Przetarg 10113113 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ DLA...

   
Analizuj Zamówienie 10113113 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-28
przedmiot ogłoszenia
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN. „BUDOWA MAGAZYNÓW ORAZ GARAŻY WIELKOGABARYTOWYCH SPW”

1. P
rzedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania „Budowa magazynów oraz garaży wielkogabarytowych SpW”Zakres:1) Wykonanie inwentaryzacji;2) Wykonanie badań gruntowo-wodnych umożliwiających realizację zadania;3) Opracowanie w dwóch wariantach projektu koncepcyjnego;4) Uzyskanie niezbędnych decyzji, map, zgód realizacyjnych, stanowisk, uzgodnień, postanowień, warunków i innych dokumentów umożliwiających opracowanie dokumentacji projektowej;5) Określenie warunków ochrony przeciwpożarowej w uzgodnieniu z Rzeczoznawcą do spraw p.poż.;6) W przypadku konieczności opracowanie opinii/sprawozdań ornitologicznych;7) Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego do obiektu;8) Opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym kompletnej dokumentacji projektowej (wielobranżowej): Projektu budowlanego (PB), Projektu technicznego (PT), Projektu wykonawczego (PW),9) W przypadku konieczności opracowanie projektu gospodarki zielenią uwzględniającego nasadzenia, przesadzenia roślin i drzew;10) Opracowanie Przedmiarów robót (PR);11) Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB);12) Opracowanie Zestawienia Kosztów Zadania (ZKZ);13) Opracowanie Informacji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ);14) W przypadku konieczności Wykonawca jest zobowiązany opracować świadectwo charakterystyki energetycznej;15) Pełnienie nadzorów autorskich wielobranżowych;16) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji niniejszego zadania (m.in. pozwolenie na budowę);17) Pełnienie nadzorów autorskich w zakresie wielobranżowych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w PFU oraz załącznikach do PF-U.

202/DIB/2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00543552/01 z dnia: 2023-12-11
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-12-12 09:00
Po zmianie:
2023-12-18 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-12-12 10:00
Po zmianie:
2023-12-18 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-01-10
Po zmianie:
2024-01-16
branża Projektowanie
podbranża projekt budowlany, nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71220000, 71247000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt budowlany , nadzór, kosztorys, przegląd

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10279379 2024-03-01
godz. 10:00
Podkarpackie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Budowa placu targowego przy ul. Wolskiej w Kolbuszowej wraz z niezbędną infrastrukturą
10276291 2024-03-01
godz. 10:00
Dolnośląskie „Opracowanie audytu energetycznego dot. poprawienia efektywności energetycznej budynku przy ul. Przyjaciół Żołnierza nr 20a w Wałbrzychu”.
10279605 2024-03-01
godz. 12:00
Pomorskie Kompleksowe i wielobranżowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Rumi-E...
10275803 2024-03-05
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: „Remont układu rurowego - gazociąg DN400 MOP 5,5 MPa na odcinku Kwidzyn – ...
10277381 2024-03-08
godz. 08:00
Mazowieckie U - usługi; Oddział Koszalin; Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi i inwestycyjnymi realizowanymi na obiektach ENERGA OPERATOR SA Oddział w Koszalinie. Szanowni Pa...
10278477 2024-03-11
godz. 09:00
Wielkopolskie Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) dla Gminy Miejskiej Wągrowiec 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie Punktu Selekty...
10252713 2024-03-11
godz. 12:00
Pomorskie Wykonanie ROBÓT BUDOWLANYCH (w trybie zaprojektuj i wybuduj) w ramach inwestycji pn. Renowacja zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja w Starych Polaszkach dofinansowanej z Rządowego Pro...
10254824 2024-03-11
godz. 15:00
Lubuskie Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj remontu Kapliczki na Winnicy przy ul. Aliny 17 w Zielonej Górze.
10266458 2024-03-26
godz. 08:00
Mazowieckie Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej nr 740 na terenie miasta Radom oraz gminy Zakrzew – nr postępowania 005/24Postępowanie prowadzą zamawiający działaj...
10263814 2024-03-27
godz. 10:00
Mazowieckie Dokumentacja pn.: Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Szkarpawy, lewego w km 0+000-9+000 gm. Sztutowo i prawego w km 0+000-9+100 gm. Stegna i Nowy Dwór Gdański pow. nowodworski, w...