-ZDROJU - Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina Etap II”. Inwestycja obejmuje realizację w formule „Zapro...
10630841 2024-06-28
godz. 23:59
Opolskie Opracowanie dokumentacji projektowej budowy pawilonu sportowego w Chrząszczycach
10621490 2024-07-01
godz. 09:00
Podlaskie Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Modernizacja i doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Zakładu Opieki Ambulatoryjnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gin...
10625731 2024-07-01
godz. 10:00
Pomorskie pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań: rozbudowa i przebudowa budynku PUCS w Gdyni ul. Opłotki 1 i Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, zlokalizowanego w Słupsku przy ul. P...
10624088 2024-07-01
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj, na podstawie, której mo...
10626809 2024-07-02
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Remont dachu na zabytkowym budynku Branżowej Szkoły w Gniewkowie (projekt i nadzór) - II etap 1) Przedmiot zamówienia stanowi: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjn...
10626494 2024-07-04
godz. 09:00
Wielkopolskie Rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie pomieszczeń Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim. Część 1: Część nr 1 – „w formule zaprojektuj i wybuduj” Prze...
10629845 2024-07-04
godz. 10:00
Świętokrzyskie 1. Przedmiotem zamówienia jest II etap rewitalizacji zbiornika wodnego Karwów na który składa się wykonanie prac projektowych i robót budowlanych polegających na:1) Opracowaniu dokume...
10621929 2024-07-04
godz. 10:00
Śląskie Nowe horyzonty dla Bujakowa – Budowa garażu dla OSP wraz z przełożeniem sieci kanalizacyjnych (Budżet Obywatelski) 1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej koncepcji...
10633598 2024-07-04
godz. 11:00
Świętokrzyskie „Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej wGminie Szydłów” - II POSTĘPOWANIE Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn.: „Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej...